Sök

Ved dette livets aften vil jeg tre frem for deg med tomme hender Ved dette livets aften vil jeg tre frem for deg med tomme hender 

28. Innvielsesbønn. Et appendiks til «En sjels historie»

«Jeg frembærer meg selv som brennoffer til din barmhjertige kjærlighet, og jeg bønnfaller deg at du uopphørlig må fortære meg og la bølgene fra all den uendelige godhet som finnes i deg, skylle over min sjel, og det i den grad at jeg blir en martyr for din kjærlighet, å, du min Gud! …»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

I anledning «Hellighetens år 2018» har vi gjort oss kjent med Thérèse av Jesusbarnet gjennom hennes bok «En sjels historie», oversatt til norsk av Jeanne Wreden og utgitt på St Olav forlag. Vi gjengir her hennes innvielsesbønn fra festen for Den hellige treenighet, 9. juni 1895, da hun to år før sin død innviet seg som et «brennoffer» for Guds barmhjertige kjærlighet.

J.M.J.T. [Jesus, Maria, Josef, Teresa av Ávila]

Innvielse av meg selv som brennoffer til Guds barmhjertige kjærlighet.

Å, min Gud, hellige Treenighet, jeg ønsker å elske deg og få andre til å elske deg og arbeide for din hellige Kirkes herliggjørelse ved å frelse alle sjeler på jorden og ved å frigjøre de sjeler som lider i skjærsilden. Jeg ønsker å oppfylle din vilje til fullkommenhet og å nå frem til den grad av herlighet som du har gjort rede for meg i ditt rike; kort sagt, jeg ønsker å bli en helgen, men jeg føler min maktesløshet, og jeg ber deg, min Gud, at du selv må være min hellighet.

Ettersom du har elsket meg så høyt at du har gitt meg din eneste Sønn som Frelser og Brudgom, er hans fortjenesters uendelige skatter også mine, og jeg ofrer dem alle til deg med glede og bønnfaller deg at du kun ser på meg gjennom Jesu ansikt og i hans hjerte, som er brennende av kjærlighet.

Jeg frembærer også alle helgenenes (de som er i himmelen og de som er på jorden) fortjenester, alle deres kjærlighetsgjerninger og likeså englenes. Og dessuten, hellige Treenighet, frembærer jeg den hellige Jomfru Marias kjærlighet og fortjenester, hun som er min kjære Mor; det er til henne jeg overrekker min offergave og ber om at hun må legge den frem for deg. Hennes guddommelige Sønn, min elskede Brudgom, sa den gang han levde på jorden: «Alt hva dere ber Faderen om i mitt navn, vil han gi dere!» [jf. Joh 15,16] Jeg er derfor sikker på at du vil oppfylle mine ønsker. Å, min Gud, jeg vet så godt at jo mer du vil gi, desto mer lar du oss ønske. I mitt hjerte føler jeg umåtelig store ønsker, og tillitsfullt ber jeg deg om at du må komme og ta min sjel i besittelse. Å! Jeg kan ikke motta den hellige kommunion så ofte som jeg ville, men Herre, er du ikke Allmektig? … Bli i meg som i et tabernakel, gå aldri fra din lille hostie …

Jeg vil så gjerne trøste deg for onde menneskers utakknemlighet, og jeg bønnfaller deg om at du må ta bort den frihet jeg har til å mishage deg; om jeg på grunn av min svakhet skulle falle, la da straks ditt guddommelige blikk rense min sjel og fortære alle mine ufullkommenheter, likesom ilden som omdanner alt til seg selv ...

Jeg takker deg, min Gud, for all den nåde du har skjenket meg, især for at du har ledet meg gjennom lidelsens smeltedigel. Med stor glede kommer jeg til å kontemplere deg på den ytterste dag når du bærer korsets septer. Siden det har behaget deg å la meg få del i dette så dyrebare kors, håper jeg at jeg i himmelen vil ligne deg, og at jeg vil se dine lidelsers hellige stigmata lyse på mitt eget herliggjorte legeme …

Etter min jordiske landflyktighet håper jeg å få oppleve gleden hos deg i fedrelandet, men jeg vil ikke samle fortjenester med henblikk på himmelen, jeg vil arbeide for din kjærlighet alene, med det eneste mål for øye å glede deg, trøste ditt hellige hjerte og frelse de sjeler som en gang vil komme til å elske deg til evig tid.

Ved dette livets aften vil jeg tre frem for deg med tomme hender, for jeg vil ikke be deg, Herre, om å telle mine gjerninger. Alle våre rettferdige gjerninger er ufullkomne i dine øyne. Jeg vil derfor ikle meg din egen rettferdighet og av din kjærlighet få motta det å eie deg i all evighet. Jeg vil ikke ha noen annen trone, ei heller noen annen krone enn deg, å, du min Elskede! …

I dine øyne er tiden som intet, en dag er som tusen år; du kan derfor i et nu forberede meg til å tre frem for deg …

I den hensikt å leve i en vedvarende tilstand av fullkommen kjærlighet, FREMBÆRER JEG MEG SELV SOM BRENNOFFER TIL DIN BARMHJERTIGE KJÆRLIGHET, og jeg bønnfaller deg at du uopphørlig må fortære meg og la bølgene fra all den uendelige godhet som finnes i deg, skylle over min sjel, og det i den grad at jeg blir en martyr for din kjærlighet, å, du min Gud! …

Måtte dette martyrium til slutt føre meg til døden, etter at det har gjort meg rede til å tre frem for deg, og la så min sjel kaste seg uten nølen inn i din barmhjertige kjærlighets evige omfavnelse …

Å, min elskede, jeg vil med hvert hjerteslag fornye denne innvielsen uendelig mange ganger, inntil alt mørke er forsvunnet og jeg kan gjenta min kjærlighetserklæring til deg ansikt til ansikt til evig tid! …

Marie Françoise Thérèse av Jesusbarnet og av det hellige Ansikt rel. carm. ind. [religiosa carmelitana indigna = «en uverdig karmelittnonne»]

Festen for den hellige Treenighet, den 9. juni 1895 [I arkivene i Karmel i Lisieux finnes det en første versjon av denne innvielsesbønnen , skrevet og redigert av Therese av Jesusbarnet selv. Den inneholder noen forandringer i forhold til teksten ovenfor, som er skrevet til Moder Agnes av Jesus; den fikk senere stor utbredelse og er godkjent av Kirken.]

***

Flere utdrag fra «En sjels historie»:
1. Prologen
2. Tiden i Alençon
3. Fra fire til åtte år
4. Ti år og syk
5. Førstekommunion
6. Guds forutseende omsorg. Indre prøvelser
7. Julens nådegave. Jesu tørst
8. Kallet til Karmel
9. Reisen til Roma
10. Tre måneder i eksil
11. Fra inntreden til ikledning
12. Novisetiden
13. Innvielsen til Guds barmhjertige kjærlighet
14. «Mitt kall, det er kjærligheten»
15. Heisen til himmelen
16. Åndelig mørke
17. Jesu eget bud
18. For hans åk er godt og hans byrde er lett
19. Velmenende sykesøstre
20. Kjærligheten nærer seg av ofre
21. Arbeidet med novisene
22. Bønnens makt
23. Ve dere når alle taler vel om dere
24. Åndelig festmåltid
25. Små ofre
26. Prestebrødrene
27. Dra meg til deg
28. Innvielsesbønn. Et appendiks

***

Se også:

http://therese.katolsk.no/ (relikviefart i Norden 28. september – 28. november)
Hyrdebrev fra de nordiske biskoper i anledning relikvievalfarten
Hvorfor akter vi egentlig relikvier? (av p. Anders Piltz)
Helliggjørelse er Guds kjærlighet som brenner i oss (intervju med p. Josef Ottersen)
Lisieux-arkivet (på engelsk)
Thérèse gør Jesus levende for os Preken av Fader John Udris (på dansk)
Pave Benedikt XVIs katekese om Thérèse (på engelsk)
Pave Benedikt XVIs katekese om hellighet (på engelsk)
Slik blir du en helgen» på Sta Sunniva av Selja-bloggen
«Liv og hellighet» Av Thomas Merton (bok om hellighet) 
«Den nye vinen – om Åndens frukter»  Av Wilfrid Stinissen (bok om hellighet)

06 december 2018, 15:03