Sök

«Sannheten skal gjøre dere fri.» «Sannheten skal gjøre dere fri.» 

Galaterbrevet: 10. Kristus har frigjort oss

«Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten?»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 6. oktober ble følgende lest:

I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. […] Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen (Gal 4,4–5; 5.1 fra Bibel 2011)

Ikke inn under slaveåket igjen

Noen «falske søsken» hadde sneket seg inn «for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus», skriver Paulus, «så de kunne gjøre oss til slaver» (Gal 2,4). Han kan ikke stå stille og se på at galaterne blir lurt bort fra friheten og over i slaveri, «fra Jesu befriende nærvær til slaveri under synd, legalisme og så videre». Paulus må på det kraftigste oppfordre galaterne til å bli i sin kristne frihet.

«Kristen frihet hviler på to grunnsøyler: for det første, på vår Herre Jesu nåde, og for det andre på sannheten, som Kristus avslører for oss, og som er han selv.»

Frihet er en gave fra Herren

«Den frihet som galaterne har mottatt – og vi også, i dåpen – er en frukt av Jesu død og oppstandelse. Apostelen konsentrer hele sin forkynnelse om Kristus, som hadde befridd ham fra å være bundet til sitt tidligere liv: Ene og alene fra Kristus kommer fruktene i det nye liv i Den hellige ånd. Også den mest sanne frihet, frihet fra synd, kommer jo fra Kristi kors. […] Nettopp derfra, hvor Jesus lot seg nagle fast, der han ble slave, plasserte Gud kilden til menneskets befrielse. Dette slutter aldri å forundre oss: at det stedet hvor vi mister all frihet, nemlig døden, kan bli frihetens kilde. Men dette er mysteriet med Guds kjærlighet: Det er ikke lett å forstå, det må leves. Jesus selv hadde kunngjort det da han sa: ‘Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen’ (Joh 10,17–18). Ved å overgi seg til døden lever Jesus ut sin fulle frihet; han vet at kun på denne måten kan alle få livet.»

Paulus selv hadde fått denne gaven

Paulus hadde selv fått oppleve dette kjærlighetsmysteriet. «Jeg er korsfestet med Kristus», skriver han (Gal 2,19). I denne foreningen hadde han mottatt sitt livs største gave: friheten. For på korset hadde han korsfestet «kjøttet med dets lidenskaper og begjær» (5,24).

Bli i Jesus. Sannheten skal gjøre dere fri

«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri» (Joh 8,31–32).

Sannheten er ikke en abstrakt teori, men Kristus selv, og angår hele vårt liv. I den grad vi lar vårt liv omvandles og orienteres mot det gode, blir vi fri. «For å være virkelig fri trenger vi ikke bare å kjenne oss selv på et psykologisk nivå, men fremfor alt være sannhetskjærlige inne i oss selv, på et dypere nivå, og der, i vårt hjerte, åpne oss for Kristi nåde. Sannheten må uroe oss.» Denne uro, eller rastløshet, er et tegn på at Den hellige ånd virker inne i oss og blottlegger sannheten. Vi må gå stadig dypere inn i hva vi egentlig er. Det er slitsomt å denne gå sannnhetens og frihetens vei, og vandringen varer hele vårt liv. Men vi er jo ikke alene underveis. Den kjærlighet som kommer fra korset viser oss sannheten og gjør oss fri.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

18 oktober 2021, 08:38