Sök

Andrea Mantegna Andrea Mantegna 

Galaterbrevet: 3. Det finnes bare ett evangelium

«Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten?» spør Paulus galaterne.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 4. august ble det lest i første kapittel i Galaterbrevet:

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! (Gal 1,6–8 fra Bibel 2011)

Paulus forkynner Guds evangelium

Paulus vier seg fullstendig til forkynnelsen av evangeliet. Slik presenterer han seg selv for romerne: «Paulus, Kristi Jesu tjener […] kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium» (Rom 1,1). Til korinterne skriver han til og med at «Kristus har ikke sendt meg ut for å døpe, men for å forkynne evangeliet» (1 Kor 1,17).

Ingen av de fire evangeliene var ennå blitt skrevet da Paulus skrev til galaterne. «For ham er evangeliet det som han forkynner, det som kalles kerygma, altså forkynnelse. Forkynnelse av hva? Av Jesu død og oppstandelse som frelsens kilde. Et evangelium som uttrykkes med fire verb: ‘Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas’ (1 Kor 15,3–5) […] Dette evangeliet er oppfyllelsen av løftene, og det er frelsen som tilbys alle mennesker.»

Pave Frans understreket at evangeliet ikke tilhører Paulus eller noen annen apostel; det er Guds evangelium. Han siterte Paulus: «Jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg» (Gal 1,11–12).

Vi må greie opp i flokene

De nye misjonærene, Paulus’ motstandere, forkynner ikke evangeliet, men noe annet. «Det er en forkynnelse som forvrenger det sanne evangelium fordi det forhindrer en i å nå frem til den frihet – et nøkkelord – som troen gir.»

Galaterne er fortsatt «nybegynnere» i troen. De kan lett tro at det de nye misjonærene kommer med er en utfyllelse av det Paulus forkynte. Det er forståelig at galaterne er forvirret.

«Den situasjonen som beskrives i begynnelsen av brevet synes paradoksal, for alle involverte later til å mene det godt. Galaterne, som hører på de nye misjonærene, tenker at ved å la seg omskjære følger de Guds vilje og dermed gjør Paulus tilfreds. Paulus’ motstandere later til å være besjelet av trofasthet mot overleveringene fra fedrene.»

Paulus ser galaterne sveve i stor fare. De er er ferd med å slå inn på en gal vei. Han formaner dem derfor strengt for å få dem tilbake på den rette vei. «Det er nødvendig å greie opp i denne labyrinten av gode hensikter, for å kunne erkjenne den høyeste sannhet, som fremtrer som den som stemmer best overens med Jesu person og forkynnelse og med hans åpenbaring av Faderens kjærlighet. […] Paulus’ klare og bestemte ord var derfor helsebringende for galaterne og er helsebringende også for oss.»

Paven bemerket at her er det viktig med god dømmekraft. Det har fantes, og det finnes fortsatt, mange bevegelser som «reduserer hele evangeliet til denne ‘bevegelsen’. Dette er ikke Kristi evangelium; dette er grunnleggerens evangelium. I begynnelsen kan det nok være til hjelp, men på sikt bærer det ikke frukt på grunn av mangelen på dype røtter.»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av alle katekesene i denne serien:
1. Introduksjon
2. Paulus, en ekte apostel
3. Det finnes bare ett evangelium
4. Moseloven
5. Lovens forberedende verdi
6. Farene ved loven
7. Uforstandige galatere
8. Vi er Guds barn
9. Livet i troen
10. Kristus har frigjort oss
11. Kristen frihet: universalgjær for frigjøring
12. Frihet realiseres i kjærlighet
13. Åndens frukt
14. Å vandre i Ånden
15. Ikke la tretthet få overhånd

11 augusti 2021, 19:13