Sök

Den hellige ånd er vår veileder på bønnens eneste vei: Kristus. Den hellige ånd er vår veileder på bønnens eneste vei: Kristus.  

Bønn: 31. Meditasjon

«Meditasjon er bedende søken og setter tanke, fantasi, følelser og lengsler i sving. Målet med den er å tilegne seg det som det mediteres over i tro, sammenholdt med vårt virkelige liv», forklarer Katekismen.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 28. april ble det lest fra Johannesevangeliet:

Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. […] Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. (Joh 14,25–26; 16,12–13 fra Bibel 2011)

Kristen meditasjon: ut fra Åpenbaringen

«For oss kristne er ‘meditasjon’ å søke en syntese: å stille oss foran Åpenbaringens store bok og forsøke å ta den opp i oss og gjøre den til vår», begynte pave Frans. Vi leser gjerne litt i Bibelen eller en annen egnet tekst, vi grunner over det vi har lest og prøver å leve oss inn i det; vi ønsker å gå fra tanker til virkelighet (jf. KKK 2705–2708).

Alle har behov for å meditere

I nesten alle religioner finnes det en eller annen form for meditasjon, og selv mennesker uten et religiøst syn på livet mediterer. I den vestlige verden prøver mange meditasjon mot stress og tomhet. Alle mennesker har behov for å meditere, reflektere, finne seg selv. «Vi er ikke laget for å løpe stadig vekk; vi har et indre liv som ikke tåler å bli tråkket på til stadighet.» Meditasjon i vid forstand er å ta et skikkelig «livspust» i bakken, kan man si.

Kristen meditasjon: Målet er å møte Jesus

Men for kristne går all bønn gjennom én eneste stor dør, eller vei, nemlig Jesus Kristus. Og deres meditasjon følger samme vei. Kristne søker ikke seg selv i sin bønn; «kristen bønn er fremfor alt møte med Den andre», det transcendente møte med Gud. Om man så oppnår slikt som indre fred, selvkontroll, en klar overbevisning om hvilken vei man bør gå, så er dette bare å regne som «bivirkninger».

Metoder for å hjelpe hele mennesket å be

«Meditasjonsmetodene er like forskjellige som de åndelige læremestre er det. […] Men en metode er bare veiledende; det viktige er, sammen med Den hellige ånd, å gå fremover på bønnens eneste vei: Kristus Jesus» (KKK 2707).

Noen kristne meditasjonsmetoder vektlegger intellekt, andre følelser. De kan være til hjelp når det gjelder å få hele mennesket i tale. Ikke bare hodet er i stand til å be, ikke bare følelsene, men hele mennesket er i stand til å be. Vårt bønneorgan er hjertet, sa man gjerne før i tiden, og med det mente man at ut fra dets sentrum, hjertet, er det hele mennesket – ikke bare enkelte av dets evner – som trer inn i relasjonen til Gud.

«Meditasjon setter tanker, fantasi, følelser og lengsler i sving. Dette er nødvendig for at trosoverbevisningen skal kunne utdypes, hjertets omvendelse oppvekkes og viljen til å følge Kristus styrkes. Kristen bønn grunner fremfor alt over ‘Kristi mysterier’» (KKK 2708).

Men man må aldri glemme at meditasjonsmetoder bare er veier; målet er å møte Gud. Enhver bønnemetode må inngå i Kristi etterfølgelse om den skal være kristen.

Vi er med i Jesu liv

Kristen meditasjon er umulig uten Den hellige ånd, understreket paven. Den hellige ånd er vår veileder og lærer oss alt, slik Jesus lovte.

Alt ved Jesu guddommelig-menneskelige person kan være kilde til frelse og glede. Vi kan være med på alt i hans liv. Vi blir med når han blir døpt ved Jordanelven, vi blir med på bryllupsfesten i Kana, vi blir helbredet som den blinde Bartimeus og som den spedalske, vi blir vekket opp fra døden som Lasarus, …» Også til oss er det plass, overalt i evangeliet og Bibelen.

«For oss kristne er meditasjon en måte å møte Jesus på. Og slik, bare slik, finne tilbake til oss selv. Dette er ikke å krøke seg sammen i seg selv, nei: Det er å gå til Jesus og hos Jesus møte oss selv, som helbredede, oppstandne, sterke mennesker ved Jesu nåde. […] Og dette takket være Den hellige ånds veiledning», avsluttet paven.

***

Hele katekesen på svensk og på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria
28. Å be i fellesskap med helgenene
29. Kirken, bønnens læremester
30. Bønn i ord

Les også:
Å våge den «truende» stillheten og den indre bønn. Av p. Olav Müller
En liten skole i indre bønn og kontemplasjon. Av legkarmelitt Anne Samuelsen
Refleksjoner om bønn. Et par videoer med biskop Erik Varden

04 maj 2021, 10:24