Sök

«Selv i vårt eget liv kan hellighet springe ut.»  «Selv i vårt eget liv kan hellighet springe ut.»   (ANSA)

Bønn: 28. Å be i fellesskap med helgenene

Vi er aldri alene om å be.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 7. april ble det lest fra Hebreerbrevet:

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. (Heb 12,1–2 fra Bibel 2011)

Vi er aldri alene om å be

Vi er aldri alene om å be. Selv om vi kanskje ikke tenker over det, befinner vi oss i en «majestisk elv, med bønnfallelser både foran oss og bak oss».

I Bibelens bønner, som er mye brukt i liturgien, finner vi spor etter eldgamle historier, befrielser, deportasjoner, eksiler, hjemvendelser, lovprisninger, … Personlig erfaring flettes sammen med felles erfaring. I all lovprisning kan vi høre noe av Magnificat, eller av for eksempel Simeons ord da han tok Jesusbarnet opp i armene sine: «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet» (Luk 2,29).

Ringer av bønn

God bønn brer seg videre utover. «Den enes smerte er alles smerte, og den enes lykksalighet går videre til andre sjeler.»

«Bønner fødes alltid på ny: Hver gang vi folder våre hender og åpner vårt hjerte for Gud, er vi sammen med helgener, både anonyme helgener og anerkjente helgener, som ber sammen med oss og som går i forbønn for oss, som storebrødre og storesøstre som har reist gjennom det samme menneskelige eventyr som vi.»

Hellighet kan springe ut

Helgenene er fortsatt her, nær oss. De avbildes gjerne som «en sky av vitner» (jf. Hebr 12,1). Vi tilber dem ikke; vi ærer dem. På tusenvis av forskjellige måter bringer de oss til Kristus, til ham som er den eneste Herre og mellommann mellom Gud og menneske. Helgenene levde som virkelig kristne. De møtte Kristus, og de fulgte ham. «Helgenene minner oss om at selv i vårt eget liv, svakt som det er og preget av synd, kan hellighet springe ut.» Det er aldri for sent å omvende seg (jf. Sal 103,8). «Den gode røveren» var den aller første helgenen og ble «helligkåret» av Jesus selv.

Hemmelighetsfull solidaritet

Helgenene «skuer Gud, de lovsynger Ham, og de tar seg uten opphør av dem som de har etterlatt på jorden. […] Deres forbønn er deres fremste tjeneste for Guds råd. Vi kan og vi bør be dem gå i forbønn for oss og for hele verden» (KKK 2683). «I Kristus finnes en hemmelighetsfull solidaritet mellom dem som er gått til det andre livet og oss pilegrimer i dette livet: Fra himmelen fortsetter våre kjære avdøde å ta seg av oss. De ber for oss, og vi ber for dem, og vi ber sammen.»

Vi ber for hverandre

Første måte å elske andre på er å be for dem, å tale til Gud om dem. Da holder vårt hjerte seg åpent, og vi drives videre, til også konkret nærhet.

Det første vi kan gjøre når ting blir vanskelige er å be om forbønn, framfor alt fra helgener. Om vi, tross alt, klarer å holde det gående, kan det være fordi noen, i himmelen eller på jorden, ber for oss.

«Velsignet være Jesus Kristus, verdens eneste Frelser, sammen med denne umåtelige blomstring av helgener på jorden, som gjorde sitt liv til en lovsang til Gud. For – slik den hellige Basilios sier – ‘helgenen er Åndens eget sted, fordi han byr seg frem for å bo med Gud og kalles Guds tempel’ (De Spiritu Sancto 26,62; jf. KKK 2684).»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria

08 april 2021, 10:57