Sök

Vår hovedoppgave er å holde liv i Jesu ild i oss. Vår hovedoppgave er å holde liv i Jesu ild i oss. 

Bønn: 26. Bønn og Den hellige treenighet. 2

Onsdag 17. mars holdt pave Frans sin andre katekese om bønn som relasjon til Den hellige treenighet, især til Den hellige ånd.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 17. mars ble det lest fra Johannesevangeliet:

Jesus sa til disiplene sine: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. […] Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Joh 14,15–17.25–26 fra Bibel 2011)

Den hellige ånd gir oss del i Guds liv

For kristne er Den hellige ånd livets største gave, den grunnleggende gaven, gaven som Jesus lovte å sende oss. Uten Ånden finnes ingen relasjon til Kristus og Faderen. «For Ånden åpner vårt hjerte for Guds nærvær og trekker det inn i den kjærlighetens ‘malstrøm’ som Guds eget hjerte er.»

«Når vi virkelig kan kalle på Gud som «Abba, Far», er det fordi Ånden bor i oss; det er han som endrer oss, innerst inne, og lar oss erfare den gripende gleden i å være elsket av Gud som hans egne barn.»

Den hellige ånd gjør oss bevisst Jesu nærvær

«’Ikke kan noen si: "Jesus er Herre", uten ved Den hellige ånd’ (1 Kor 12,3). Hver gang vi begynner å be til Jesus, da er det Den hellige ånd som ved sin forutgående nåde trekker oss inn på bønnens vei. Siden Ånden lærer oss å be idet han minner oss om Kristus, hvordan skulle vi kunne unnlate å be til Ham selv? Slik har det seg at Kirken ber oss hver dag å påkalle Den hellige ånd, særlig ved begynnelsen eller slutten av alle viktige gjøremål» (KKK 2670). Den hellige ånd er så å si «vår treenige påminnelse». Han bringer Jesus til oss, han gjør oss bevisst Jesu nærvær i vårt hjerte.

Åndelige mennesker

Gud oppdrar oss ved å forandre vårt hjerte. Det er mange som har erfart dette, mange som har latt seg forme av Ånden etter Kristi «mål» – i barmhjertighet, i tjeneste, i bønn, i katekese … «Det er en nåde å få møte slike mennesker: I dem er det påtagelig at det pulserer et annet liv, deres øyne ser ‘hinsides’». Det er ikke bare munker og eremitter vi har i tankene; de er å finne også blant vanlige mennesker». De lever en lang dialog med Gud, muligens preget av indre kamper, som renser troen. «Disse ydmyke vitnene søker Gud i evangeliet, i eukaristien, som de mottar og tilber, i ansiktet til dem som er i vanskeligheter, og de tar vare på hans nærvær som en hemmelig flamme.»

Hold liv i ilden

«De kristnes hovedoppgave er nettopp å holde liv i denne ilden, som Jesus brakte til jorden (jf. Luk 12,49), og hva er det for en ild? Det er kjærligheten, Guds kjærlighet, Den hellige ånd. Uten Åndens ild slukner profetgavene, tristhet tar over for glede, vane erstatter kjærlighet, tjeneste blir til slaveri. Et bilde av den tente lampen ved tabernaklet – der eukaristien oppbevares – kommer til meg. Selv når kirken tømmes og kvelden faller på, selv når kirken er stengt, står lampen fortsatt der og brenner, den fortsetter å brenne. Ingen ser den, men likevel brenner den foran Herren. Slik er det med Ånden i vårt hjerte, han er alltid nærværende, som den lampen.»

Den kristne bønns indre læremester

«Den hellige ånd, hvis salving gjennomtrenger hele vårt vesen, er den kristne bønns indre læremester. Det er han som virker i den levende overlevering av bønnen. Sant nok, i bønnelivet finnes det like mange veier som det finnes bedende, men det er den samme Ånd som virker i alle og med alle. Det er i Den hellige ånds samfunn at kristnes bønn blir bønn i Kirken» (KKK 2672).

Paven bemerket at om vi ikke ber, eller om vi har vanskelig for å be, eller om vi ber som papegøyer, så bør vi kalle på Den hellige ånd og be ham om hjelp.

Ånden skaper i oss

«Det er Den hellige ånd som skriver både Kirkens og verdens historie. Vi er åpne boksider, villige til å motta hans skjønnskrift. Og i hver av oss skaper Ånden originalverk, for det finnes aldri to kristne som er helt like. Den ene Gud, Kjærlighetens treenighet, får mange forskjellige slags vitner til å blomstre i hellighetens uendelige åker: alle er likeverdige, men også enestående i den skjønnhet som Ånden ønsker å frigjøre i hver enkelt av dem som Guds barmhjertighet har gjort til sine barn.»

***

Hele katekesen på engelsk og andre språk

Sammendrag på norsk av de foregående katekesene i denne serien:
1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1

 

20 mars 2021, 10:39