Sök

Katoliker i Kina Katoliker i Kina  

Det provisoriska avtalet mellan Heliga Stolen och Kina har förlängts två år

Idag bekräftades avtalet. Skälen till det publiceras i en artikel i dagstidningen L'Osservatore Romano: "början har varit positiv tack vare god kommunikation och gott samarbete mellan parterna"

Vatican News

Det preliminära avtalet mellan Heliga Stolen och Folkrepubliken Kina om utnämning av biskopar har förlängts "ytterligare två år". Detta tillkännagavs i ett uttalande som publicerades av Heliga Stolens pressrum samma dag som avtalet skulle upphöra att gälla: "Avtalet har ett grundläggande kyrkligt och pastoralt värde. Eftersom Heliga Stolen är positiv till avtalet, och tillämpningen av det, tack vare den goda kommunikationen och samarbetet mellan parterna i frågan, avser man att fortsätta den öppna och konstruktiva dialogen för att främja den katolska kyrkans liv och det kinesiska folkets bästa”.

Pressmeddelandet åtföljs av en lång artikel i L'Osservatore Romano, där skälen till detta val förklaras. "De två parterna – läser man i artikeln - har utvärderat olika aspekter av dess tillämpning och har genom det officiella utbytet av protokoll kommit överens om att förlänga dess giltighetstid med ytterligare två år till den 22 oktober 2022."

Huvudsyftet med avtalet "är att stödja och främja förkunnelsen av evangeliet" i Kina "genom att återställa kyrkans fullständiga och synliga enhet". Frågan om utnämningar av biskopar och enheten mellan biskoparna och Petri efterträdare "är av avgörande betydelse för kyrkans liv, både lokalt och allmänt". Exakt detta "inspirerade förhandlingarna och var en referens i utarbetandet av avtalstexten", för att sakta men säkert säkerställa "trons enhet, gemenskapen mellan biskoparna och kyrkans tjänst till förmån den katolska gemenskapen i Kina. För första gången på många decennier, är idag alla biskopar i Kina i gemenskap med biskopen i Rom, och tack vare avtalet kommer det inte att äga rum fler olagliga biskopsvigningar".

Artikeln förklarar att avtalet "inte behandlar alla öppna frågor eller situationer som fortfarande väcker kyrkans oro", utan "uteslutande gäller ämnet biskopsutnämningar". Med hänvisning till det tal statssekreterare kardinal Parolin nyligen höll vid PIME-konferensen i Milano, påminner artikeln om att "vissa missförstånd har uppstått" i frågan. Många av dessa beror på att man tillskriver avtalet "mål som det inte har" eller kopplar det "till politiska frågor som inte har något att göra med själva avtalet".

Undertecknandet som ägde rum i Peking i september 2018 "är både ankomstpunkten efter en lång resa" men "det är även och framför allt utgångspunkten för ett bredare och mer långsiktigt avtal". Det provisoriska avtalet, vars text "hölls konfidentiell, med tanke på dess experimentella karaktär, är resultatet av en öppen och konstruktiv dialog". Påven främjar denna "attityd, denna dialog som får sin näring ur respekt och vänskap”, on han "är väl medveten om de sår som orsakats på kyrkans gemenskap i det förflutna. Efter år av långa förhandlingar, påbörjade och genomförda av hans föregångare och i otvivelaktig kontinuitet med dem, återupprättade han full gemenskap med de kinesiska biskoparna som var ordinerade utan påvligt mandat och godkände undertecknandet av avtalet om biskopsutnämningar, vars utkast redan hade godkänts av påven Benedictus XVI.

"Vissa sektorer i den internationella politiken – läser vi vidare i artikeln - har främst försökt att analysera Heliga Stolens arbete enligt en geopolitisk hermeneutik. När det gäller bestämmelserna i det provisoriska avtalet är det för Heliga Stolen dock en djupt kyrklig fråga". Dessutom "finns det en full insikt" om att denna dialog "gynnar ett mer fruktbart sökande efter det allmänna bästa till förmån för hela det internationella samfundet".

Vad gäller de resultat som hittills har uppnåtts har två nya biskopar utsetts, "medan flera andra processer för nya biskopsnomineringar" pågår. Även om detta "statistiskt sett inte verkar vara ett bra resultat, representerar det ändå en bra start, i hopp om att successivt uppnå fler positiva mål". Pandemins restriktioner har även påverkat kontakterna mellan de två parterna och tillämpningen av avtalet.

"Tillämpningen av avtalet, med ett effektivare och mer aktivt deltagande av de kinesiska biskoparna, är av stor betydelse för den katolska kyrkans liv i Kina och följaktligen för den universella kyrkan. Här ingår även Heliga Stolens pastorala mål, att hjälpa kinesiska katoliker, som har varit splittrade sen länge, att vara tecken på försoning, samarbete och enhet för en förnyad och mer effektivt förkunnelse av evangeliet i Kina.”

Artikeln avslutar med att påminna om att ”Heliga Stolen är medveten om de många smärtsamma situationerna, och att man inte undviker att uppmuntra den kinesiska regeringen att anamma en större religionsfrihet. Vägen är fortfarande lång och inte utan svårigheter”. Heliga Stolen hoppas att det provisoriska avtalet och förlängningen "kommer att bidra till lösningar på de frågor av gemensamt intresse som fortfarande är öppna, med särskild hänvisning till katolska kyrkans liv i Kina, samt till främjandet internationell fred, vid en tidpunkt då vi upplever många spänningar över hela världen”.

22 oktober 2020, 13:06