Sök

Katoliker ber vid kyrkan tillägnad Vår Fru av Sheshan i Shanghai Katoliker ber vid kyrkan tillägnad Vår Fru av Sheshan i Shanghai 

Parolin: Ett avtal med Kina, något som alla de senaste påvarna har velat uppnå

Statssekreterare kardinal Parolin deltog och inledde möte i Milano organiserat av missionscentret PIME på temat “Ett annat Kina. Kristider, tider av förändring”. I sitt öppningstal betonade han: ”För att dialogen ska kunna bära varaktigare frukt är det nödvändigt att fortsätta att föra den. Under dessa två år har jag märkt tecken på närmande bland kinesiska katoliker, som länge varit uppdelade vad gäller många frågor”.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten  

Lördagen 3 oktober höll påvliga missionscentret PIME en konferens i Milano på temat “Ett annat Kina. Kristider, tider av förändring” i samband med påvliga Institutet för utländsk mission PIME:s 150 år i Kina. Vatikanens statssekreterare kardinal Pietro Parolin öppnade med ett tal med titeln “Dialogen mellan Heliga Stolen och Kina under påven Franciskus pontifikat”.

Det provisoriska avtalet som Heliga Stolen har undertecknat med Folkrepubliken Kina och som gäller biskopsnomineringar “är endast en startpunkt” men har lett till några resultat. För att dialogen ska kunna bära varaktigare frukt är det nödvändigt att fortsätta att föra den”. Detta sa statssekreterare kardinal Pietro Parolin i sitt öppningstal vid konferensen.

De senaste påvarnas önskan

Kardinalen talade om att Heliga Stolen sedan Pius XII:s tid “kände behov av dialog, även om omständigheterna då gjorde den mycket svår”. En vandring som öppnades igen på åttiotalet. Kardinal Parolin förklarade att alla påvar sedan Paulus VI fram till Franciskus har velat övervinna det som Benedictus XVI kallade “en svår situation av missförstånd och missuppfattning” som ”inte gynnar varken de kinensiska myndigheterna eller den katolska kyrkan i Kina”.  Det var också Benedictus, sa Parolin, som godkände "utkastet till avtal om nomineringar av biskopar i Kina, vilket först 2018 var möjligt att underteckna".

Ett rent pastoralt avtal

Med tanke på tolkningar av politisk karaktär i frågan, klargjorde kardinal Parolin återigen att det provisoriska avtalet är rent pastoralt. ”Det har uppkommit några missförstånd”, sa han och påminner om att avtalet 22 september 2018 uteslutande gäller biskopsnomineringarna. Han sa att han är ”medveten om att det finns många andra problem vad gäller katolska kyrkans liv i Kina” men att det inte var möjligt att ta upp allt på en och samma gång. ”Vi vet, som Benedictus XVI förutsåg 2007, att vandringen mot en full normalisering fortfarande är lång. Frågan om utnämning av biskopar är emellertid av särskild betydelse. Det är just det problemet katolska kyrkan i Kina har lidit mest av de senaste sextio åren”.

“För första gången på många decennier – sa Parolin – är alla biskoparna i Kina nu i kommunion med Roms biskop”. Den som känner till kyrkan i Kinas historia “vet hur viktigt det är att alla de kinesiska biskoparna  är i full gemenskap med den universella kyrkan”. Fram tills för två år sedan var möjligheten till nya illegitima ordinationer öppen. Därför var det nödvändigt, förklarade statssekreteraren,  “att definitivt bemöta och lösa detta känsliga problem” med ett avtal där målet är att “hjälpa de lokala kyrkorna att åtnjuta villkor med större frihet, autonomi och organisation, så att de kan ägna sig åt uppdraget att förkunna evangeliet och bidra till en integrerad utveckling av människan och samhället ”.

Parolin avslutade med att säga att han är “medveten” om det provisoriska avtalet endast är ett första steg. Man ser redan några resultat, men för att “dialogen ska kunna bära varaktigare frukt är det nödvändigt att fortsätta att föra den”.  Kardinalen sa att han under dessa två år har sett tecken på närmande närmande bland kinesiska katoliker, som länge varit uppdelade vad gäller många frågor. Ett viktigt tecken, för att påven ”anförtror på ett särskilt sätt” den katolska kyrkan i Kina ”åtagandet att leva en äkta anda av försoning mellan bröder och systrar genom konkreta handlingar som hjälper till att övervinna tidigare missförstånd och även dem från den senaste tiden. På detta sätt kan de troende katolikerna i Kina vittna om sin tro och en genuin kärlek även i dialogen med alla folk och i fredsfrämjandet”.

03 oktober 2020, 16:03