Sök

Dialog med Kina Dialog med Kina 

Dialog med Kina: Mer fullt ut katolska och autentiskt kinesiska

I Kina finns biskopar med kanoniskt illegitimitet och andra som saknar ett civilt erkännande: tecken på samlevnad mellan två kristna gemenskaper i landet. När man i en anda av dialog inleder förhandling, gör man det för att försöka lösa dessa konkreta problem, för att övervinna situationen och inleda en positiv förnyelse.

Sergio Centofanti och P Bernd Hagenkord, SJ över Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Den är känt att förhandlingar mellan stater enligt internationell praxis sker konfidentiellt och att endast de slutliga resultaten offentliggörs. Därför känner man inte till detaljer i dialogen mellan Heliga Stolen och de kinesiska myndigheterna. Men om man i slutändan uppnår en överenskommelse, kan vi föreställa oss att det gör det möjligt för kyrkan att såväl återställa enhet i stiftets pastorala ledning med närvaron av två gemenskaper som att förse de många stiften som sedan lång tid är utan biskop, så att var och en av dem har en herde som är tillåten och erkänd av kyrkan och staten.

Man kan inte förvänta sig att en sådan procedur blir smärtfri. Det blir nödvändigtvis missnöje, lidande, avkall, bitterhet och till och med möjlighet till nya spänningar. Men denna typ av “passage genom nålsögat” som katolska kyrkan i Kina är kallad till, hoppas vi alla blir renande och ett gott förebud: det kommer inte att finnas vinnare och förlorare och det kommer att ses som värdefullt bidrag till alla. För att, som kardinal Pietro Parolin säger, «här handlar det inte om att acceptera att bli avvisade eller i ett trollslag ta bort lidandet som många troende och herdar har utstått, utan att med Guds hjälp investera i det mänskliga och andliga kapitalet och skapa en lugnare och mer broderlig framtid».

Om det blir en mer broderlig och enad omstart för den katolska kyrkan i Kina, med respekt för de olika sidorna, kan det ge positivt gensvar framför allt i de troendes sakramentala och andliga liv i vandringen mot att vara alltmer och fullt ut katolska och samtidigt autentiskt kinesiska.

Dessutom kan man ge ny energi för kyrkans aktivitet och för en större harmoni i det kinesiska samhället. Men mycket beror på engagemanget och allas goda vilja. Den katolska närvaron i Kina verkar ganska litet jämfört med befolkningsmängden räknat i siffror, men är trots detta levande. Ett förnyat evangelisationsverk skulle kunna bli mycket givande, trots de många begränsningar och kontroller som fortfarande finns till stor del på grund av rädslan att religion kan användas "externt" och skapa social osäkerhet.

Om vägen till civilt erkännande av en biskop är en fråga som angår staten, dess lagar och procedurer angår den kanoniska legitimeringen kyrkan. För att förstå detta är det nödvändigt att känna till hur kyrkan är beskaffad… Redan sankt Irenæus (100-talet) definierade kyrkan som den andliga gemenskap som förkunnar och för vidare traditionen som går från apostlarna till biskoparna i oavbruten succession. Biskoparnas apostoliska succession, som garanterar traditionen, är kyrkans själva författning. Och samtidigt är det kyrkan som garanterar den apostoliska successionen och den episkopala äktheten genom påvens fria utnämning eller av hans bekräftelse av lagliga val.

En biskop, om än giltigt ordinerad, kan inte utföra ministeriet om inte i gemenskap med Petri efterträdare och de andra verksamma biskoparna i hela världen. Det är upp till biskopen av Rom, Kristi ställföreträdare och kyrkans universella herde att legitimera eller att återuppta i fullständig katolsk gemenskap dem som han anser är lämpade för detta och anförtro någon ett pastoralt uppdrag. Vad gäller Kina utgår man från en visshet: de nya biskopsvigningarna som har utförts i Kina utan påvligt mandat var olagliga men giltiga (utom i mycket speciella fall). Den katolska kyrkan i Kina har alltid förblivit ”en” och trots många smärtsamma situationer av oegentligheter, har den aldrig setts som ”skild” från Rom. Även därför att det aldrig har tagits fram en doktrinell position i kyrkan i Kina som förkastar jurisdiktionens företräde.

Man bör också lägga till en annan sak och det är att en stark önskan att vara enade med påven alltid har funnits hos de kinesiska biskoparna som har ordinerats på ett illegitimt sätt. Trots dessa biskopars inkorrekta omständigheter, utgör erkännandet av deras önskan att vara enade med påven skillnaden mellan två synsätt som de senaste åren har drabbat samman: dem som har ansett att de illegitima biskoparna är lojala (samtidigt som man inte accepterar det olämpliga beteendet hos vissa) och dem som inte har ansett dem lojala och många gånger har fördömt dem.

Just därför, som än en gång kardinal Parolin säger, är det viktigt att inte ständigt falla «i en anda av konflikt för att fördöma brodern», utan att «var och en ser med tillit till kyrkans framtid, bortom alla mänskliga begränsningar».
 

13 juli 2018, 08:18