Sök

Påven uppskattar svenskanknutet interreligiöst nätverk: Endast en möteskultur kan skapa fred

Fredagen 12 februari tog påven Franciskus emot biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius tillsammans med företrädare för The European Institute for International Studies, Stockholm. Institutet och kardinalen presenterade en internationell plattform för möte och dialog för påven, som å sin sida särskilt tackade "för det stöd som Kyrkan i Sverige har gett detta initiativ, för att gynna främjandet av dialogen mellan religioner och tjänsten för den mänskliga familjens enhet".

Katarina Agorelius - VatikanstatenFredagen 12 februri tog påven Franciskus emot kardinal Anders Arborelius tillsammans med representanter för European Institute for International Studies (EIIS) på en privat audiens.

Oktober 2019 arrangerade EIIS och Stockholms katolska stift ett internationellt seminarium om interreligiös och interkulturell dialog med temat “Walk together”, vandra tillsammans. Ett av seminariets slutsatser var att det finns ett behov av ett internationellt interreligiöst nätverk med målet att arbeta för en möteskultur. Idén är en internationell plattform lik den som UNESCO erbjuder för utbildning, forskning och kultur, men i detta fall riktad till möte och dialog mellan civilisationer och religioner. Dessa idéer presenterades för påven Franciskus.  

Delegationen lämnade även över boken La Cultura del Encuentro. Del reconocimiento internacional de los Derechos Humanos a la construcción activa de la paz (reds övers Mötets kultur. Från internationellt erkännande av mänskliga rättigheter till aktiv konstruktion av fred) som är ett resultat av seminariet “Walk Together” och vars syfte är att bygga broar mellan troende av olika trossamfund. En av bidragsgivarna till boken är påven Franciskus' vän rabbinen Abraham Skorka från Argentina, som också deltog i seminariet 2019.

PÅVENS HÄLSNING

till ”The European Institute for International Studies”’ delegation,

ledd av kardinal A. Arborelius, biskop av Stockholm

12 februari 2021

Kära vänner!

Jag hälsar er som leder The European Institute for International Studies hjärtligt välkomna och vill uttrycka min uppskattning för presentationen av boken La Cultura del Encuentro. Del reconocimiento internacional de los Derechos Humanos a la construcción activa de la paz [reds övers Mötets kultur. Från internationellt erkännande av mänskliga rättigheter till aktiv konstruktion av fred] som är frukten av mötet i Stockholm i oktober 2019. Hälsningar och tack till kardinal Anders Arborelius för det stöd som Kyrkan i Sverige har gett detta initiativ, för att gynna främjandet av dialogen mellan religioner i tjänsten för den mänskliga familjens enhet.

Den ihållande globala hälsokrisen har smärtsamt belyst det brådskande behovet av att främja en möteskultur för hela mänskligheten, så att viljan kan öka hos vår tids män och kvinnor att möta andra, söka beröringspunkter, bygga broar och utveckla projekt som omfattar alla (jfr Enc. Fratelli tutti, 216). I detta sammanhang välkomnar jag särskilt sökandet efter svar på de möjligheter och utmaningar som detta perspektiv innebär för världens religioner.

Som akademiker och diplomater i olika länder, har ni och era kollegor en viktig roll i främjandet av en sådan kultur. Enligt sin natur, kräver ert bidrag att det grundas såväl på en organisk analys som på en inriktning på praktiska och relationella tillämpningar och resultat, med särskild uppmärksamhet på rättigheterna för de fattigaste och mest marginaliserade. Med andra ord måste sinnen och hjärtan vara i harmoni för att se till det universella allmänna goda och – enligt Salamancaskolans bästa tradition – i att söka varje persons integrerade utveckling, utan undantag eller orättvis diskriminering.

För närvarande avgör politiska och religiösa ledare ett sådant integrerat tillvägagångssätt i skyddet och främjadet av allas rättigheter, för att det är just en möteskultur som kan utgöra grunden till en mer enad och försonad värld. Dessutom är det bara denna kultur som kan leda till hållbar rättvisa och fred för alla, liksom till en äkta vård för vårt gemensamma hem.

Medan mänskligheten fortsätter att bemöta dagens osäkerhet och utmaningar, uppmuntrar jag er att förbli engagerade i sökandet efter nya och kreativa vägar som leder till tillväxten av denna möteskultur, även till förmån för harmoni och välbefinnande av kommande generationer. Jag tackar er för ert besök och ber er att komma ihåg mig i era böner. Tack!  

Översättning K Agorelius

13 februari 2021, 08:30