Sök

Hold blikket festet på Jesus Hold blikket festet på Jesus 

Å helbrede verden: 1. Innledning

Paven startet en ny katekeserekke om fysisk, åndelig og sosial helbredelse.

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Ved begynnelsen av generalaudiensen onsdag 5. august ble det lest om helbredelsen av den lamme mannen:

[…] Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.» […] Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» (Mark 2,1–5.10–11 fra Bibel 2011)

En syk og lidende menneskehet

Over hele verden lider nå menneskeheten. Mange har dødd under pandemien. Enda flere er syke. Sosialøkonomiske problemer gjør dette til en usikker tid for mange. Vår sårbarhet er åpenbar.

Fest blikket på Jesus

«Derfor må vi holde blikket festet på Jesus (jf. Hebr 12,2) og med denne troen ta imot det Guds rikes håp, som Jesus selv ringer oss (jf. Mark 1,5; Matt 4,17; KKK 2816). Et helbredelsens og frelsens rike som allerede er midt iblant oss (jf. Luk 10,11). Et rettferdighetens og fredens rike som viser seg ved karitative gjerninger, som i sin tur øker håpet og styrker troen (jf. 1 Kor 13,13). I kristen tradisjon er tro, håp og kjærlighet mye mer enn bare følelser eller holdninger. De er dyder inngydt i oss ved Den hellige ånds nåde (jf. KKK 1812–1813): gaver som helbreder oss og som gjør oss til helbredere, gaver som åpner oss for nye horisonter, selv under vår seilas i vår tids urolige vann

Fysisk, åndelig og sosial forvandling

Ved å ta imot «troens, håpets og kjærlighetens evangelium» blir vi fornyet og og kan være kreative. «Vi vil kunne omvandle våre fysiske, åndelige og sosiale sykdommer fra grunnen av. Vi vil kunne helbrede urettferdige strukturer og destruktive handlemåter som skiller oss fra hverandre og truer vår menneskefamilie og vår planet.»

Helbredelser i evangeliet

Jesus har gitt oss mange eksempler på helbredelse. Han helbreder ikke bare fysiske onder, men hele mennesket, og bringer det slik tilbake til fellesskapet. Paven nevnte spesielt helbredelse fra feber (jf. Mark 1,29–34), fra spedalskhet (jf. Mark 1,40–45), fra lammelse (jf. Mark 2,1–12), fra blindhet (jf. Mark 8,22–26; Joh 9,1–7), stumhet og døvhet (jf. Mark 7,31–37).

Den lamme mannen: et helbredende møte

Paven valgte så ett eksempel: Engang var det noen som gikk temmelig drastisk til verks for å komme fram til Jesus i en folkemengde. De laget en åpning i taket og firte ned en lam mann gjennom åpningen (jf. Mark 2,1–12). «Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: ‘Sønn, syndene dine er tilgitt’», og la så til: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»

«Det Kristus gjør er et direkte svar på disse menneskenes tro, på det håp de setter til ham, på den kjærlighet som de viser at de har til hverandre. Og så helbreder Jesus, men ikke bare lammelsen. Han helbreder alt sammen. Han tilgir syndene, gir den lamme og hans venner et nytt liv. Han får ham til å fødes på ny, kan vi si. En både fysisk og åndelig helbredelse, frukten av et personlig og sosialt møte. Vi kan tenke oss at både vennskapet og troen til alle de som var tilstede i det huset vokste takket være Jesu gest. Et helbredende møte med Jesus!»

Videreføre Herrens helbredende verk

«Og vi kan så spørre oss: Hvordan kan vi i dag hjelpe vår verden å helbredes? Det er Herren Jesus som er vår lege for sjel og legeme, og som hans disipler er vi kalt til å ‘videreføre hans verk til helbredelse og frelse’ (KKK 1421), både fysisk, sosialt og åndelig.»

Prinsipper fra Kirkens sosiallære

Kirken er ingen pandemiekspert. Heller ikke gir Kirken konkrete sosialpolitiske anvisninger (jf. Den hellige Paulus VI, Octogesima adveniens, 4). Men opp gjennom århundrene har Kirken i lys av evangeliet utviklet enkelte helt grunnleggende sosiale prinsipper (jf. Kompendium om Den katolske kirkes sosiallære, 160–208). Disse prinsippene kan nå hjelpe oss videre, de kan hjelpe oss å forberede fremtiden. Paven siterte de viktigste prinsippene, som henger nært sammen: menneskeverd, det felles beste, preferensiell opsjon for de fattige, alle goders allmenne bestemmelse, solidaritet, subsidiaritet, omsorg for vårt felles hjem. På hver sin måte uttrykker disse prinsippene troens, håpets og kjærlighetens dyder.

Katekeseserien

De nærmeste ukene vil paven se mer på noen «presserende spørsmål», særlig sosiale spørsmål, som pandemien har brakt til overflaten. Det vil skjer i lys av evangeliet, de teologale dydene og prinsipper fra Kirkens sosiallære. Paven sa at vår katolske sosiale tradisjon kan hjelpe menneskefamilien å helbrede verden, som nå lider av alvorlige sykdommer.

***

Mot slutten av generalaudiensen ba paven for Libanon, for ofrene for gårsdagens eksplosjon i Beirut og for ofrenes familier.

05 augusti 2020, 14:55