Sök

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13,2) «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13,2)   (ANSA)

Pavens preken på Verdensdagen for migranter og flyktninger

«Oppdraget er å elske Gud og å elske sin neste. Disse to kan ikke skilles fra hverandre! Og å elske sin neste vil si for alvor å gå inn for å bygge en mer rettferdig verden, der alle har tilgang til verdens goder, der alle har mulighet til å realisere seg selv som mennesker og som familier, der alle er garantert de grunnleggende rettigheter og verdighet.»

Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 29. september var Verdensdagen for migranter og flyktninger, og det var dessuten minnedagen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael. Det ble feiret messe på Petersplassen. I sin preken trakk pave Frans inn alle dagens lesninger.

Herren hjelper de hjelpeløse

Responsoriesalmen var tatt fra slutten av Salme 146. «Herren verner innflyttere. Han holder enker og farløse oppe» står det i vers 9. Slik er det, sa paven: Herren hjelper alle hjelpeløse, han tar seg særskilt av dem.

Vi skal hjelpe de hjelpeløse

Flere steder i Det gamle testamentet står det at «enker», «farløse» og «innflyttere» skal behandles godt, minnet paven om. Vi skal ikke «fordreie retten» for dem, men tvertimot hjelpe dem.

Og ikke bare «enker», «farløse» og «innflyttere» skal hjelpes, men alle mennesker i «de eksistensielle randsoner», og som sammen med migranter og flyktninger faller offer får bruk-og-kast-kulturen. Herren ber oss ikke å utestenge noen, han ber oss utøve nestekjærlighet, være sammen og i fellesskap virkelig bli mennesker.

Urettferdighet og eksklusjon

Vi bør også tenke over urettferdighet og eksklusjon. «Dag for dag blir verden mer elitepreget, og grusom mot de ekskluderte. – En sannhet som gjør vondt: Dag for dag blir vår verden mer elitepreget, og grusom mot de ekskluderte. – Utviklingsland blir stadig frarøvet sine beste natur- og menneskeressurser, til beste for noen få og privilegerte markeder. Krigene angår bare noen få verdensregioner, men krigsvåpnene blir produsert og solgt i andre regioner, som så er uvillige til å ta seg av de flyktninger som konfliktene volder. De som må betale prisen er alltid de små, de fattige, de mest sårbare. De blir forhindret i å sette seg ved bordet og får bare «smulene» fra festmåltidet» (jf. budskapet til Verdensdagen for migranter og flyktninger 2019).

«Ve de sorgløse på Sion …»

Profeten Amos’ snakker hardt i første lesning. Selv etter snart tre tusen år er hans ord meget aktuelle, sa paven. «Ve de sorgløse på Sion og de trygge på Samarias fjell …» (Am 6,1.4-7). Ve dem som er altfor opptatt med å leve godt og spise godt, som «skråler til harpespill som om de var David» og ikke er interessert i å vite hva som skjer med mennesker rundt dem. Vi står her overfor likegyldighet, overfor «likegyldighetens globalisering». Paven siterte kort fra sin preken på Lampedusa, da han besøkte øya for seks år siden.

Den likegyldige rikmannen og Lasarus

Vi risikerer å bli som den rike mannen i evangeliet, som ikke overhodet ikke bryr seg om Lasarus. Den fattige Lasarus «er full av verkende sår» og «ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord» (Luk 16,20–21).

«Men som kristne kan vi ikke være likegyldige til gamle og nye former for fattighet, til den svarteste ensomhet, til forakt og diskriminering overfor de som ikke tilhører ‘vår gruppe’. Vi kan ikke stille oss ufølsomme, med et hjerte som er som bedøvet, overfor elendigheten til de mange uskyldige. Vi kan ikke la være å gråte. Vi kan ikke la være å reagere. La oss be Herren om nåde til å gråte, den gråt som omvender hjertet fra slike synder.»

Bygg en mer rettferdig verden

Hvis du vil være et «Guds menneske» og stride «troens gode strid», slik Paulus, i andre lesning, ber Timoteus om, så «ta vare på oppdraget og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe» (1 Tim 6,14). Paven kommenterte: «Oppdraget er å elske Gud og å elske sin neste. Disse to kan ikke skilles fra hverandre! Og å elske sin neste vil si for alvor å gå inn for å bygge en mer rettferdig verden, der alle har tilgang til verdens goder, der alle har mulighet til å realisere seg selv som mennesker og som familier, der alle er garantert de grunnleggende rettigheter og verdighet.»

Ha inderlig medfølelse

Å elske sin neste vil si å føle med sine brødre og søstre, å nærme seg dem, røre ved deres sår, dele deres historier. Slik kommer Guds ømhet for dem til uttrykk.

Gud ga oss dette oppdraget, dette kjærlighetsbudet, og «forseglet» det med sin Sønns blod.

Ny skulptur på Petersplassen

Etter messen overvar paven avdukingen av en ny skulptur i nærheten av venstre søylegang på Petersplassen. Det er «Angels Unawares» med mennesker stående tett i tett ombord på en båt. Midt i menneskemengden stikker det opp et par englevinger. Kunsteren Timothy P. Schmalz har latt seg inspirere av følgende bibelord: «Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13,2).

Med tid og stunder skal skulpturen visstnok flyttes til Paulusbasilikaen i Roma.

***

Les også:
Hele prekenen på engelsk og andre språk
Resources for World Day of Migrants and Refugees

Messen på Petersplassen 29. september 2019
30 september 2019, 09:09