Sök

«Nattverd». Dagnan-Bouveret. «Nattverd». Dagnan-Bouveret. 

Regina caeli: «Som jeg har elsket dere»

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre». Hva er egentlig nytt med dette budet?

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 19. mai var evangelieteksten:

Da [Judas] var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. […] Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13,31–33a.34–35 i Bibel 2011)

Her følger det paven sa før regina caeli-bønnen, med overskrifter i tillegg.

Det gamle budet

Dagens evangelietekst bringer oss inn i nattverdssalen. Før Jesu lidelse får vi høre en del av hans «avskjedstale» til disiplene. Etter å ha vasket føttene til de tolv apostlene, sier han til dem: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre» (Joh 13,34). Men hva kan Jesus mene med å kalle dette budet for «nytt»? Vi vet jo at i allerede i Det gamle testamente hadde Gud befalt alle i hans folk til å elske sin neste som seg selv (jf. 4 Mos 19,18). Og da Jesus var blitt spurt om hvilket bud som er det største i loven, hadde han jo svart at det første budet er å elske Gud av hele sitt hjerte og det andre er å elske sin neste som seg selv (Matt 22,38–39).

Det nye budet

Så var er da nytt med dette budet som Jesus nå gir til sine disipler? Hvorfor kaller  han det for «et nytt bud»? Det gamle kjærlighetsbudet blir nytt fordi det fullendes med tillegget «som jeg har elsket dere». Altså «elsk hverandre som jeg har elsket dere». Det nye er å finne i Jesu Kristi kjærlighet. Med den kjærligheten ga han oss sitt liv. Det er Guds kjærlighet, som er universell, betingelsesløs og ubegrenset. Den  finner sitt høydepunkt på korset. Da, i den ytterste fornedrelse og i overgivelse til Faderen, åpenbarte Guds sønn kjærlighetens fylde og skjenket den til verden. Når de så senere tenkte tilbake på Kristi lidelse og dødskamp, forsto disiplene meningen med hans ord: «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre»

Elsk med Jesu kjærlighet

Jesus elsket oss først, han elsket oss til tross for vår skrøpelighet, våre begrensninger og menneskelige svakheter. Det var han som gjorde oss verdige hans ubegrensede og uendelige kjærlighet. Ved å gi oss sitt nye bud, ber han oss om å elske hverandre ikke bare og ikke så mye med vår egen kjærlighet, men med hans, som Den hellige ånd inngir i våre hjerter så sant vi påkaller ham i tro. På denne måten – og kun på denne måten – kan vi elske hverandre ikke bare som vi elsker oss selv, men som han har elsket oss, altså uendelig mye mer. Gud elsker oss faktisk mye mer enn vi elsker oss selv. Og slik kan vi spre kjærlighetens frø overalt og være med på å fornye forhold mellom mennesker og åpne nye horisonter av håp. – Jesus åpner horisonter av håp, hans kjærlighet åpner alltid horisonter av håp. – Denne kjærligheten gjør oss til nye mennesker, til brødre og søstre i Herren, og gjør oss til Guds nye folk, altså Kirken, der alle er kalt til å elske Kristus og å elske hverandre i ham.

Bare Jesu kjærlighet kan forvandle oss

Den kjærligheten som ble åpenbart i Kristi kors og som han kaller oss til å leve i er den eneste kraft som kan forvandle vårt steinhjerte til et kjøtthjerte; Jesu kjærlighet er den eneste kraft som kan forvandle vårt hjerte  – forutsatt at også vi elsker med denne kjærligheten.  Og denne kjærligheten gjør oss i stand til å elske våre fiender og dem som har såret oss.

Kan jeg elske mine fiender?

Jeg vil stille dere et spørsmål, hver og en kan svare i sitt hjerte: Er jeg i stand til å elske mine fiender? Vi har alle noen mennesker … om ikke akkurat er fiender, så noen vi ikke kommer overens med, noen som er «på den andre siden»; og noen av oss har mennesker som har gjort oss ondt. Er jeg i stand til å elske disse menneskene – den mannen eller kvinnen – som har gjort meg ondt eller såret meg? Er jeg i stand til å tilgi dem? Må hver og en svare i sitt hjerte.

Jesu kjærlighet driver oss

Jesu kjærlighet får oss til å se andre som nåtidige eller fremtidige medlemmer av fellesskapet av Jesu venner; den stimulerer oss til dialog og hjelper oss å lytte til hverandre og bli kjent med hverandre. Kjærligheten åpner oss for andre og blir grunnlaget for menneskelige relasjoner. Den gjør oss i stand til å bryte barrierer som kommer av våre egne svakheter og fordommer. Den skaper broer i oss, lærer oss nye veier, setter i gang brorskapens dynamikk.

Bønn

Må jomfru Maria med sin moderlige forbønn hjelpe oss å ta imot hennes sønn Jesu bud og Den hellige ånds kraft til å praktisere budet i vårt dagligliv.

20 maj 2019, 09:56