Hľadaj

Anjel Pána, 29. január Anjel Pána, 29. január  (Vatican Media)

Anjel Pána: Nepremárniť dar, ktorým sme

V krásnu slnkom zaliatu nedeľu sa zhromaždilo na Námestí sv. Petra približne 25 tisíc ľudí. Vo štvrtú cezročnú nedeľu pozdravil veriacich Svätý Otec z okna Apoštolského paláca v sprievode dvoch detí z Katolíckej akcie. Dievčatko prečítalo výzvu na pokoj. Pápež František vyzval na modlitbu za Apoštolskú cestu pokoja, na ktorú sa vydá už o dva dni.

Pri pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána nás pápež František vyzýva, aby sme sa učili od chudobných v duchu, ktorí poznajú dobro, ktoré prichádza od Boha, 

a vážia si to, čo dostávajú. Pozýva nás k tomu, aby sme si vážili hodnotu seba samých, iných ľudí aj vecí: princíp - poznamenáva pápež František - ktorý sa často zanedbáva, najmä v bohatších spoločnostiach. Každý človek má byť považovaný za posvätný a jedinečný dar. 

Prvé uvedomenie daru nás potom vedie k ďalšiemu postoju, Rímsky biskup pokračuje: „Ukazuje sa, že každý rok sa vyhodí približne tretina celkovej svetovej produkcie potravín. A to v čase, keď toľko ľudí umiera od hladu! (...) Neplytvajme tým, čo máme, ale šírme ekológiu spravodlivosti, lásky a zdieľania!

Pápež František to zdôraznil pri modlitbe Anjel Pána, keď vysvetlil, že chudobní v duchu sú tí, ktorí „Kto sú „chudobní v duchu”? Sú to tí, ktorí vedia, že si sami nevystačia, že nie sú sebestační a žijú ako „Boží žobráci”: cítia, že potrebujú Boha a uznávajú, že dobro pochádza od Neho ako dar“ v skutočnosti, dodáva pápež, „si vážia to, čo dostanú“ a želajú si, aby sa žiadny dar nepremárnil“. A Ježiš nás tiež učí neplytvať, napríklad keď „po rozmnožení chlebov a rýb žiada, aby učeníci pozbierali zvyšky jedla, aby nič nevyšlo na zmar".

Neplytvanie nám umožňuje oceniť hodnotu seba, ľudí a vecí. 

Žiaľ, táto zásada sa často nedodržiava, najmä v bohatších spoločnostiach, kde prevláda kultúra plytvania a vyhadzovania. Obe sú pohromou.

Vo svojom príhovore po modlitbe Anjel Pána pozval Svätý Otec k modlitbe za Svätú zem, Lačinský priesmyk na Južnom Kaukaze, ako aj za svoju apoštolskú cestu do Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Pápež nezabudol ani na Ukrajinu a vyjadril svoju blízkosť bratom a sestrám trpiacim leprou, pri príležitosti 70. svetového dňa lepry. Pozdravil pútnikov z rôznych častí sveta.

Videozáznam

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

4. cezročná nedeľa, 29. januára 2023

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnej liturgii sa ohlasujú blahoslavenstvá podľa Matúšovho evanjelia (porov. Mt 5,1-12). Prvé blahoslavenstvo je základné a hovorí: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo” (v. 3).

Kto sú „chudobní v duchu”? Sú to tí, ktorí vedia, že si sami nevystačia, že nie sú sebestační a žijú ako „Boží žobráci”: cítia, že potrebujú Boha a uznávajú, že dobro pochádza od Neho ako dar, ako milosť. Chudobný v duchu si váži to, čo dostáva, a preto si želá, aby žiadny dar nevyšiel nazmar. Dnes by som sa chcel pozastaviť nad týmto typickým aspektom chudobných v duchu: neplytvať. Chudobní duchom sa snažia ničím neplytvať. Ježiš nám ukazuje dôležitosť neplytvania, napríklad po rozmnožení chlebov a rýb, keď žiada, aby učeníci pozbierali zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar (porov. Jn 6,12). Neplytvanie nám umožňuje oceniť hodnotu seba samých, ľudí a vecí. Žiaľ, táto zásada sa často nedodržiava, najmä v bohatších spoločnostiach, kde prevláda kultúra plytvania a vyhadzovania: obidve sú škodlivé. Rád by som vám navrhol tri výzvy proti mentalite plytvania a vyhadzovania.

Prvá výzva je: nepremárniť dar, ktorým sme my sami. Každý z nás je prínosom, bez ohľadu na to, aké máme dary. Každá žena, každý muž je bohatý nielen na talenty, ale aj na dôstojnosť, je milovaný Bohom, je cenný a vzácny. Ježiš nám pripomína, že nie sme blahoslavení pre to, čo máme, ale pre to, kým sme. A keď sa človek opúšťa a zahadzuje, mrhá sám sebou. Bojujme s Božou pomocou proti pokušeniu považovať sa za nedostatočných, nepodarených a proti sebaľútosti.

Druhou výzvou je: nepremárniť dary, ktoré máme. Prvá výzva bola neplytvať sebou, druhá je neplytvať darmi, ktoré máme. Ukazuje sa, že každý rok sa vyhodí približne tretina celkovej svetovej produkcie potravín. A to v čase, keď toľko ľudí umiera od hladu! Zdroje stvorenia sa nemôžu takto využívať, dobrá treba chrániť a podeliť sa s nimi, aby nikomu nechýbalo to, čo je potrebné. Neplytvajme tým, čo máme, ale šírme ekológiu spravodlivosti a lásky, zdieľania!

A nakoniec tretia výzva: nevyraďovať ľudí. Neplytvať sebou, nepremárniť dobrá, ktoré máme, a tretia, nevyraďovať ľudí. Kultúra vyhadzovania nám hovorí: využijem ťa, kým ťa potrebujem a keď ma už viac nezaujímaš alebo mi prekážaš, vyhodím ťa. Takto sa zaobchádza najmä s tými najkrehkejšími: nenarodenými deťmi, starými ľuďmi, ľuďmi v núdzi a znevýhodnenými. Ľudí však nemožno vyhodiť a znevýhodnených nikdy nemožno vyradiť! Každý človek je posvätný a jedinečný dar, v každom veku a v každom stave. Vždy si vážme a podporujme život! Nevyhadzujme život.

Drahí bratia a sestry, položme si niekoľko otázok. Predovšetkým, každý z nás: ako prežívam chudobu ducha? Dokážem urobiť priestor Bohu, verím, že je mojím dobrom, mojím pravým a veľkým bohatstvom? Verím, že ma miluje alebo sa smutne zahadzujem a zabúdam, že som darom? A potom: dávam pozor, aby som neplytval, som zodpovedný pri používaní vecí, materiálnych dobier? A som ochotný sa o dobrá podeliť s ostatnými alebo som egoista? Nakoniec: považujem tých najkrehkejších za vzácne dary, ktoré ma Boh žiada chrániť? Pamätám na chudobných, na tých, ktorým chýbajú základné potreby?

Panna Mária, žena blahoslavenstiev, nech nám pomáha svedčiť o radosti, že život je dar a svedčiť o kráse byť darom pre druhých.

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News: Andrej Klapka)

-mj. bd-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 januára 2023, 15:39

Čo je „Anjel Pána“

„Anjel Pána“ je modlitba, ktorú sa modlíme ako pripomenutie tajomstva Božieho vtelenia, a to zvyčajne v troch momentoch dňa: ráno, na obed a večer. Tradične na túto modlitbu zvoláva hlas zvonu o 6., 12. a 18. hodine a jej názov pochádza zo začiatočných slov: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“. 

Samotná modlitba pozostáva z troch biblických poukazov na tajomstvo vtelenia Ježiša Krista, ktoré sa striedajú po tri razy s modlitbou „Zdravas´ Mária“.
Túto modlitbu sa modlí Svätý Otec na Námestí sv. Petra na poludnie v nedele a slávnosti. Pred modlitbou „Anjel Pána“ sa pápež zvyčajne krátko prihovorí, čerpajúc podnety z liturgických čítaní dňa. Po modlitbe nasledujú pozdravy pútnikom.
Od Veľkej noci až do Turíc sa namiesto „Anjel Pána“ modlíme „Raduj sa, nebies Kráľovná“, modlitbu, ktorá je pripomenutím tajomstva Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Na konci sa tri razy opakuje „Sláva Otcu...“

Nedávne Anjel Pána / Regina Coeli

Čítaj celé >