Tìm kiếm

Chú thích pháp luật

CHÚ THÍCH VỀ PHÁP LUẬT

 Bộ Truyền Thông (sau đây viết tắt là ”SPC”) là một Bộ của Giáo Triều Roma được thành lập ngày 27-6-2015 với Tông Thư Tự Sắc ”L'attuale contesto comunicativo” (Bối cảnh thông tin ngày nay). Hệ thống thông tin của Tòa Thánh qui tụ vào Bộ này.

 Nhiệm vụ của SPC là phát triển một hệ thống thông tin thống nhất, toàn bộ và đa phương để phục vụ cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội và có khả năng nêu cao giá trị của những gì trong lịch sử đã được phát triển trong ngành truyền thông của Tòa Thánh.

 QUI TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 Việc vào các trang mạng, tham khảo và sử dụng những gì trên cổng thông tin này (sau đây gọi là “Portale”) cũng như việc sử dụng các dịch vụ cống hiến tại đây bao hàm điều này là người sử dụng chấp nhận ”các qui tắc và điều kiện sử dụng.

 SPC dành toàn quyền tùy ý, bất cứ lúc nào, thay đổi và/hoặc cập nhật các nội dung của ”Portale” và ”qui tắc và điều kiện sử dụng” này, mà không cần phải báo trước, và cho người sử dụng được biết qua việc thông báo trên chính Portale. Khi đi vào trang mang sau những thay đổi và cập nhật ”các qui tắc và điều kiện sử dụng” như thế có nghĩa là chấp nhận các thay đổi ấy từ phía người sử dụng.

 Quyền sở hữu trí thức

 Các nội dung của trang mạng, ví dụ như các hình ảnh, âm thanh, Video, âm nhạc, các văn bản, hình chụp, hình vẽ, các tập tin, các nhãn hiệu, biểu hiệu (logo), tin tức, phần mềm, và các vật liệu khác và thông tin dưới bất cứ hình thức nào (sau đây được gọi là ”contenuti” (nội dung) đều thuộc quyền sở hữu riêng của SPC, hoặc dầu sao thuộc quyền định đoạt của SPC và chúng được bảo vệ bằng copyright (tác quyền) và trong mọi trường hợp, chúng không thể bị sử dụng, thay đổi, sao chép, phổ biến, ấn hành, truyền bá, chuyển nhượng, tái bản hoặc cống hiến, dưới bất kỳ hình thức hoặc qua phương tiện nào, nếu không có sự đồng ý trên giấy tờ của chính SPC, kể cả việc bán, chuyển phép sử dụng cho người khlac, kiến tạo những tác phẩm dựa theo hoặc khai thác bằng bất cứ cách nào, kể cả sự khai thác miễn phí.

 Portale có thể chứa dựng cả những hình ảnh, văn kiện, sản phẩm, biểu hiệu hoặc nhãn hiệu của phía thứ ba, là những cơ quan đã đích thực cho phép SPC được ấn hành trên Portale, những điều này cũng được bảo vệ do tác quyền.

 Tuyệt đối cấm tái sản xuất nhãn hiệu hoặc biểu hiệu (logo) của SPC.

 Danh xưng ”Segreteria per la Comunicazione” (Bộ Truyền Thông) không thể được sử dụng như một địa chỉ Internet của trang mạng khác hoặc một phần của địa chỉ ấy.

 Giới hạn trách nhiệm

 Các nội dung của Portale này được cung cấp trong sự ngay tình và SPC lo liệu để các nội dung ấy đáp ứng những đòi hỏi của sự đáng tin cậy, chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên, những sai lầm, không chính xác và thiếu sót là điều có thể và vì thế SPC từ khước bất kỳ trách nhiệm nào theo nghĩa đó qua việc mau mắn sửa chữa kịp thời, nếu chúng được được cho biết.

 SPC không chịu trách nhiệm vào về việc sử dụng của người thứ ba về những Nội Dung.

 SPC không thể bị coi là phải chịu trách nhiệm về virus hoặc sự ô nhiễm xuất phát từ việc vào Portale hoặc do việc lượt trên trang mạng mà người sử dụng bị nhiễm.

 SPC không nhận một trách nhiệm nào về những nội dung các trang mạng Internet của những người thứ ba mà Portale của SPC đã khởi động một sự nối kết (link) và người sử dụng dùng chúng. Các links không bao hàm sự chấp thuận, hoặc ủng hộ các trang mang internet được nối vào như thế, SPC từ khước trách nhiệm về chất lượng, nội dung và hình vẽ của các trang Lay. Người sử dụng quyết định xem các trang mạng Internet ấy tự chấp nhận rủi ro và đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về những thiệt hại nếu có vì Virus hoặc vì bị lẩy khi đi vào hoặc xem cách trang mạng ấy.

 Trong mọi trường hợp SPC không bị coi là phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hoặc mất mát hay tai hại thuộc bất kỳ loại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp xuất phải hoặc do việc nối mạng bằng bất kỳ cách nào, liên quan tới việc sử dụng Portale hoặc nội dung,hay việc xem hay sử dụng nội dung của các trang mạng Internet nối với trang của SPC mà người thứ ba có thể bị.

 Bảo vệ các dữ kiện cá nhân

 SPC bảo đảm các dữ kiện cá nhân của người Sử dụng mà SPC biết được sau khi dùng các dịch vụ của Bộ trên Portale sẽ được giữ kín tối đa và chỉ dùng vào những mục tiêu trong việc cung cấp các dịch vụ ấy. Những công tư thứ ba cung cấp các dịch vụ cho trang mạng SPC, với sự cam kết xử lý các dữ kiện ấy với cùng mức độ kín đáo của SPC, có thể được biết những dữ kiện cá nhân của người Sử Dụng.

 Người Sử dụng hưởng các dịch vụ nói trên sẽ tức khắc đồng ý về việc xử lý các dữ kiện cá nhân của mình và nếu họ không đồng ý thì không được dùng các dịch vụ trên Portale.

 Luật áp dụng và cơ quan thẩm quyền

 Các ”Qui tắc và điều kiện sử dụng này” được điều hành theo luật hiện hành của Quốc gia Thành Vatican và nếu có tranh luận về việc giải thích hoặc thi hành chính các điều lệ này thì chỉ có Tòa Án của Quốc Gia thành Vatican có thẩm quyền.