Cerca

Tiếp xúc

Để liên lạc với Vatican News 

info@vaticannews.va

 


Để báo một vấn đề kỹ thuật, xin viết cho:

webmaster@vaticannews.va

 


Để viết cho ban biên tập:

tieng.viet@vaticannews.va