Tìm kiếm

Liên lạc

Để viết cho ban Tiếng Việt:

tiengviet@vaticannews.va

 

 

Để liên lạc với Vatican News 

info@vaticannews.va

 


Để báo một vấn đề kỹ thuật, xin viết cho:

webmaster@vaticannews.va