Tìm kiếm

Chúng tôi là ai

Vatican News là hệ thống thông tin mới của Tòa Thánh. Hệ thống này bắt đầu ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền Thông là một Bộ mới thuộc các cơ quan trung ương Tòa Thánh.

 Vatican News, - vượt lên trên ý niệm đơn gian về sự tập hợp truyền thông kỹ thuật số, - nhắm đáp ứng và theo một nghĩa nào đó đi trước - những thay đổi liên tục về nơi và hình thức truyền thông. Hệ thống mới này diễn tả và giao tác trên một bình diện đa ngữ, đa văn hóa, đa kênh, đa phương và đa thiết bị.

 4 lãnh vực chủ đề thông tin về hoạt động của Đức Giáo Hoàng, Tòa Thánh, các Giáo Hội địa phương, và cũng dành chỗ cho các tin tức thế giới. Một ”ban biên tập chính yếu” ban đầu gồm 6 ngôn ngữ (Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ đào nha) được thành lập và sau đó dần dần qui tụ 33 ngôn ngữ khác, không những nhắm thông tin, nhưng còn cung cấp một chìa khóa giải thích dưới ánh sáng Tin Mừng.

 Vì thế thách đố ở đây là ”ngày càng đáp ứng những đòi hỏi của sứ mạng Giáo Hội” trong nền văn hóa hiện đại, với mục tiêu là ”thông truyền Tin Mừng Lòng Thương Xót cho mọi dân nước” trong các nền văn hóa khác nhau.

 Tiêu chuẩn hướng dẫn là ”tông đồ, truyền giáo, đặc biệt chú ý đến những tình trạng cơ cực, nghèo đói, khó khăn” (Diễn văn của ĐGH Phanxicô tại khóa họp toàn thể của Bộ Truyền Thông, ngày 4-5-2017.

Bộ trưởng Bộ Truyền Thông là tiến sĩ Paolo Ruffini và Giám đốc Biên tập là tiến sĩ Andrea Tornielli.