Tìm kiếm

Kinh Hãy Nhớ Kinh Hãy Nhớ  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ,
xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ,
xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.
Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van
chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ
là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,
xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.
Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,
xin chớ bỏ lời con kêu xin,
một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.