Tìm kiếm

Kinh Lạy Cha Kinh Lạy Cha  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước Cha trị đến,
ý Cha thể hiện
dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con
hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.