Tìm kiếm

Vatican News
Kinh Lạy Nữ Vương Kinh Lạy Nữ Vương  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành,
làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.
Thân lạy Mẹ!
Chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà,
chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.
Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con,
xin ghé mặt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đày,
xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay!
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.