Tìm kiếm

Vatican News
Kinh Sáng Danh Kinh Sáng Danh  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con,
và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng
và bây giờ
và hằng có
và đời đời chẳng cùng. Amen.