Tìm kiếm

Vatican News
Nghỉ yên muôn đời Nghỉ yên muôn đời  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Nghỉ yên muôn đời

Lạy Chúa,
xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời,
và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.