Tìm kiếm

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh Kinh Thiên Thần Bản Mệnh  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Thiên Thần Bản Mệnh

Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con.
Nơi Ngài tình yêu của Chúa được ban cho con.
Mỗi ngày, xin Ngài hãy ở cạnh bên con
để soi sáng và canh giữ, để điều khiển và hướng dẫn con. Amen.