Tìm kiếm

Kinh Ăn Năn Tội Kinh Ăn Năn Tội  (© Biblioteca Apostolica Vaticana)

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng .
Chúa đã dựng nên con,
và cho Con Chúa ra đời
chịu nạn chịu chết vì con,
mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa,
Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.
Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội,
cùng làm việc đền tội cho xứng. AMEN.