Tìm kiếm

2020.05.19. Mark Coleridge, Archbishop of Brisbane, Australia 2020.05.19. Mark Coleridge, Archbishop of Brisbane, Australia 

Nhận định của Tòa Thánh về những khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia Úc

Các giám mục của Úc đã bình luận về những nhận định của Tòa Thánh về các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia Úc trong các ứng phó của thể chế đối với nạn lạm dụng tính dục trẻ em.

Hồng Thủy - Vatican News

Một thông cáo truyền thông được công bố trên trang web của Hội đồng giám mục Úc giải thích rằng “Ủy ban Hoàng gia đề nghị Hội đồng Giám mục cùng với Tòa thánh nhận định về những khuyến nghị đó, bởi vì chúng liên quan đến luật pháp hoặc thông lệ của Giáo hội phổ quát”.

80 khuyến nghị 

Trong số 80 khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đề xuất, 47 đề xuất được chấp nhận, 1 đề nghị không được chấp nhận, 13 đề xuất đã được chuyển cho Tòa thánh, 1 đề xuất đang được xem xét thêm, 5 đề xuất được chấp nhận về nguyên tắc, 12 đề nghị được ủng hộ và 1 đề nghị được ủng hộ về nguyên tắc.

Phản hồi của Tòa Thánh cũng cho biết các khuyến nghị được chấp nhận hoặc được ủng hộ đã được thực hiện như thế nào, đồng thời các tổ chức của Giáo hội sẽ tuân thủ bất kỳ luật nào trong tương lai hoặc các tiêu chuẩn đang được phát triển bởi Hội Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Công giáo.

Các nhận định của Tòa Thánh

Các nhận định của Tòa Thánh vừa được công bố trên trang của Ủy ban Hoàng gia và cả trên trang web của Hội đồng Giám mục, nhắc lại cam kết của Tòa thánh trong việc bảo vệ trẻ em, cũng như mong muốn “dành mọi nỗ lực… cộng tác với các cơ quan dân sự để theo đuổi mọi con đường nhằm chấm dứt tai họa lạm dụng tình dục”.

Thông cáo truyền thông lưu ý, “Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin xác nhận rằng các khuyến nghị, và toàn bộ báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia, đã được một số giáo chức của Vatican nghiên cứu kỹ lưỡng”.

Phản hồi của Tòa thánh nói rằng “với sự dấn thân, Tòa thánh và các Giáo phận, Hội đồng Giám mục và dòng tu chấp nhận một loạt các biện pháp, được hoạch định để đảm bảo hành động thích hợp cho những trường hợp như vậy, kể cả theo giáo luật, cũng như khuyến khích hợp tác với các cơ quan dân sự, cả trong nước và quốc tế”. 

05 tháng chín 2020, 22:20