ድለ

ሰንበት ዘብርሃን ታሕሣሥ 19 2012 ዓ፣ም፣ (12/29/2019)።

መዝሙር፡ አቅዲሙ ነገረ በኦሪት . . “ንሱ አብዚ ዓለም ዝመጸእ ብርሃን ምዃኑ ነብያት ተነበዩሉ። ወልድ ንጽዮን ቃል ታሕጓስ ኬስምዓ ከም ዝመጽእ ቀደም ብኦሪት ተነግረ። እንደገና ከአ ብአፍ ዳዊት እቲ ብስም እግዚአብሔር ዚመጽእ ብሩኽ እዩ ተብህለ። ንሱ ንጻድቃን ዜብርህ ናብ ዓለም ዝመጸ ብርሃን እዩ፥ ንዝጠፍኤ ኪረድእ ንዝተበተኑ ክእክብ ንቤተክርስትያን መርዓዊአ ኮይኑ ናብአ መጸ።
ብድምጺ ንምክትታል!

ንባባት፡  ሮሜ 13፡11-ፍ፥ 1ዮሓ 1፡11-ፍ፥ ግ.ሓ. 26፡12-23፥ ዮሓ 1፡1-19።       ስብከት፡ ፈኑ ብርሃነከ ወጽድቀከ እማንቱ ይምረሓኒ ወይሰዳኒ ደብረ መቅደስከ ወውስተ አብያቲከ  እግዚኦ። “ኦ ጎይታ ናብ ደብረ ምቕደስካን አባይትኻን ክመርሓኒ ብርሃንካን ጽድቅኻን ልአኸለይ”።

ካልእይ ሰንበት ዘምጽአት ዘብርሃን ይብሃል። ክርስቶስ ብርሃን ዓለም እዩ። አብ ዮሓ 8፡12 “አነ ብርሃን ዓለም እየ” ይብለና። ናይ ሎሚ ሰንበት መዝሙር ከአ ናይ ክርስቶስ እንታይነትን አብ ሕይወትና ዘምጽኦ በረኸትን ይግልጸልና።

ቅዱስ ጳውሎስ “እቲ አባና ዘሎ ግብረ ጽለመት ኩሉ ደርቢና ዋልታ ጽድቂ ንትአንገብ (ንልበስ)፥ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም መጺኡ እዩ’ሞ ንዑ ብብርሃኑ ንመላለስ” ይብል። ምስ ክርስቶስ ምዃን ናብኡ ምቕራብ አብ ብርሃን ምንባር ምዃኑ ይገልጽ።

አብ ሕይወትና ብርሃን እንታይ ከም ዝጠቅም ምሕባር ዘድልዮ አይመስለን ንብርሃን ብዝያዳ ዘስተማቕሩ ዳርጋ ክርእይዎ ዝተዓደሉ ዘይኮኑስ ዘይተዓደሉ እዮም እንተበልና ምግናን አይኮነነ። ዕዉራት ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ክርእዩ ይሓትዎ ከም ዝነበሩ ወንጌል ይነግረና። (ዮሓ 9 )። ብርሃን ዓይኒ ዘይተዓደለ ክንደይ ከም ዝጽገም ንርኢ እቲ ዝዓበየ ዑረት ግን ዑረት ልቢ እዩ። እዚ ሒዝናዮ ዘሎና ጊዜ አብ ብርሃን ክንአቱ ንልብና አዕዊርዎ ዘሎ ክንቅንጥጥ እሞ አብ ሓቀኛ ብርሃን ክንአቱ ዝሕግዘነ እዩ።

ሎሚ ተሳተፍቲ ብርሃን ክርስቶስ ክንከውን ክንገብሮ ዝግብአና ነገራት አሎ ነዚ እና ኸአ ብዝያዳ ክንብገሰሉ ዝግብአና።

፩ - ክርስትያናዊ እምነትናን አብኡ ዘሎና ተሳትፎ ክነሓድስ። ምሕዳስ እምነት አድላዪ እዩ። እምነት ብወገን አማናይ ይአርግ፥ ክደክም፥ ክድስክል፥ ክዝሕል፥ ክጠፍእ እውን ይኽእል። ሕይወትናን ሕይወት ከማና ዝአመሰሉ እንተ ረአና ዝአረገ እምነት ሒዝና እንጉዓዝ ብዙሓት ኢና። እምብአር ሎሚ ክንሕድሶ እዋን እዩ። ብእምነት ንዘእርጉና ነገራት ክንረባረቦም። ሰይጣን፥ ዓለም፥ ሥጋ፥ ሕሱማት ጸላእቲ አለዉና ካብ አምላኽና ዝምንዝዑና ዛሕሊ መንፈስን እምነትን ዘእትዉልና እዮም እሞ ንበራበር ዓይንና ከምዝርኢ ንግበሮ። ሰባት እውን መልእኽቲ ሰይጣን ሒዞም ክመጽኡን ከጋግዩናን ዘይናትና ክገብሩን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንኹሉ ርኢና ክንክእል ይግባእ። ክርስቶስ ባዕሉ አብዚሎ አብቲሎ እንተ በልኹም አይትእመኑ ጽንዑ እናበለ ንዝጓነፈና ፈተና ብቐሊል ከይንቕበሎ ነጊሩና እዩ።

- ሓደ ካብቲ ደቂ ብርሃን ዝገብረና ዘራእቲ ፍቕሪ ክንከውን ከሎና እዩ አብዚ እዋን መለለይና እንታይ እዩ፥ ብምንታይ ንፍለጥ ብዝያዳ አብ ስድራና አብ ጎረባብትና፥ አብ መሳርሕትና፥ አብ ቁምስና አብ ደቂ ዓድና . . . . ። ሰብ ሎሚ አቦ ጸልማት ዝኾነ ሰይጣን ዝተዓወተሉ እዩ ዝመስል። ንጽልኢ ንቅርሕንቲ ንምፍልላይ ንምሕማይ ንኻልእ ምጉዳእ ናተይ ኢሉ ዝተተሓሓዞ እዩ ዝመስል ነዚ መንሽሮ እዚ ሕክምና እንረኽበሉ ንርእሲ ብርሃን ክርስቶስ አብ ልብና ክአቱ ክነፍቅደሉ እንከሎና እዩ።

አብ መአዲ ፍቕሪ ክንሳተፍ መጀመርታ እንሓድግ ክንከውን አሎና። ንአምላኽ ፍቕሪ እዩ እንብሎ ሓዳግ ስለ ዝኾነ እዩ ጽልኢ አብኡ የለን። አምላኽ ክጸልእ አይክእልን እዩ። አርድእተይ እንተ ኾንኩም ተፋቐሩ ይብለና። ፍቕሪ አበይ ንርኽባ አበይ እዩ ዓዳ፥ ክንረኽባ እንታይ ንግበር ኢልና ምስ ሕልናና አምላኽን ንሕተት። አምላኽ ደቂ ብርሃን ስለ ዝኾንኩም አብ ብርሃን ተመላለሱ ሽዑ ብርሃንኩም ክበርህን እቲ እትምነይዎ ፍቕርን ክትዓትሩ ኢኹም ይብለና። ሎሚ አጸጊሙ ዘሎ ኩልና ተዓጊበ እምበር ዓጊበ ዝብል የለን ግን ሓቂ እንተ አሎና መጀመርያ ንርእስና ንሕልናና ንርአ ሽዑ ናይ ከማና ዝበለ ሰብ ክንርኢ ንኽእል። ጸገምና ንሓቂ ንፈርሕን ዘይትርጉማ እናሃብና አነ ዝብል ናይ ሰይጣን መንፈስ አሸኒፍና አሎ። ክንስዕሮ ክንቅይር መስትያት ሕልናና ክንርኢ አብ ብርሃን ክርስቶስ ክንወጽእ ይግብአና።  ንፍቕሪ ክንረኽባ ነዘን ዝስዕባ ሓሳባት ነተግብረን።

ሀ. ብበደልካ ምእማን የድሊ። ንርእስኻ ርኢኻ አብ ውሽጢ ሕልናኻ አቲኻ ንአእምሮኻ ተዛረቦ ተዋሳእ ፍረዶ ሽዑ ናብ ሓውኻን ሓፍትኻ ጠምት እሞ ብርሃን ፍቕሪ ክትርኢ ኢኻ። ተበዲለ ተዓጊበ ጥራሕ ትብል እንተ ኾንካ ብርሃን ከም ዘድልየካ ፍለጥ። ብጸሎት ዝተሰነየ አስተንትኖ ካብቲ ቀንዲ ሓጋዚ እዩ ነዚ ክንስዕሮ። አብ ርእስና ጥራሕ ተሓጺርና ንፍቕሪ ሓውናን ሓፍትናን ክንርኢ እንተ ዘይከአልና አብ ዑረት ኢና እንነብር ዘመነ ምጽአት ነዚ ክንወጽኦ ዝህግዝ ምቹእ እዋን እዩ።

ለ. ንሓወይ ሓፍተይ ብዓይኒ ክርስቶስ ርእየ ክኽእል አሎኒ። ንሕና አባልት ሰውነት ክርስቶስ ኢና ብአኡ ዝደሓና ህንጻ ቤቱ ንክርስቶስ ኢና። አብኡ ገጽና አብ ጉዕዞ አሎና ስለዚ ንጉዕዞና ንበይንና ከይንገብሮ ክንጥንቐቕ አሎና ገለ ምሳና አለዉ እናበልናዮም ዝተርፉ ከይህልዉና። ክርስትናና ንኹልና አብ መአዲ ሕውነት ክርከብ ከሎ እዩ መቐረት ዝህልዎ። ሰይጣን ንዝተዓወተሉ ሓውና/ሓፍትና አብ ብርሃን ክርስቶስ ክአቱ ንምርሓዮ። አብ ገለ እዋን ነዚ ክንገብር ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ አብ ጸጋ አምላኽ አሚና ንሓቂ ብግሁድ ክነተግብራ እምበር ክንፍቶ ወይ ላንጋ ላንጋ ዝኾነ መገዲ ክንሕዝ የብልናን። ንክፍአት ሓውና ብዓይኒ ፍቕሪ ርኢና ናብ ክርስቶስ ከም ዝቐርብ ንግበሮ። ደፋራት አብ ፍቕሪ ክንከውን ይግባእ።

፫ - ሕይወትና ብጸሎት ዝተመርሔ ክኸውን ይግባእ። ጸሎት ብኽልተ መልክዕ ክርኤ ይክአል፥ (1) ጸሎት ምድጋም እዚ ዝኾነ ዝኽእሎ እዩ ሰይጣን ከይተረፈ ጸሎት ክደግም ይኽእል እዩ። አፍና ምስ አምላኽ ልብናን ቀልብና ግን አብ ካልእ እንከሎ ጸሎት ምድጋም። እትብሎን እትሓስቦን በበይኑ ክኸውን እንከሎ። እዚ አምሰሉ እዩ ስለዚ ኸአ ፍረ የብሉን፥ መብዝሕትና ነዚ አገባብ ዳርጋ ኢና እንኽተል። (2) ልባዊ ጸሎት ኩሉ ኩነታትካ ንአምላኽ ሂብካ ምኽአል። ጎ.ኢ.ክ ነዚ እዩ ይገብር ነሩ ምስ ሰማይዊ አብኡ ክራኸብ እንከሎ። አብ ሓቀኛ ጸሎት ዝተጸምደ ሰብ ሕጉስ እዩ ምኽንያቱ አብኡ ንአምላኽ ስለ ዝረክብ። ምስ መን ከምዘሎ ፈሊጡ ኩልንትናኡ ብአምላኽ ይውረስ። ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ጸልዩ ይብለና እና ክጥዕመካ አይኮነን ዝብለና። ጸሎት ንጽሕና የድልዮ ካልእ መንፈስ ዘልኦ ልቢ ክጽሊ አይክእልን እዩ ክትጽሊ ብአምላኽ ክትብሓት አሎካ።

ቤተክርስትያን ምእንቲ ክንጥቀም ከይንዝንግዕ ኢላ ጊዜ ጸሎት ሰሪዓትልና ሰንበትን ብዓላትን ብግድን ጸልዩ ትብለና እቲ ዝዓበየ ጽሎት ቅዳሴ እዩ ምኽንያቱ አብኡ መስዋዕቲ ክርስቶስ ስለ ዝድገመልና። እዚ ዘሎናዮ ዘመነ ምጽአት መለልይኡ ጸሎት እዩ፥ ጉዕዞና ትጽቢትና ከምቲ አምላኽ ዝደልዮ ምእንቲ ክንከውን ዕለት ዕለት ክንጽሊ ይግብአና።

ምእንትመን ክንጽሊ ይግብአና። ፩ያ ምእንቲ ርእስና፥ ንርእስና አብ አምላኽ ከይመለስና ምእንቲ ኻልእ ክንልምን ትርጉም የብሉን። ክንምለስ ክንምሓር ክንጽሊ አሎና። ግላዊ ጸሎት ርእስና ስንቂ  መንፈሳዊ ሕይወትና እዩ። ዝጽሊ ንአምላኽ ርእዩ ይኽእል ስለዚ ንጋሆን ምሸትን ክንጽሊ ክንምለስ ክንምሓር ክንጽሊ አሎና። ግላዊ ጸሎት ርእስና ስንቂ  መንፈሳዊ ሕይወትና እዩ። ዝጽሊ ንአምላኽ ርእዩ ይኽእል ስለዚ ንጋሆን ምሸትን ክንጽሊ  ክንምለስ ክንምሓር ክንጽሊ አሎና። ግላዊ ጸሎት ርእስና ስንቂ  መንፈሳዊ ሕይወትና እዩ። ዝጽሊ ንአምላኽ ርእዩ ይኽእል ስለዚ ንጋሆን ምሸትን ክንጽሊ ይግብአና። ብዙሓት አብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዝጽለ ዝመስሎም አለዉ እንተ ኾነ ብግልና ውዳሴ ማርያም፥ ጸሎተ መቝጸርያ፥ ንባብ ቅ. መጽሓፍን ፍኖተ መስቀልን ካልእ መንፈሳዊ ንባባትን ንግላዊ ርክብና ምስ አምላኽ አደልዲሉ አብ ብርሃን ክምእንመላለስ ይገብረና። ፪ይ ምእንቲ ካልኦት ምእንቲ አብ ሥልጣን ዘለዉ፥ ምእንቲ መላእ ዓለም፥ ምእንቲ ሕሙማትን ብዝተፈላለየ ዝተጸገሙ፥ ምእንቲ ዝሞቱ. . . ክንጽሊ ይግባእ። እዚ ኹሉ እንጽልዮ ፍቕሪ ከብዝሓልና፥ ሕይወትና ኩሉ ጊዜ ተኻፍል ብርሃን ክርስቶስ ክገብረልና ጽቡቕን ክፉእን ፈሊና ምእንቲ ክንክእል እሞ አብ አምላኽ ክንምለስ እዩ።

- አብ ብርሃን ክነብር ክርስትያናዊ ሓልፍነት ክስምዓና ይግባእ። ሓልፍነት ዝስምዖ ክርስትያን ንትምህርቲ ወንጌል አብ ካልእ ከምሓላልፍ አይጽግሞን እዩ። ብፍላይ ወለዲ ኩሉ ጸቡቕ ዘበለ አብ ደቅና አብ ነአሽቱ ክነመሓላልፍ መዝነት አሎና። ሓውና/ሓፍትና ካብ ማሕበር ክርስቶስ ከይርሕቁ ክንጓሲ ሓላፍነት አሎና። ቤተ ክርስትያን ወይ ቍምስና ከም ስድራ ክትጉዓዝ አብ ብርሃን ክርስቶስ ክትአቱ ናይ ነፍሲወከፍ አማናይ ተሳትፎ የድሊ። አብ ግራት አምላኽ ክንዓዩ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ልኢኹና። ብዙሕ ጊዜ ካልኦት ክገብሩ ክህቡ ክምህሩ ኢና እንጽበ እንተ ኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዓቕሙ ንዕቤት ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ከዕቢ ሓላፍነት አለዎ። እቲ ግራት ገፍሕ እዩ ዝዓዩ ግን ውሕዳት እዮም። ግራት አምላኽ ዝሓርሶ ስኢኑ ከይቃድር ኩልና ክንወፍር ክንልአኽ ክንህብ ሓላፍነት አሎና።

ሰንበት ዘብርሃን እምብአር አብቲ ዝመጽእ ሓቀኛ ብርሃን መድሓኒ ክንሳተፍ ኩሉ ንብርሃን ዝጻረር አርሒቕና አብ ጎደና ሓቅን ሰላምን ክንምርሽ ዝሕግዘና እዋን እዩ። ብርሃን ክነመሓላልፍ ብርሃን ንዝሰአኑ ተኻፈልቲ ብርሃን ክንገብሮም። ከምቲ ምስማክ ናይ ሎሚ ዝብሎ ኦጎይታ ብርሃንካን ጽድቕኻን ስደደልና አብ ቤትካ ክንነብር ምሳኽ ኮና ሓጎስ ፍቕሪ ሰላም ክነስተማቕር እናበልና ብልብና ንለምኖ።

አደ ብርሃን ዝኾነት ወላዲተ አምላኽ አብ ማሕጸና ንምንጪ ብርሃን ወዳ ብዝይዳ ዘስተማቐርት ሎሚ እውን ንአና አብዚ ጸበባ፥ ስእነት ሰላም፥ ስደት፥ ውግእ፥ ቅርሕንቲ ዝዓብለሎ ዓለምና ብልመናአ ክትቅይረልና ንለምና። አብ ማሕጸና ጸራ ንኤልሳቤጥን ዘካርያስን ምልአት ሓጎስ ዘካፈለት ማርያም ሎሚ እውን ንወዳ አብ መንጎና አሕዲራ ኩሉ ድለታትና ትፈጽመልና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ይግብአና። ብዙሓት አብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዝጽለ ዝመስሎም አለዉ እንተ ኾነ ብግልና ውዳሴ ማርያም፥ ጸሎተ መቝጸርያ፥ ንባብ ቅ. መጽሓፍን ፍኖተ መስቀልን ካልእ መንፈሳዊ ንባባትን ንግላዊ ርክብና ምስ አምላኽ አደልዲሉ አብ ብርሃን ክምእንመላለስ ይገብረና። ፪ይ ምእንቲ ካልኦት ምእንቲ አብ ሥልጣን ዘለዉ፥ ምእንቲ መላእ ዓለም፥ ምእንቲ ሕሙማትን ብዝተፈላለየ ዝተጸገሙ፥ ምእንቲ ዝሞቱ. . . ክንጽሊ ይግባእ። እዚ ኹሉ እንጽልዮ ፍቕሪ ከብዝሓልና፥ ሕይወትና ኩሉ ጊዜ ተኻፍል ብርሃን ክርስቶስ ክገብረልና ጽቡቕን ክፉእን ፈሊና ምእንቲ ክንክእል እሞ አብ አምላኽ ክንምለስ እዩ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ይግብአና። ብዙሓት አብ ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዝጽለ ዝመስሎም አለዉ እንተ ኾነ ብግልና ውዳሴ ማርያም፥ ጸሎተ መቝጸርያ፥ ንባብ ቅ. መጽሓፍን ፍኖተ መስቀልን ካልእ መንፈሳዊ ንባባትን ንግላዊ ርክብና ምስ አምላኽ አደልዲሉ አብ ብርሃን ክምእንመላለስ ይገብረና። ፪ይ ምእንቲ ካልኦት ምእንቲ አብ ሥልጣን ዘለዉ፥ ምእንቲ መላእ ዓለም፥ ምእንቲ ሕሙማትን ብዝተፈላለየ ዝተጸገሙ፥ ምእንቲ ዝሞቱ. . . ክንጽሊ ይግባእ። እዚ ኹሉ እንጽልዮ ፍቕሪ ከብዝሓልና፥ ሕይወትና ኩሉ ጊዜ ተኻፍል ብርሃን ክርስቶስ ክገብረልና ጽቡቕን ክፉእን ፈሊና ምእንቲ ክንክእል እሞ አብ አምላኽ ክንምለስ እዩ።

- አብ ብርሃን ክነብር ክርስትያናዊ ሓልፍነት ክስምዓና ይግባእ። ሓልፍነት ዝስምዖ ክርስትያን ንትምህርቲ ወንጌል አብ ካልእ ከምሓላልፍ አይጽግሞን እዩ። ብፍላይ ወለዲ ኩሉ ጸቡቕ ዘበለ አብ ደቅና አብ ነአሽቱ ክነመሓላልፍ መዝነት አሎና። ሓውና/ሓፍትና ካብ ማሕበር ክርስቶስ ከይርሕቁ ክንጓሲ ሓላፍነት አሎና። ቤተ ክርስትያን ወይ ቍምስና ከም ስድራ ክትጉዓዝ አብ ብርሃን ክርስቶስ ክትአቱ ናይ ነፍሲወከፍ አማናይ ተሳትፎ የድሊ። አብ ግራት አምላኽ ክንዓዩ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ልኢኹና። ብዙሕ ጊዜ ካልኦት ክገብሩ ክህቡ ክምህሩ ኢና እንጽበ እንተ ኾነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዓቕሙ ንዕቤት ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ከዕቢ ሓላፍነት አለዎ። እቲ ግራት ገፍሕ እዩ ዝዓዩ ግን ውሕዳት እዮም። ግራት አምላኽ ዝሓርሶ ስኢኑ ከይቃድር ኩልና ክንወፍር ክንልአኽ ክንህብ ሓላፍነት አሎና።

ሰንበት ዘብርሃን እምብአር አብቲ ዝመጽእ ሓቀኛ ብርሃን መድሓኒ ክንሳተፍ ኩሉ ንብርሃን ዝጻረር አርሒቕና አብ ጎደና ሓቅን ሰላምን ክንምርሽ ዝሕግዘና እዋን እዩ። ብርሃን ክነመሓላልፍ ብርሃን ንዝሰአኑ ተኻፈልቲ ብርሃን ክንገብሮም። ከምቲ ምስማክ ናይ ሎሚ ዝብሎ ኦጎይታ ብርሃንካን ጽድቕኻን ስደደልና አብ ቤትካ ክንነብር ምሳኽ ኮና ሓጎስ ፍቕሪ ሰላም ክነስተማቕር እናበልና ብልብና ንለምኖ።

አደ ብርሃን ዝኾነት ወላዲተ አምላኽ አብ ማሕጸና ንምንጪ ብርሃን ወዳ ብዝይዳ ዘስተማቐርት ሎሚ እውን ንአና አብዚ ጸበባ፥ ስእነት ሰላም፥ ስደት፥ ውግእ፥ ቅርሕንቲ ዝዓብለሎ ዓለምና ብልመናአ ክትቅይረልና ንለምና። አብ ማሕጸና ጸራ ንኤልሳቤጥን ዘካርያስን ምልአት ሓጎስ ዘካፈለት ማርያም ሎሚ እውን ንወዳ አብ መንጎና አሕዲራ ኩሉ ድለታትና ትፈጽመልና።

ኣባ ንጉሠ ፍሥሓ 

28 December 2019, 17:43