Sök

P Guerrero Alves SJ, prefekt för ekonomisekretariatet P Guerrero Alves SJ, prefekt för ekonomisekretariatet 

P. Guerrero: Peterspenningen stödjer kyrkans mission

Inför den traditionella insamlingen av stöd till välgörenhet och påvens tjänst till den universella kyrkan, belyser prefekten för Heliga Stolens ekonomisekretariat uppgifter om insamling och användning av fonden: “Folket har rätt att veta hur vi använder pengarna”.

ANDREA TORNIELLI 


“Det är viktigt att samarbeta, för att vi kan inte tro att kyrkans mission kan stödjas utan bidrag från de troende. Evangeliets förkunnelse i hela världen, med allt vad det innebär, kräver en stödstruktur”. Inför insamlingen av Peterspenningen förklarar prefekten för ekonomisekretariatet, jesuiten Juan Antonio Guerrero Alves, i denna intervju hur de insamlade fonderna används: om välgörenhetsinsatser och bidrag till påvens tjänst för kyrkan i världen.

Pater Guerrero, efter flera motstridiga nyheter ställer många frågor och vill få om Peterspenningen. 

Först och främst vill jag säga att folket har rätt att veta hur vi använder pengarna som vi får. Ibland ligger det okunskap bakom motstridigheter, men de kan också uppstå på grund av brist på öppenhet. När jag började min tjänst som prefekt för ekonomisekretariatet bad påven mig att vara särskilt uppmärksam på öppenheten. Under denna tid vid ekonomisekretariatet har jag försökt att underätta de troende om Heliga stolens ekonomiska uppgifter som jag känner till och som jag tycker är relevanta.

Till vad behövs Peterspenningen?

Man talar om påvens välgörenhet, och så är det. Välgörenheten är naturligtvis att ge donationer till lokala kyrkor, institutioner och familjer eller behövande personer. Men det handlar inte bara om pengar som kommer till Rom och som Vatikanen distribuerar till olika delar av världen för välgörenhetsprojekt. Detta är en del av syftet med Peterspenningen. Det vill säga att det finns donationer till Peterspenningen som inkommer och direkt distribueras till platser där det finns behov. För att ta ett exempel som jag direkt vet: år 2021, sedan ekonomisekretariatet har bevakats och kontrollerats, fram till idag har Peterspenningen fått in 21 miljoner euro i donationer (något kan ha blivit kvar från förra året som har kommit in sent). Av dessa, har 8 miljoner euro distribuerats för evangeliering eller sociala projekt för stöd av behövande församlingar, främst i länder i Afrika, Asien och Latinamerika. När det ges fler direkta donationer borde utvecklingen av årets första halva se likadan ut som tidigare år.

Men Peterspenningen används inte bara för välgörenhetsinsatser…

Det stämmer, men det är ändå viktigt att förklara och förstå att den utgår från påvens välgörenhet, vad gäller hans mission för enhet i välgörenheten, som han utför genom den romerska kurians avdelningar och institutioner i den universella kyrkans tjänst. En del av några avdelningars utgifter går till att hjälpa de behövande kyrkorna och dem i svåra mänskliga situationer, men detta är vanligtvis inte huvuddelen i deras mission, som snarare är att erbjuda sin specifika tjänst till den universella kyrkan. Dessa institutioner i kurian har inte en egen inkomst och de tar vanligtvis inte betalt för sina tjänster. Det gäller till exempel tjänsten för trons enhet, liturgin, kyrkans domstolar, påvens kommunikation, vården av det arv som erhållits genom århundradena i biblioteket eller i arkiven, där viktiga dokument för mänsklighetens historia bevaras, och för påvliga representanter i världen, med mer. Dessa tjänster som ges till den universella kyrkan ger inga intäkter och bekostas delvis av Peterspenningen.

Man talar ofta om Peterspenningen som en fond på miljoner. Kan ni förklara varför en del av Peterspenningen sparas och varför man skapar en fond?

Vad gäller sparandet och det att det sedan årtionden finns en fond för Peterspenningen är den enkla förklaringen att när det kommer in stora donationer utöver det vanliga, till exempel ett stort arv till påvens mission, är det inte förståndigt att spendera det omedelbart under året. Det kan användas vid ett senare tillfälle, då det bättre behövs eller så kan man skapa en fond för att stödja långsiktiga projekt över längre tid. Att spara de år då man har mindre behov för den dag man har mer behov är något förnuftigt och klokt. Naturligtvis måste dessa besparingar administreras noggrannt, enligt kyrkans sociallära och med en god familjefaders försiktighet, samt med medvetenheten om att det vi tar emot varje år inte täcker alla missionens utgifter.

Har den ekonomiska krisen som har orsakats av pandemin påverkat insamlingen av Peterspenningen mycket?

Vi har noterat en minskning av insamlingen de senaste åren. Mellan 2015 och 2019 minskade insamlingen med 23%. Utöver denna minskning var intäkterna till Peterspenningen under 2020, första året med covid, 18% lägre. Det kan hända att krisen som är bunden till pandemin kommer att märkas ännu mer i år. Några donationer som kommer in har en exakt slutdestination, andra skänks till påven i allmänhet. 2019 uppgick insamlingen av Peterspenningen till 53,86 miljoner euro och delades upp såhär: 43 miljoner till Peterspenningens allmänna fond och 10,8 miljoner med särskilda destinationer för behovssituationer i kyrkan och i världen. Insamlingen 2020 uppgick till 44,1 miljoner euro, som har deltas upp i 30,3 miljoner till Peterspenningens allmänna fond och 13,8 miljoner till särskilda destinationer.

Kan ni närmare precisera vad ni menar med “särskilda destinationer”?

När man talar om särskilda eller färdigbestämda destinationer menar man riktade donationer. Till exempel för uppbyggnad av kyrkor i länder i tredje världen, sociala tjänster, som barnsjukhus eller stöd till skolor i fattiga områden, stöd till närvaron av religiösa kommuniteter i svåra områden, på grund av våld eller fattigdom, samt utbildning av pastorala arbetare, med mer. Största delen går till sociala projekt i dessa destinationer. Om vi tar emot en särskilt riktad donation accepterar vi den och respekterar donatorns vilja. Å andra sidan har kostnader för några avdelningar under detta år med mindre intäkter höjda kostnader för stöd till kyrkor i svårighet, som till exempel avdelningen för integrerad mänsklig utveckling, som har ökat sitt stöd till detta års mest ogynnsamma situationer.    

Pater Guerrero, varför är det viktigt att samarbeta? Varför är det viktigt att skänka pengar till Peterspenningen?

Det är viktigt att samarbeta för att vi kan inte tro att kyrkans mission kan stödjas utan de troendes bidrag. Evangeliets förkunnelse i hela världen, med allt vad det innebär, kräver en stödstruktur. Kyrkan har alltid levt såhär. Som påven Franciskus sa i sitt budskap till den påvliga missionen har kyrkan alltid fortsatt att gå framåt tack vare den fattiga änkans gåvor och bidraget från otaliga personer som är tacksamma för trons gåva och som skänker det de kan. Redan i den tidiga kyrkan höll Paulus en insamling för kyrkan i Jerusalem (jfr 1 Kor 16:1). I sina brev ger aposteln några kriterier som sätter fokus på gemenskapens princip i den enda kyrkans olika församlingar.  

Peterspenningen har ofta nämnts av media de senaste åren i samband med investeringarna i egendomen på Sloane Avenue i London - har man förlorat mycket pengar i denna verksamhet?

Detta är en smärtsam historia. Det är alltiud så att man i investeringar ibland vinner och ibland förlorar. Men om det har funnits oegentligheter måste vi förstå dem och straffa de ansvariga. Peterspenningens investeringar låg traditionsenligt i ”en korg” tillsammans med investeringarna av andra medel som tilldelats statssekretariatet. Det var inte lätt att säga att denna del, dessa delar eller denna byggnad tillhör Peterspenningen och detta tillhör andra fonder. Som jag sa, har Heliga stolen inlett en väg mot öppenhet och denna väg omfattar även förtydligande av oklara episoder. Det som kan sägas så länge är, att devalveringarna och förlusterna i Londonbyggnaden inte faller inte på Peterspenningens fond utan på andra medel som innehas av statssekretariatet - jag antar att det gjordes av respekt för de troendes donationer. Detta beslutades när man fördelade varje fonds bidrag till förlusten.

Vi har sett många siffror och man talat om omkring 800 miljoner euro. Kan ni säga hur mycket pengar det ligger i Peterspenningen?

Att tala om 800 miljoner euro tycker jag verkar vara en fantasi! Av de siffror som jag har sett, har alla statssekretariatets fonders nettotillgångar under de senaste tio åren varit mycket mindre än denna summa. Peterspenningen 2015 var på 319 miljoner euro. De senaste åren har man spenderat i genomsnitt 19 miljoner euro mer än vad som man har samlat in. 31 december 2020 låg det circa 205 miljoner euro i Peterspenningens fond och en del av denna summa i illikvida investeringar, inberäknat den kända fastigheten i London. Tillgångarna i Peterspenningens fond har de senaste åren minskat på grund av kurians avdelningars utgifter, som har behövt mer än vad som samlats in. Det är uppenbart att det inte längre kan vara så.

Vem hanterar Peterspenningen idag?

Fram till förra året samlades Peterspenningens donationer in, hanterades och administrerades av statssekretariatet. I december 2020 publicerades ett motu proprio genom vilket fonderna överfördes till APSA. Vad gäller insamlingen görs den till största delen i kyrkorna under kollekten vid firandet av sankt Petrus 28 juni. På grund av stängda kyrkor med tanke på pandemin flyttades insamlingen förra året i många länder till 4 oktober, på firandet av helige Franciskus. I år sker den på nytt på sankt Petrus dag. Kyrkorna skickar kollekten till stiftet och stiften sänder den till nuntiaturerna, som å sin sida skickar den till Rom. Många troende gör donationer direkt på websidan eller med en direkt överföring till IORs konton. Vad gäller motu proprio från december motsvarar det behovet av att säkerställa maximal öppenhet, med åtskillnad mellan funktioner i missionens enhet. Heliga stolen är en enda. Vi står alla i Petri efterträdares, påvens, missions tjänst. För hanteringen och administrationen av fonden och vinster ansvarar nu APSA, även om naturligtvis statssekretariatet -  genom nuntiaturerna som bäst känner till kyrkornas och ländernas behov – är det som utser projekt för att hjälpa. Kontrollen av intäkter och utgifter görs av ekonomisekretariatet, där Peterspenningens kontor nu ligger. Vi hoppas att så snart som möjligt kunna ge en exakt redogörelse för de troende om allt som rör Peterspenningen, inledningsvis av inkomster och utgifter.

https://www.obolodisanpietro.va/en.html

Översättning Katarina Agorelius

25 juni 2021, 13:00