Sök

Apostoliska sätets administration över ägor (APSA) Apostoliska sätets administration över ägor (APSA)  

Förvaltningen av statssekretariatets medel och fastigheter överförd till APSA

Ett motu proprio av påven sanktionerar övergången som redan har meddelats i ett brev till kardinal Parolin och som har utvecklats av en särskild kommission. Stärkt granskningsroll för ekonomisekretariatet, som kommer att ha funktioner som påvligt sekretariat för ekonomiska och finansiella frågor.

VATICAN NEWS översättning Katarina Agorelius

Med motu proprio "Om några befogenheter i ekonomiska och finansiella frågor", daterat 26 december och publicerat 28 december, sanktionerar påven Franciskus övergången av förvaltningen av statssekretariatets tillgångar och ägor, inklusive Peterspenningen, till apostoliska sätets administration över ägor (APSA) och gör den operativ 1 januari. Ett beslut som tillkännagavs av påven i ett brev i augusti i år till statssekreterare kardinal Pietro Parolin och som har utvecklats av en särskild "Kommission för övergång och kontroll” som inrättades i början av november.


Ett betydande steg tas alltså för att åstadkomma en centraliserad förvaltning av investeringarna, som minskar diskretionen, ökar kontrollerna och visar hur påven inte bara inleder reformer, utan åtföljer dem med exakta riktlinjer. I början av motu propriet skriver påven att det för "en bättre organisation av administrationen, kontrollerna och övervakningen av Heliga Stolens ekonomiska och finansiella aktiviteter" inte är lämpligt att statssekretariatet utför "dessa funktioner i ekonomiska och finansiella frågor, som redan har tilldelats andra behöriga avdelningar".

I den första artikeln fastställer påven att från och med 1 januari kommer "ägande av fonder och bankkonton, värdepapper och fastighetsinvesteringar, inklusive investeringar i företag och investeringsfonder, fram till nu i statssekretariatets namn" att övergå till APSA, "som kommer att ta hand om dess förvaltning och administration". Dessa kommer att ställas inför en kontroll ad hoc av ekonomisekretariatet (SPE), som ”från och med nu även kommer att ha funktionen av påvligt sekretariat för ekonomiska och finansiella frågor". Övergången ska äga rum senast 4 februari 2021. Från 2021 kommer alla bidrag och donationer till Heliga Stolen "att betalas in på ett konto som kallas Heliga Stolens allmänna budget", förvaltat av APSA. Överföringarna av beloppen från detta konto till APSA måste godkännas av prefekten för ekonomisekretariatet.

I den andra artikeln fastställer påven att APSA grundar en budgetbestämning som kallas Påvliga fonder som för större öppenhet kommer att ingå i Heliga Stolens konsoliderade redovisning, för vilken separat redovisning måste föras, med öppning av specifika underkonton för Peterspenningen och ”Påvens diskretionära fond”, samt var och en av fonderna med särskilda destinationsbegränsningar enligt givarnas vilja. Var och en av dessa fonder behåller sitt eget syfte. Kostnaderna och avyttringen av den Helige Faders diskretionära fond kan endast genomföras med "hans personliga beslut".

Den tredje artikeln behandlar övervakning och kontroll och förstärker ekonomisekretariatets granskningskontroll. Slutligen befäster påven i den fjärde artikeln att statssekretariatets administrativa kontor endast behåller “de nödvändiga personalavdelningarna för att utföra aktivitet relaterade till sin interna administration”. Kontorets arkiv vad gäller investeringar och fonder lämnas över till APSA.

29 december 2020, 07:37