Sök

Maria Drottningen, en "ny" högtid med gamla rötter

En vecka efter högtiden Jungfru Marias Upptagning i himlen, infaller ytterligare en dag tillägnad Maria. Idag den 22 augusti firar kyrkan den saliga Jungfru Maria Drottningen. Pius XII, som 1950 förkunnade dogmen om Marias upptagning i himmelen, inrättade denna minnesdag fyra år senare, 1954, och bekräftade så det de heliga skrifterna, liturgin, konsten och det kristna folket redan hade vittnat om sedan de första århundradena.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Dagen för Maria Drottningen har sina rötter i kristendomens första sekler. Först att kalla henne drottning är Sankt Efraim på 300-talet. Andra kyrkofäder följde honom och erkände hennes kungliga värdighet. Vid konciliet i Efesos på 500-talet, som svar på Nestorius teser, bekräftades Maria Theotókos, Guds Moder. I och med det fick vördnaden för Marias kröning till drottning utrymme i de kristnas trosliv, vilket både konst, skrift och musik genom seklerna vittnar om. Men först på 1900-talet fick denna vördnad en konkret festdag.

Minnesdagen inrättades

Det är påven Pius XII som 1954 med encyklikan Ad Coeli Reginam, inrättar en liturgisk minnesdag för Maria Universums Drottning, fyra år efter att han högtidligt hade förkunnat dogmen om Jungfru Marias Upptagning i himmelen. Till en början inrättades dagen den 31 maj, men efter den liturgiska reformen, flyttades minnesdagen, 1969, av påven Paulus VI till den 22 augusti, åtta dagar efter Jungfru Marias Upptagning i himmelen, för att betona hennes kroppsliga förhärligande.

Folklig fromhet bakom dagen

I början av 1900-talet stärktes önskan att utropa Jungfru Maria till drottning, under tre Maria-kongresser i början av seklet. Ytterligare drivkraft gav Pius XI som i slutet av det heliga året 1925 utropade Kristus Konungens högtid. På 1930-talet startade en kvinna, Maria Desideri, rörelsen Pro regalitatae Mariae i Rom för att samla in underskrifter från hela världen, för att Maria Drottningen skulle få en egen minnesdag.

Det var denna process som ledde Pius XII till att ta beslutet att instifta en liturgisk minnesdag, med encyklikan Ad Coeli Reginam, till 100-årsminnet av dogmen om Marias obefläckade avlelse. En månad senare, i november 1954, höll påven Pacelli ett starkt tal för att hedra Maria Drottningen i samband med att han krönte den antika bilden "Salus populi Romani". 1953 hade påven kallat till ett Marianskt år, under vilket han inledde traditionen att påvarna den 8 december, beger sig till Spanska trappan för att hylla statyn av Jungfru Maria, i hjärtat av Rom.

Benedictus XVI och Maria Drottningen

Oförglömliga är de många bönerna och vigningarna till Jungfru Maria som gjordes av Johannes Paulus II, under hans pontifikat. Benedictus XVI höll sin trosundervisning under den allmänna audiensen den 22 augusti 2012 om Maria Drottningen, och förklarade vad hennes regalitet innebär:

”I den dogmatiska konstitutionen Lumen Gentium står det skrivet: ’Maria upphöjdes av Herren till universums drottning, för att vara mer i linje med sin Son, herrarnas Herre’ (nr 59). På samma sätt som Kristi rike helt genomsyras av ödmjukhet, tjänst och kärlek och skiljer sig från de världsliga rikena och maktblocken, så gör även Marias regalitet det: Hon är en drottning i Guds tjänst och i människornas tjänst. Hon är kärlekens drottning, som lever sitt engagemang för Gud och i därav i frälsningsplanen. Som Himlens Drottning är hon både mycket nära Gud och nära er alla som en moder som älskar er och känner er.”

Påven Franciskus ord

När påven Franciskus sände ett tal på video i samband med firandet av Vår Fru av Częstochowa, i Polen, sa han: ”Maria är inte en avlägsen drottning som sitter på en tron, utan en moder som omfamnar sin Son och med honom alla sina barn. Hon är en riktig moder, med ett ansikte som är märkt, som en moder som lider, eftersom hon verkligen tar våra livs problem till sitt hjärta.”

I bön och sång

När man ber rosenkransen är det sista mysteriet man begrundar just Maria, himlarnas och jordens Drottning, och i de lauretanska litaniorna åkallas Maria som drottning flera gånger: änglarnas drottning, Patriarkernas drottning, Profeternas drottning, Apostlarnas drottning, Martyrernas drottning, Bekännarnas drottning, Jungfrurnas drottning, Alla de heligas drottning, Du drottning avlad utan arvsyndens fläck, Du drottning upptagen i himmelen, Du drottning av den heliga rosenkransen, Du fredens drottning.

I tre av de mest kända Maria antifonerna åberopar de kristna Maria med titeln Drottning; Salve Regina, Regina Coeli och Ave Regina Coelorum. Och en av de mest älskade Mariapsalmerna i Cecilia, den katolska kyrkans psalmbok i Sverige, är just ”Du drottning över nordens land”.

22 augusti 2020, 14:43