Sök

Industriområde i Normandie Industriområde i Normandie  

Påvens budskap till Världsböndagen för Skapelsen ”Vänta inte längre!"

På söndagen publicerades påven Franciskus budskap till den femte Världsböndagen för Skapelsen. ”Gud har skapat jorden, vi har skapat en klimatkris”, skriver påven i sitt budskap som är en uppmananing till ånger, omvändelse och främst till att agera, och välja att avstå för att morgondagen ska leva.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Världsböndagen för Skapelsen instiftades av påven den 10 augusti 2015, att firas varje år den första september. Dagen har en ekumenisk karaktär då den firas tillsammans med den grekisk-ortodoxa kyrkan. I år inledde denna dag Skapelsens tid, mellan den 1 september och den 4 oktober, under vilken kristna i hela världen ber för skapelsen och tar särskilda initiativ för att vårda den.

Nedan följer hela påvens budskap i år:

"Och Gud såg att det var gott" (1 Mos 1,25). I början av Bibeln, vilar Guds blick varsamt på skapelsen. På landet att bebo och vattnen som ger liv, på träden som bär frukt och djuren som lever i det gemensamma hemmet. Gud känner allt, och han ger människan skapelsen som en dyrbar gåva att vårda.

Vi har skapat en klimatkris

Tragiskt nog är det mänskliga svaret på gåvan präglat av synd, av en trångsynt önskan om oberoende, önskan att girigt äga och utnyttja. Själviskhet och egenintresse har gjort om skapelsen, från en plats där man möts och felar med sig, till en plats för rivalitet och konflikter. På så vis är miljön själv i fara. Vad som var gott i Guds ögon är något att utnyttja i mänskliga ögon. Miljöförstörelsen har eskalerat under de senaste decennierna. Den globala temperaturen har stigit till alarmerande nivåer, på grund av både konstanta föroreningar, oavbruten användning av fossila bränslen och det intensiva jordbruket och skogsavverkningen. De mest sårbara av oss utsätts för hårda prövningar på grund av ständigt mer frekventa extrema meteorologiska fenomen, och av ökenspridningen. Issmältning, vattenbrist, dålig förvaltning av vattenreservoarer och stora mängder plast i haven, är alarmerande fakta, som bekräftar brådskan att ingripa, vi kan inte längre skjuta upp det. Vi har skapat en klimatkris, som utgör ett allvarligt hot mot både naturen och livet, inklusive våra egna liv.

Ånger och omvändelse

Roten till krisen är att vi har glömt vilka vi är: varelser skapade i Guds avbild (jfr 1 Mos 1,27), kallade att leva som bröder och systrar i vårt gemensamma hem. Vi är inte skapade till att vara individer som agerar herrar. Guds tanke och vilja är att vi är i centrum av en livets väv som består av miljoner arter, kärleksfullt förenade av vår Skapare. Det är dags att återupptäcka vår kallelse att vara Guds barn, att vara syskon, att ta hand om skapelsen. Det är dags för ånger och omvändelse, dags att återgå till våra rötter. Vi är Guds älskade varelser, och i hans godhet kallar han oss att älska livet och leva det gemensamt, förenade med skapelsen.

Alla en del av livets väv

Därför uppmanar jag kraftfullt de troende till att be under denna tid, som nu kallas Skapelsens tid, frukten av ett ekumeniskt initiativ: en period med en intensivare bön och initiativ till förmån för vårt gemensamma hem. Perioden börjar idag, den 1 september, på Världsböndagen för skapelsen, och slutar den 4 oktober, på den heliga Franciskus av Assisis festdag. Den ger oss en möjlighet att vara ännu mer förenade med andra kristna samfund. Jag tänker särskilt på de ortodoxa som började fira denna dag för trettio år sedan. Låt oss också uppleva samhörigheten med alla människor av god vilja som, med tanke på att klimatkrisen drabbar alla, också är kallade att främja vården av livets väv som vi är en del av. 

Dela Faderns gåvor sinsemellan

Detta är tiden att återigen vänja sig vid att be i naturen, där tacksamhet till Gud skaparen kommer av sig själv. Sankt Bonaventura, som spred den franciskanska visdomen, sa att skapelsen är den första "boken" som Gud har öppnat för våra ögon, så att vi genom att beundra dess ordnade och vackra mångfald återigen kan älska och lovsjunga Skaparen (jfr Breviloquium, II, 05:11). I denna bok läser vi att varje varelse har tilldelats oss som ett "Guds ord" (jfr. Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). I tystnad och bön kan vi höra skapelsens symfoniska röst som uppmanar oss att gå ut ur vår trånga självtillräcklighet, och återigen känna oss omslutna av Faderns ömhet och glädjen i att dela hans gåvor sinsemellan. På det sättet kan vi säga att skapelsen - livets väv, mötesplatsen mellan oss och Herren - är "Guds online-community" (Audiens för Europeiska Scout Ledare and Scouter, 3 Augusti, 2019). Skapelsen får oss att sjunga en kosmisk lovsång till Skaparen, som Skriften lär oss: "Prisa Herren, allt som växer på marken, lovsjung och upphöj honom i evighet." (Till Dan. B 53).

Lev enklare och mer respektfullt

Det är dags att reflektera över vår livsstil och våra dagliga - ofta tanklösa och skadliga - val när det gäller mat, konsumtion, förflyttning, vatten- och energiförbrukning och användningen av andra materiella varor. Alltför många av oss spelar herrar över skapelsen. Låt oss nu välja att förändras och börja leva enklare och mer respektfullt! Det är dags att avsluta vårt beroende av fossila bränslen. Snabbt och beslutsamt bör vi övergå till former av ren energi och en hållbar och cirkulär ekonomi. Och låt oss inte glömma att lyssna på urbefolkningarna. Deras århundraden gamla visdom kan lära oss att leva i en bättre relation till miljön.

Skyldiga de unga sanna svar

Detta är tiden för profetiska handlingar. Över hela världen höjer unga sina röster och kräver djärva val. De är besvikna över alltför många ouppfyllda löften, över skyldigheter som försummats av egenintressen och egenvinning. Ungdomarna påminner oss om att jorden inte är en råvara att förbruka utan ett arv att vidarebefordra; de påminner oss om att framtidshopp inte är en känsla, utan en uppgift som kräver konkreta åtgärder idag. Vi är skyldiga dem ärliga svar, inte tomma ord; handling, inte illusioner.

Välj livet så att ni kan leva

Våra böner och appeller syftar främst till att nå personer med politiskt och socialt ansvar. Jag tänker särskilt på de styrande krafterna som kommer att mötas under de kommande månaderna, för att förnya åtaganden som är avgörande för att orientera planeten i riktning mot livet och inte döden. Några av orden som Moses riktade till folket innan inträdet i det förlovade landet, framstår som ett slags andligt testamente: "Ni skall välja livet, så att ni och era efterkommande får leva" (5 Mosebok 30:19). Det här är profetiska ord som vi kan tillämpa på oss själva och situationen vi lever på jorden idag. Låt oss välja livet! Låt oss säga nej till konsumenternas girighet och krav på allmakt - det är dödens vägar. Låt oss välja långvarighetens vägar, som består av att ansvarsfull avstå idag för att garantera livsperspektiv imorgon. Låt oss inte ge efter för den förvrängda logiken; låt oss tänka på allas framtid!

Besvara jordens nödrop

Det är därför FN:s överhängande klimatmöte är särskilt viktigt. De reglerande myndigheternas uppgift är att visa sin politiska vilja att påskynda åtgärderna för att - i linje med Parisavtalets mål - uppnå målet att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll så snabbt som möjligt och ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till 1,5 grader Celsius jämfört med den preindustriella nivån. Och månaden efter, i oktober, kommer Amazonas, som är i allvarlig fara, att stå i centrum för en speciell biskopssynod i Vatikanen. Låt oss ta vara på dessa möjligheter att besvara de fattigas och jordens nödrop!

Vänta inte på att andra börjar

Varje troende kristen, varje medlem av mänskligheten är en tunn men unik och oundgänglig tråd som kan hjälpa till att väva livets väv, som omfamnar alla. Låt vården av skapelsen ligga oss varmt om våra hjärtan; låt oss ta ansvar och delta med bön och engagemang. Må Gud, som "älskar allt levande" (Vish. 11,26), ge oss modet att göra gott utan att vänta på att någon annan börjar, utan att vänta tills det är för sent.

03 september 2019, 16:14