Sök

Påven till kinesiska katoliker: Tron ändrar historien

Under den allmänna audiensen 26 september berättade påven Franciskus att han har skrivit ett budskap till katolska kineser och hela den universella kyrkan. I budskapet, som publicerades strax därpå, förklarar han att det provisoriska avtalet har skrivits med Kina för att främja evangeliets förkunnelse och uppnå enhet i den katolska gemenskapen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven inleder budskapet med att uppmuntra katolska kineser och skriver att de finns i hans böner varje dag. Han påminner om orden som även Benedictus XVI citerade i sitt brev till Kinas katoliker 27 maj 2007: “Var inte rädd, du lilla hjord” (Luk 12:32).

Olika åsikter har skapat förvirring och tvivel

Den senaste tidens motstridiga röster bland Kinas katoliker i vissa fall har skapat oro och tvivel skriver påven. Vissa har känslan av att ha blivit övergivna av den Heliga Stolen och ifrågasätter värdet av lidandet de har utstått på grund av ett liv i trohet till Petri efterträdare. Andra är hoppfulla för en lugnare framtid för troende i Kina.

Beundran för katolska kinesers vittnesbörd 

Påven Franciskus uttrycker en stor beundran för de kinesiska katolikernas tro på Guds försyn i prövningarna och skriver att han delar denna beundran med hela den universella kyrkan. Påven skriver att Herren, just mitt i prövningarna, överöser oss med tröst och förbereder oss för en större glädje. Han uppmanar alla att följa exemplet hos de troende som har vittnat med den rätta bekännelsen och med sina liv, för att dessa är Guds verkliga vänner.

Dialogen inleddes av Johannes Paulus II och följdes av Benedictus XVI

Han preciserar att det provisoriska avtalet är frukten av en lång och komplex institutionell dialog mellan Heliga Stolen och den kinesiska regeringen som inleddes av Johannes Paulus II och följdes av Benedictus XVI med målet att förkunna evangeliet och uppnå en full och synlig enhet inom Kinas katolska församling.

Vandra på okänd väg

Tron tillåter oss att inleda en vandring utan att känna till vägen skriver påven vidare. Abraham kallades av Gud att vandra till ett okänt land och löd. Om han hade haft sociala eller politiska villkor och ideal kanske han aldrig hade gått på vandringen sa påven. ”Som Petri efterföljare vill jag bekräfta er i denna tro (…) genom att inbjuda er att med allt större övertygelse sätta större tilltro till Herren”.

“Påven lägger till att han grundligt har undersökt varje personligt enskilt fall och lyssnat på många åsikter och reflekterat och bett mycket i sökandet efter det sanna bästa för kyrkan i Kina”

Biskopsutnämningen

Påven skriver att det var grundläggande att först och främst ta itu med biskopsutnämningarna, eftersom det är vida känt att kyrkan i Kina är märkt av djupa motsättningar på grund av legitima och illegitima biskopar. Påven lägger till att han grundligt har undersökt varje personligt enskilt fall och lyssnat på många åsikter och reflekterat och bett mycket i sökandet efter det sanna bästa för kyrkan i Kina. “Inför Herren, i kontinuitet med mina senaste företrädares orientering, har jag lugnt beslutat att tillåta försoningen med de återstående sju biskoparna som har ordinerats utan påvligt mandat och genom att avlägsna varje kanoniska påföljd gällande detta, återuppta dem i fullständig kyrklig gemenskap.”

Omfamna dem som erkänner sina fel

Påvens inbjudan till alla katolska kineser är att verka för försoningen i medvetenheten om att “det inte finns lagar eller föreskrifter som kan förhindra Gud att återigen omfamna sonen som kommer tillbaka till Honom och erkänner sina fel och vill börja om på nytt”.

“Det finns inte lagar eller föreskrifter som kan förhindra Gud att återigen omfamna sonen som kommer tillbaka till Honom och erkänner sina fel och vill börja om på nytt”

Biskopsval

Det provisoriska avtalet kan bidra till ett nytt blad i den katolska kyrkans i Kinas historia skriver påven och hoppas att det kan leda till val av goda herdar, som kan anta den känsliga och viktiga biskopstjänsten i kyrkan. Han nämner också vikten av att landets biskopar, präster, ordensfolk och lekmän väljer ut goda kandidater. Det handlar om att välja herdar som står i Guds folks tjänst och särskilt de fattigaste och svagaste.

Katolska kinesers roll i samhället

Önskan är att katolska kineser ska vara goda medborgare i sitt land på civilt och politiskt plan och helt och fullt älska sitt land och engagerat och ärligt tjäna det allt efter egen förmåga. Katoliker kan tillföra profetiska och konstruktiva bidrag som kommer ur tron på Guds rike betonar påven. ”Detta kan också kräva att de säger ett kritiskt ord, inte för att skapa en improduktiv motsättning, men i syfte att bygga ett samhälle som är mer rättvist, mänskligt och respektfullt för varje persons värdighet”.

Biskopar och präster ska övervinna motsättningar

Påven vänder sig till biskopar, präster och ordensfolk och ber dem att övervinna ”tidigare motsättningar och det att söka bekräftelse för personliga intressen” för att i stället ta hand om de troende och ödmjukt engagera sig i försoning och enhet och med kraft återuppta evangelisationens vandring, som Andra Vatikanskonciliet föreslår.

Appell till Kinas katolska ungdomar: Bär fram evangeliets glädje

I en appell till katolska kinesiska ungdomarna uppmanar påven dem om att samarbeta i landets framtidsbyggande och med entusiasm bära fram evangeliets glädje till alla och övervinna ”personliga fördomar och motsättningar mellan grupperingar och församlingar, för att öppna en modig och broderlig vandring i ljuset av en autentisk möteskultur.”

Världens katoliker ska inte lämna katolikerna i Kina ensamma

Han ber hela världens katoliker att “följa med våra bröder och systrar i Kina med innerliga böner och broderlig vänskap” för att de inte ska känna sig ensamma.

Fortsätta dialogen

Sedan vänder sig påven till Kinas regering med inbjudan att “fortsätta dialogen som har inletts sedan en tid med tillit, mod och långsiktighet” för att övervinna “tidigare och även nuvarande motsättningar för att skriva ett nytt blad” i historien och för ett lugnare och mer konkret samarbete i övertygelsen om att «missförstånd inte gynnar vare sig de kinesiska myndigheterna eller den katolska kyrkan i Kina», som Benedictus XVI skrev i sitt brev till Kinas katoliker. Påven understryker att kyrkan i Kina inte är främmande för landets historia och ber inte heller om något privilegium.

Bön till Maria för att ena evangeliets förkunnelse

Slutligen ber påven om fredens gåva och inbjuder alla att be om Jungfru Marias förböner.

“Tron tillåter oss att inleda en vandring utan att känna till vägen”


 

26 september 2018, 09:23