Sök

Kjærlighet Kjærlighet 

Angelus: Det største budet

Kjærlighet til Gud og kjærlighet til vår neste går alltid hånd i hånd.

Oversatt av Vuokko-Helena Caseiro – Vatikanstaten

Søndag 25. oktober var evangelieteksten:

[…] «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din neste som deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.» (Matt 22,34–40 fra Bibel 2011)

Her følger alt det paven sa før angelusbønnen:

Hvilket bud er viktigst?

Kjære brødre og søstre, god dag!

I dagens evangelietekst (jf. Matt 22,34–40) spør en lovkyndig Jesus hvilket bud som er «det største», altså hovedbudet i hele den guddommelige loven. Jesus svarer ganske enkelt: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. (vers 37). Og han legger straks til: «Du skal elske din neste som deg selv» (vers 39).

I sitt svar gjentar og forener Jesus to grunnleggende bud, som Gud hadde gitt folket gjennom Moses (jf. 5 Mos 6,5; 3 Mos 19,18). Slik unngår han fellen som var blitt lagt «for å sette ham på prøve» (vers 35). Hans samtalepartner forsøker nemlig å trekke ham inn i striden mellom lovekspertene vedrørende hierarkiet av forskrifter. Men Jesus stadfester to hovedprinsipper for troende i alle tider, to hovedprinsipper i vårt liv. For det første at moralsk og religiøst liv ikke kan reduseres til en slags engstelig og tvungen lydighet – det finnes mennesker som forsøker å overholde lovene på denne måten – men må være basert på kjærligheten, slik Jesus lar oss forstå. Det andre hovedprinsippet er at kjærligheten samtidig og samlet må rettes mot både Gud og vår neste. Dette er noe av det viktigste av det nye Jesus lærer, og lar oss forstå at ekte kjærlighet til Gud nødvendigvis kommer til uttrykk i kjærlighet til vår neste; og likeså at ekte nestekjærlighet alltid må utgå fra vårt forhold til Gud.

Hva med de andre budene?

Jesus avslutter sitt svar med følgende ord: «På disse to budene hviler hele loven og profetene» (vers 40). Det betyr at alle de forskriftene som Herren har gitt sitt folk må ses i sammenheng med kjærlighet til Gud og vår neste. Alle budene tjener jo til å realisere og uttrykke den dobbelte, udelelige kjærligheten.

To bud i ett

Kjærligheten til Gud uttrykkes fremfor alt i bønn, især i tilbedelse. Tilbedelse blir gjerne forsømt. Vi ber for å takke, vi ber for å spørre om noe, … men vi forsømmer tilbedelse. Å tilbe Gud er bønnens kjerne.

Og nestekjærlighet, kjærlighet mellom søsken, består i nærhet, lytting, deling, omsorg for andre. Ofte lar vi være å lytte til den andre, for det er kjedelig eller tidskrevende; vi unnlater å være med i andres smerter og prøvelser. Men likevel har vi alltid tid til å sladre! Vi har ikke tid til å trøste dem som sørger, men mye tid til sladder. Vær på vakt! Apostelen Johannes skriver: «Den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett» (1 Joh 4,20). Vi ser at de to budene løper sammen.

Gave og oppgave

I dagens evangelium hjelper Jesus oss nok en gang å gå til kjærlighetens levende og sprudlende kilde. Den kilden er Gud selv, som vi bør elske helhjertet i et fellesskap som intet og ingen kan ødelegge. Dette fellesskap er en gave, som vi bør be om daglig, men det er også et personlig engasjement, for at vi ikke skal bruke vårt liv på å trelle for verdens avguder. Og det er alltid nestekjærligheten som er prøvesteinen på hvor langt vi er kommet i omvendelse og hellighet. Dette er prøvesteinen: Om jeg sier «jeg elsker Gud» og ikke elsker min neste, går det ikke bra. Bekreftelsen på at jeg elsker Gud ligger i å elske min neste. Så lenge det ennå finnes en bror eller søster som vårt hjerte lukker seg for, er vi fortsatt langt fra de disipler som Jesus ber oss være. Men hans guddommelige barmhjertighet sørger for at vi ikke mister motet. Han kaller oss hver dag på nytt å ta fatt på å etterleve evangeliet på en konsekvent måte.

Bønn

Må den hellige Marias forbønn åpne vårt hjerte for å ta imot «det største budet», kjærlighetens dobbeltbud, som sammenfatter hele Guds lov og som vår frelse avhenger av.

26 oktober 2020, 09:55