Hľadaj

Pápež s expertmi Moneyvalu: Nadvláda peňazí nad človekom je neakceptovateľná

Pápež František prijal vo štvrtok 8. októbra vo Vatikáne členov Výboru Rady Európy Moneyval, expertov na hodnotenie opatrení proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Hovoril o potrebe čistého financovania, ktoré slúži ľudstvu, a obzvlášť tým najslabším. Nadvládu peňazí nad človekom nemožno akceptovať, pretože je formou modloslužby, zdôraznil pápež.

Skupina expertov Moneyvalu je od konca septembra vo Vatikáne, aby vyhodnotila legislatívu na prevenciu a boj proti praniu peňazí a financovaniu terorizmu. Ich návšteva je súčasťou pravidelných hodnotení členských štátov podľa vopred stanoveného kalendára.

Tím finančných expertov Moneyvalu pápežovi predstavil prezident vatikánskeho Úradu pre finančné informácie (AIF) Carmelo Barbagallo. V Sále bibliotéky Apoštolské paláca sa im Svätý Otec prihovoril týmito slovami:

„Vaša práca je úzko spojená s ochranou života, s pokojným spolunažívaním ľudského rodu na zemi a s finančníctvom, ktoré neutláča najslabších a najnúdznejších: všetko je to previazané.

Ako som napísal v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, považujem za nevyhnutné znovu si premyslieť náš vzťah k peniazom (porov. č. 55)

Skutočne, v niektorých prípadoch sa zdá, akoby sa tu už akceptovala nadvláda peňazí nad človekom.

Niekedy sa pri získavaní majetku neprihliada na jeho pôvod: na zákonné či menej zákonné aktivity a na mechanizmy vykorisťovania, ktoré môžu byť jeho zdrojom. Takto sa stáva, že v niektorých oblastiach si človek dotykom s peniazmi špiní ruky krvou, krvou bratov.

Alebo dokonca sa môže stať, že sa finančné zdroje použijú na zasievania teroru, na upevňovanie nadvlády silnejšieho, toho, kto je bezohľadnejší, toho, kto bez škrupúľ obetuje život brata, aby si upevnil vlastnú moc.“

Aj peniaze používané na zbrojenie by sa mali použiť omnoho užitočnejšie, pripomenul ďalej  pápež František, keď pripomenul podobnú výzvu Pavla VI. ešte v roku 1967:

„Svätý Pavol VI. navrhol, aby sa z peňazí použitých na zbrane a iné vojenské výdavky zriadil Svetový fond na pomoc tým najväčším vydedencom“ (porov. Encyklika Populorum progressio, 51). Znovu som predložil takýto návrh v encyklike Fratelli tutti.“

Svätý Otec sa ďalej zameral na kritiku tézy o nezávislosti ekonomiky od morálky.

Nazval ju „pomýlenou neoliberálnou dogmou“:

„Sociálne magistérium Cirkvi zdôraznilo pomýlenosť neoliberálnej „dogmy“ (porov. Pavol VI., Populorum progressio, 168), podľa ktorej ekonomický poriadok a morálny poriadok sú si tak vzdialené a navzájom cudzie, že by ten prvý nijako nemal závisieť od toho druhého (porov. Pius XI., Enc. Quadragesimo anno, 190).

Pápež František nazval kladenie peňazí na prvé miesto formou modlárstva. Pripomenul, že o tom, že peniaze majú slúžiť človeku, a nie človek peniazom, hovorí samotný Ježiš:

„Ježiš vyhnal obchodníkov z chrámu (porov. Mt 21,12-13; Jn 2,13-17) a učil, že «človek nemôže slúžiť aj Bohu aj mamone»  (Mt 6,24). Keď totiž ekonomika stratí svoju ľudskú tvár, peniaze už neslúžia, ale slúži sa peniazom. A toto je forma modlárstva, proti ktorej sme povolaní reagovať, opätovne zdôrazniac racionálny poriadok vecí vedúci k spoločnému dobru, podľa ktorého «peniaze musia slúžiť a nie vládnuť! »

(Evangelii gaudium, 58; Gaudium et spes, 64; Laudato si´, 195).

Svätý Otec napokon pripomenul nedávne legislatívne pokroky vatikánskej normatívy. Patrí sem od 1. júna Apoštolský list motu proprio o transparentnosti, kontrole a konkurencii v procedúrach prideľovania verejných zákaziek Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán, ako aj nariadenie Governatorátu z 19. augusta o povinnosti nahlasovania podozrivých činností Úradu pre finančné informácie (AIF - Autorità di Informazione Finanziaria).

-mh, jb-

09 októbra 2020, 12:50