Hľadaj

Vatican News

Kard. Jozef Tomko: Na ceste k zjednoteniu kresťanov

Posledné polstoročie zaznamenalo určité zrýchlenie na ceste k zjednoteniu kresťanov. Osobne sa pamätám na stretnutie medzi pápežom Pavlom VI. a ekumenickým patriarchom z Carihradu, ktoré sa odohralo 5. apríla 1964 vo Svätej zemi.
Kard. Tomko: Na ceste k zjednoteniu kresťanov

Nával prítomných pútnikov z celého sveta v Jeruzaleme bol vtedy taký veľký, že zosilnená verejná bezpečnosť len s veľkou ťažkosťou ochránila pred tlakom  vzácneho hosťa, rímskeho pápeža. Hlava svetovej katolíckej Cirkvi, rímsky biskup a pápež, sa stretol s pravoslávnym, ortodoxným patriarchom, ktorého mnohí kresťania považujú za hlavu tak zvanej „východnej cirkvi“.

Toto stretnutie dodalo novú silu hľadaniu jednoty medzi kresťanmi a celému ekumenickému duchu. Patriarcha Athenagoras daroval vtedy pápežovi ikonu, ktorá predstavuje apoštolov Petra a Andreja ako rodných bratov v objatí spoločnej viery a lásky  k Pánovi. Sám pápež vydvihol hlboký význam tohto obrazu pre vzťahy medzi katolíckymi a pravoslávnymi kresťanmi.

Jedným z ovocia a prejavom tohto ducha bolo stretnutie rímskeho biskupa s moskovským arcibiskupom Kirilom dňa 12. februára 2016, pri zástavke na ceste na Kube, spojené so spoločným vyhlásením. Bratský duch sa prejavoval nielen pri putovaní do Svätej zeme, ale aj v spolupráci medzi rôznymi kresťanskými spoločenstvami. Symbolický obraz dvoch rodných bratov našiel umiestenie v rímskom Sekretariáte,  kde sa každodenne pracuje pre jednotu v láske a pravde.

Svätý Otec, nástupca sv. Petra, sám pridal teraz 

veľmi výrazný dar pre dnešného nástupcu sv. Ondreja, za akého považujú kresťanskí veriaci carihradského patriarchu. Tu je jeho vyznanie: „V pokoji viery, ktorý mi prichádzal z modlitby, cítil som ako veľmi významné, aby nejaké úlomky z relikvií apoštola Petra boli umiestené vedľa relikvií apoštola Ondreja, ktorý sa uctieva ako nebeský patrón carihradskej cirkvi.“ Tak za našej doby sv. Peter v relikviách putoval  na Východ, aby tam v carihradskom chráme objal svojho brata Ondreja.

Carihradský patriarcha Bartolomej bol, ako rodený východniar s hlbokým duchovným cítením, prekvapený ale aj vnútorne dojatý z takého daru.  Pochopil hlboký duchovný význam tohto gesta. Je to vzrast bratskej lásky, ktorá spája naše cirkevné spoločenstva. Podľa patriarchu Bartolomeja  tento dar približuje tieto dve spoločenstvá, „aby rástli v živom dialógu lásky, ktorý pred viac ako päťdesiatimi rokmi zapálili naši otcovia v pamätnom stretnutí vo Svätej zemi ako prorocký znak znovuzrodenia viditeľnej jednoty medzi našimi cirkvami“.

Ekumenický patriarcha vyslovil obdiv nad darom, 

ktorý dostal od pápeža: „Dar relikvií sv. Petra našej cirkvi od nášho brata Františka je silný krok, ktorý ukazuje zapojenie rímskej cirkvi do služby jednoty kresťanov... (Pokrvní) bratia Peter a Andrej sa ešte raz duchovne objímajú, aby nás naučili žiť zväzok ekumenického bratstva, ktorý nás zaväzuje. Cesta k jednote vyžaduje dva chodníky. Prvý je dialóg lásky a druhý dialóg pravdy... K nim chceme pripojiť tretí, profetický, prorocký, ktorý sme zažili pri tomto nečakanom dare“.

Tento dar povzbudzuje všetkých kresťanov, tým viac nás Slovákov, ktorí sme dostali tiež dar - „dedičstvo otcov“, aby sme kráčali po chodníku pravdy a lásky.

Jozef kard. Tomko

27 januára 2020, 11:31