Hľadaj

Vatican News

Pred 60 rokmi sa zrodilo rozhodnutie založiť v Ríme Slovenský ústav

Za účasti kardinála Jozefa Tomka si 26. decembra na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme pripomenuli 60. výročie zrodu rozhodnutia založiť v Ríme Slovenský ústav.

Vicerektor o. Viliam Zemančík spolu s komunitou sestier satmárok privítal pri prestretom vianočnom stole ako hlavných hostí kardinála Jozefa Tomka a veľvyslanca SR pri Talianskej republike Jána Šotha s manželkou. Hlavnou témou pri slávnostnom stole bolo výročie stretnutia slovenských kňazov, ktoré sa uskutočnilo v Ríme na sviatok sv. Štefana v roku 1959.

Pri tejto príležitosti sa kardinál Tomko, dnes už jediný žijúci z protagonistov historickej udalosti, podelil so spomienkami pre Vatikánsky rozhlas:

Rozhovor s kard. Jozefom Tomkom - 1. časť
Rozhovor s kard. Tomkom - 2. časť
Rozhovor s kard. Tomkom - 3. časť

V publikácii s titulom Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda vydanej v roku 1973 v Ríme, je historický moment spoločného rozhodnutia založiť slovenský dom zachytený aj s podrobným uvedením mien a zverených úloh. V kapitole nazvanej „Rozhodnutie budovať Ústav“ čítame:

„Dňa 26. decembra 1959 mali viacerí Slováci z Ríma stretnutie v byte prof. Dr. Ing. A. Bugana, na ktorom prerokovali rozličné otázky a na ktorom za plného vzájomného porozumenia a úprimnej jednoty všetkých prítomných po prvý raz celkom konkrétne, nie už iba ako všeobecná túžba, vznikol program vybudovať v Ríme slovenský dom, stredisko pre prácu v prospech Slovákov. Nastolenie tejto iniciatívy, ktorá bola latentne dávnou túžbou Slovákov v Ríme už začali študovať chlapci-seminaristi a tým bolo treba zaistiť strechu nad hlavou. Toto znamenalo nový a smelý krok v živote rímskych Slovákov.“

„Diskusia o tomto novom podujatí vyznela v rozhodnutie začať s prácou pre vybudovanie slovenského strediska v Ríme ihneď, aby sa celé dielo uskutočnilo počas prípravy na 1100-ročné jubileum príchodu sv. Cyrila a Metoda k našim otcom. Keďže stredisko má zveľaďovať duchovné dedičstvo, ktoré máme od našich vierozvestcov, a má sa vybudovať počas prípravy na významné cyrilometodské jubileum, na tejto prvej porade o novej iniciatíve prevládol názor, že stredisko sa bude volať Cyrillomethodianum.

Obežníkom, ktorý má dátum 27.12.1959, oznámili rímski slovenskí kňazi svoje rozhodnutie slovenským kňazom v rozličných krajinách a prosili ich, aby začali robiť na Cyrillomethodianum súkromné zbierky. Obežník podpísali d.p. M. Lacko SJ, F. Litva SJ, Ľ. Macák SDB, Š. Nahálka a J. Tomko. Za zbierku prevzal zodpovednosť organizačný výbor, do ktorého prítomní zvolili d.p. Ľ. Macáka, Š. Náhalku a J. Tomku.

Počiatkom roku 1960 poslali slovenskí kňazi z Ríma informačné listy o novom podujatí predstaviteľom amerických Slovákov, a to Exekutívnemu výboru IKSJ, predsedovi IKSJ Mr. M. Vargovičovi, ďalej Exekutívnemu výboru IKSŽJ, predsedovi SSK Msgr. M. K. Mlynarovičovi a Exekutívnemu výboru SSK, tajomníkovi SSK d.p. M. Ditskému, otcovi opátovi T. G. Kojišovi a predsedovi Slovenskej ligy v Amerike i redaktorovi Jednoty Mr. F. Hrobákovi.

Ďalším dôležitým krokom k vybudovaniu Ústavu bola porada Slovákov z Ríma dňa 7. februára 1960 v byte prof. Dr. Ing. A. Bugana. Okrem hostiteľov sa na porade zúčastnili d.p. A. Babiak, kňaz Banskobystrickej diecézy, D. Hrušovský, kňaz Trnavskej diecézy, Š. Náhalka zo Spišskej diecézy, J. Tomko z Košickej diecézy a J. Zlatňanský z Trnavskej diecézy, ďalej otcovia D. Faltin OFMConv. za františkánov, M. Lacko SJ a F. Litva SJ za jezuitov, Ľ. Macák SDB a K. Poláček SDB saleziánov.

Po diskusii o najbližších úlohách došli účastníci na porade k týmto konkrétnym uzáverom:

1) Započne sa ihneď s akciou za vybudovanie Ústavu a za tým cieľom pôjde do USA dp. J. Tomko, ktorý tam má v programe ísť aj kvôli istým záležitostiam Nepomucena,

2) na vedenie všetkých akcií za vybudovanie Ústavu je potrebný výbor; prítomní ho potvrdili v tomto zložení: d.p. Š. Nahálka - predseda, J. Tomko - tajomník, Ľ. Macák SDB - člen.

Rozhodnutie nebolo ľahké. Veď nebolo naozaj nijakých materiálnych predpokladov na dosiahnutie takého veľkého cieľa.“

(Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, Rím, SÚSCM, 1973, s. 52-53)

-jb-

26 decembra 2019, 19:41