Meklēt

2018-04-25 Udienza Generale 2018-04-25 Udienza Generale 

Kristībā saņemam spēku cīņai ar ļauno

Kristība nav brīnumnūjiņa. Tā ir Svētā Gara dāvana, kuru saņemot, mēs tiekam ietērpti spēkā ikdienas cīņai – norādīja pāvests 25. aprīļa katehēzes mācībā, kas arī šoreiz bija veltīta Kristības sakramentam. Aplūkojot Kristību Dieva Vārda gaismā, viņš uzsvēra, ka tā ir "ticības sakraments", un atgādināja, ka mēs, kristieši, nekad neesam vieni. Mūs atbalsta ar savu lūgšanu visa Baznīca.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Kristība ir "ticības sakraments", jo "tā ir sakramentālā ieiešana ticības dzīvē" (KBK 1236). Savukārt ticēt nozīmē ielikt sevi Kunga Jēzus rokās – teica Francisks, uzrunājot trešdienas vispārējās audiences dalībniekus. Kungs Jēzus ir mūžīgās dzīves avots (sal. Jņ 4, 14), "pasaules gaisma" (Jņ 9, 5), "augšāmcelšanās un dzīvība (Jņ 11, 25). Šai sakarā Svētais tēvs paskaidroja, ka Evaņģēlijam piemīt iekšējs spēks pārveidot tos, kuri ticībā to pieņem, un izraut viņus no ļaunā varas, lai viņi ar prieku un jaunu pieeju kalpotu Kungam.

Lūgšana - svarīgs līdzeklis bērnu aizsardzībai

Pāvests uzsvēra, ka ļoti liela nozīme ir Baznīcas lūgšanai, jo, pateicoties tai, mēs saņemam atbalstu cīņā ar ļauno. Baznīca

 mums palīdz sargāties no grēka un iet pa labo ceļu. Baznīca lūdzas par mums un mēs lūdzamies par citiem. Bieži vien mums šķiet, ka mums nav vajadzīga nekāda palīdzība un mēs nelūdzamies. Tomēr ir ļoti svarīgi to darīt, tas ir, pievienoties visas Baznīcas lūgšanai un lūgties par citiem ticīgajiem, par tiem, kuri netic, par visiem, kuriem ir vajadzīga lūgšana. "Tā kā Kristība nozīmē atbrīvošanos no grēka un no grēka izraisītāja – velna, tad pār kandidātu tiek izrunāta viena vai vairākas eksorcisma lūgšanas" (KBK 1237). Priesteris lūdzas, lai kristāmais tiktu atbrīvots no visa, kas viņu šķir no Kristus un ir šķērslis vienotībai ar Jēzu. "Šādi sagatavots, viņš var apliecināt Baznīcas ticību, kurai viņš tiks 'uzticēts' ar Kristību" (KBK 1237). Kad tiek kristīti mazi bērni, arī tad tiek lūgts, lai Dievs viņus atbrīvo no pirmgrēka un dara par Svētā Gara templi. Francisks atgādināja, ka ir ļoti svarīgi lūgties par bērniem.

“Bērni. Lūgties par bērniem, par viņu dvēseles un miesas veselību. Lūgšana ir veids, kā varam pasargāt bērnus.”

Kristība nav brīnumnūjiņa

Katehēzes turpinājumā pāvests norādīja, ka Kristība nav brīnumnūjiņa. Kristība ir Svētā Gara dāvana. Tas, kurš to saņem, tiek apveltīts ar spēku cīņai pret ļauno garu. Viņš tic, ka Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai iznīcinātu sātana varu un izrautu cilvēku no tumsas valstības un ievestu savā mūžīgajā gaismas valstībā. Mēs no pieredzes zinām, ka kristieša dzīve visu laiku ir pakļauta kārdinājumiem – sevišķi kārdinājumam nošķirties no Dieva, novērsties no Viņa gribas, saraut vienotību ar Viņu, lai iekristu pasaulīgo valdzinājumu slazdos. 

“Taču Kristība mūs sagatavo, dod mums spēku ikdienas cīņai, tai skaitā, cīņai ar velnu, kurš, kā saka sv. Pēteris, ir kā lauva, kas staigā apkārt, meklēdams, ko aprīt.”

Mēs nekad neesam vieni

Katehēzes noslēgumā pāvests atzina, ka cīņa ar ļauno ir nogurdinoša un ka nav viegli izsargāties no viņa viltībām. Tomēr mums jāpatur prātā, ka visa dzīve ir cīņa, kā arī ir jāapzinās, ka šai cīņā mēs neesam vieni, ka Māte Baznīca nemitīgi lūdzas, lai viņas bērni, atdzimuši Kristībā, nepadotos ļaunajam, lai viņi to uzvarētu Kristus augšāmcelšanās spēkā. Viņa stiprināti, arī mēs kopā ar sv. Pāvilu varam ticībā sacīt: "Es visu varu tanī, kas mani stiprina" (Fil 4, 13). Saņemot spēku no Jēzus, mēs visi varam būt visa uzvarētāji – piebilda Svētais tēvs.

Photogallery

Trešdienas vispārējā audience
25 aprīlis 2018, 13:57