Որոնել

07 ՓԵՏՐՈԻԱՐ 2021-Ի ՄԱՐԵՄԵԱՆ ԱՂՕԹՔԸ

Աղօթք Պապին հետ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Հրեշտակ Տեառն

Հրեշատկ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու, եւ յղացաւ ի Հոգւոյն Սրբոյ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Ահաւասիկ կամ աղախին Տեառն.
Եղիցի ինձ ըստ բանի քում։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Եւ Բանն մարմին եղեւ,
Եւ բնակեաց ի մեզ։
Ողջոյն քեզ Մարիամ…

Աղաչեա վասն մեր, Սուրբ Աստուածածին, զի արժանի լիցուք խոստմանցն Քրիստոսի։

Աղաչեմք զքեզ, Տ՛էր, հ՛եղ զշնորհս քո ի միտս մեր, որպէս զի որք աւետեօք Հրեշտակին զմարդեղութիւն Որդւոյ քոյ Քրիստոսի ծանեաք, ի ձեռն չարչարանաց եւ Խաչի նորա առաջնորդեալ հասցուք ի փառս յարութեան, ի Քրիստոս Յիսուս ի Տէր մեր.
Ամէն։

Փառք Հօր…(3 անգամ )
Աղօթք հանգուցեալներու համար …

Առաքելական կամ Քահանայապետական օրհնութիւն։

Տէրը ձեզի հետ։ Եւ քու հոգւոյդ հետ։ Օրհնեալ ըլլայ Տիրոջ Անունը։ Այժմ եւ յաւէտ։
Մեր օգնութիւնը Տիրոջ անուան մէջն է։ Ան ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Օրհնէ ձեզ ամենակալ Աստուած՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։
Ամէն։

«Հրեշտակ Տեառն»ը աղօթք մըն է որ կ՛արտասանուի օրը երեք անգամ ի յիշատակ Մարդեղութեան խորհուրդին – առաւօտեան 6-ին, կէսօրին ու երեկոյեան 18-ին, պահը երբ կը հնչէ «Հրեշտակ Տեառն»ի զանգակը։ Աղօթքին անունը առնուած է աղօթքին առաջին բառերէն «Հրեշտակ Տեառն աւետեաց Սրբոյ Կուսին Մարիամու» ու բաղկացած է երեք փոքրիկ նախադասութիւններէ որոնք կը հային Յիսուս Քրիստոսի Մարդեղութեան, ապա երեք Ողջոյն Քեզ Մարիամ աղօթք։ Սոյն աղօթքը կ՛արտասանէ Սրբազան Քահանայապետը, Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ, Կիրակի օր կէսօրին ու Տօնական օրերուն առթիւ։ Հրեշտակ Տեառն աղօթքէն առաջ Քահանայապետը կը ներկայացնէ հակիրճ խորհրդածութիւն մը, ներշնչուելով օրուան սուրբգրային ընթերցումներէն, որուն կը յաջորդէ նաեւ ուխտաւորներուն ուղղուած ողջոյնի խօսքը։ Սուրբ Զատիկէն մինչեւ Պենտեկոստէի տօնը, Հրեշտակ Տեառն-ի տեղ կ՛արտասանուի «Ուրախ լեր Թագուհի Երկնից» աղօթքը, որ Յիսուս Քրիստոսի Յարութեան յիշատակին աղօթքն է, որուն աւարտին «Փառք Հօր»ը կ՛արտասանուի երեք անգամ։

Կարդալ բոլորը >

Վերջին յօդուածներ