Hledejte

Anděl Páně 20. prosince 2020

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Čtěte více >

Nově na webu