Hledejte

Právní doložka

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Sekretariát pro komunikaci (Segreteria per la Comunicazione, dále jen „SPC“) je úřad římské kurie, ustavený 27. června 2015 apoštolským listem „Aktuální komunikační kontext“, daným formou motu proprio. Tento úřad zastřešuje komunikační systém Apoštolského stolce.

Úlohou SPC je vyvinout nový jednotný, integrovaný a multimediální komunikační systém, který by stál ve službě evangelizačního poslání církve a zhodnotil vše, co se v průběhu dějin rozvinulo v rámci uspořádání sdělovacích prostředků Apoštolského stolce.

ZÁSADY A PODMÍNKY POUŽITÍ

Přístup na stránky tohoto portálu (dále jen „portál“), jejich procházení a použití, stejně jako využívání jimi nabízených služeb ze strany uživatele (dále jen „uživatel“) obnáší souhlas s následujícími „Zásadami a podmínkami použití“.

SPC si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení, kdykoli a bez nutnosti uvědomění uživatele revidovat a/nebo aktualizovat obsah portálu a „Zásad a podmínek použití“, přičemž o tom uživatele zpraví prostřednictvím téhož portálu. Navštívení stránek po takovéto revizi a/nebo aktualizaci obnáší bezpodmínečné přijetí zmíněných „Zásad a podmínek“.

Práva duševního vlastnictví

Obsah stránek, jako jsou (nejen) fotografie, grafický design, digitální soubory, ochranné známky společnosti, loga, zprávy, software a jakýkoli další materiál a/nebo informace v jakémkoli formátu (dále jen „obsah“), je výlučným vlastnictvím SPC anebo jím SPC výhradně nakládá. Je proto chráněn autorským právem a v žádném případě nesmí být celistvě ani částečně, v jakékoli formě či za využití jakéhokoli nástroje používán, pozměňován, kopírován, šířen, zveřejňován, přenášen, předáván, dále umísťován či jinak zpřístupňován bez předchozího písemného povolení SPC, a to včetně prodeje, sublicence, využití k tvorbě odvozených děl či jakéhokoli dalšího použití, byť bezplatného.

Portál může obsahovat obrazový materiál, dokumenty, výrobky, loga a ochranné známky třetích osob, které oprávnily SPC k jejich publikaci v rámci portálu. Také tyto prvky jsou chráněny autorským právem.

Důrazně se zakazuje reprodukce ochranné známky a loga SPC.

Název „Sekretariát pro komunikaci“ nelze užívat jako internetovou adresu jiných webových stránek či jakou součást takovéto adresy.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah tohoto portálu se předkládá v nejlepším úmyslu a SPC dbá na to, aby splňoval požadavky na důvěryhodnost, správnost a úplnost. Navzdory tomu se mohou vyskytnout chyby, nepřesnosti a opominutí, za které SPC nenese odpovědnost a o jejichž opravu se v případě upozornění neprodleně postará.

SPC neručí za užití obsahu třetími osobami a v žádném případě neodpovídá za škody z případných virů či jiné kontaminace, které mohou vzniknout užitím portálu a/nebo jeho procházením.

SPC nenese odpovědnost za obsah internetových stránek třetích osob zpřístupněných hypertextovým odkazem (dále jen „odkaz“) a jejich užití ze strany uživatele. Odkaz neznamená souhlas s obsahem jiných webových stránek, za jejichž kvalitu, náplň a grafický design SPC neručí. Uživatel, který se rozhodne zobrazit zmíněné internetové stránky, tak činí na vlastní nebezpečí a bere na sebe odpovědnost za případné škody způsobené viry či jiným škodlivým softwarem, které vznikly z přístupu na tyto stránky a/nebo jejich zobrazení.

SPC v žádném případě nenese odpovědnost za přímé či nepřímé škody, ztráty a újmy jakéholi druhu, vyplývající z užití portálu nebo jeho obsahu, či jakýmkoli způsobem s nimi spojené, či ze zobrazení a/nebo užití obsahu stránek, na které portál odkazuje.

Ochrana osobních údajů

SPC ručí za to, že s osobními údaji uživatele, se kterými by se mohla seznámit v důsledku užití služeb, přístupných na portálu, bude nakládat nanejvýš obezřetně a pouze za účelem poskytování daných služeb. Případné společnosti, které jako třetí osoby poskytují stránkám své služby, mohou být seznámeny s osobními údaji uživatele, pokud zaručí totéž nakládání s důvěrnými údaji jako SPC. Uživatel, který využívá zmíněných služeb, automaticky souhlasí se shromažďováním osobních údajů; v opačném případě nesmí využívat služeb portálu.

Právní normy

Tyto „Zásady a podmínky použití“ se řídí platnými zákony Městského státu Vatikán a jakýkoli případný spor, vzniklý z jejich výkladu či výkonu, se bude řešit výlučně u příslušného tribunálu vatikánského městského státu.