Hledejte

O nás

Vatican News je nový informační systém Svatého stolce. Tato nová etapa v oblasti komunikací byla zahájena na základě motu proprio papeže Františka z 27. června 2015, jímž byl jako nový úřad římské kurie ustaven Sekretariát pro komunikaci.

Vatican News překonává koncept pouhé digitální konvergence tím, že reaguje na stálé prostorové a formální změny v komunikaci a v jistém smyslu je předjímá. Projevuje se to vzájemným propojením mnohojazyčné, mnohokulturní, vícekanálové a multimediální roviny za použití vícefunkčních zařízení.

Člení se do čtyř tematických okruhů, které informují o činnosti Petrova nástupce, Svatého stolce a místních církví a přinášejí rovněž zprávy ze světa. Redakční tým, tvořený původně šesti jazykovými skupinami (anglickou, francouzskou, italskou, německou, španělskou a portugalskou), do něhož se postupně zapojí dalších 33 jazyků, se zaměřuje nejenom na předávání informací, nýbrž zároveň ve světle evangelia poskytuje klíč k jejich výkladu.  

Cílem je tudíž „stále větší shoda s požadavky církevního poslání“ ve snaze „sdílet dobrou zvěst o milosrdenství národům s různými kulturami“. Vůdčí měřítko je „apoštolské a misionářské, se zvláštním zřetelem k situacím, poznamenaným strádáním, chudobou a obtížemi“.

Prefektem Úřadu je Paolo Ruffini a edičním ředitelem Andrea Tornielli.