ድለ

ሰንበት ዘመጻጉዕ (፬ይ ሰንበት ዘአስተምህሮ) 27ኅዳር 2013 ዓ. ም. 12/6/2020)

መዝሙር፡ ይቤሉ እስራኤል ኢርኢነ ወኢሰማዕነ. . . . እስራኤላውያን ብዕዉሩ ዝተወልደ እሞ ብመዓልቲ ሰንበት ዝረአየ ርኢናን ሰሚዕናን አይንፈልጥን ይብሉ። ካብ እግዚአብሔር እንተ ዘይከውን ነዚ አይምገበረን፥ ብዛዕባ ዘሕወየካ እንታይ ትብል፥ ዘሕወየኒ ካብዚ ዝኸፍእ ከይረኽበካ ንኻልእ ከይትነግር በለኒ ይብል።
ብድምጺ ንምክትታል!

ንባባት፡ 1ቆሮ 2:1-ፍ፥ 1ዮሓ፡ 5፡11-ፍ፥ ግ.ሓ. 5:34-ፍ-፥ ማቴ. 8፡1-5።   ስብከት፡ ደቂቀ እጓለ እመሕያው እስከ ማእዜኑ ታከብዱ ልበክሙ ለምንት ታፈቅሩ ከንቶ ወተሓሱ ሐሰተ፥ አእምሩ ከመ ተሰብሓ እግዚአብሔር በጽድቁ። አቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳብ መአስ ኢኹም እትሕስርዎ ክሳብ ምአስ ኢኹም ንኸንቱነት እትፈትዉን ንሓሶት እትስዕቡን (መዝ.4፡2)።

ናይ ሎሚ ሰንበት ዘመጻጕዕ ተባሂሉ ይፍለጥ (ብዙሕ ጊዜ አብዚ ሰንበት ዝንበብ ካብ ዮሓ 9፡ ብዛዕባ እቲ ብዕዉር ዝተወልደ እሞ ዝሓወየ እዩ፥ ናይ ሰንበቱ መዝሙር እውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ፥ ዘሎናዮ ዓመት ዓመተ ማቴዎስ ከም ምዃኑ ምስኡ ክሰማማዕ ብማለት ካብ ማቴ 8፡1-5 ተመሪጹ አሎ፥ ብትሕዝቶን መልእኽቱን ከአ ሓደ እዩ)። አብ ጥንታዊ ዓለም ሕማም ለምጺ/መጻጕዕ ዝኸፍአ እዩ። እዚ ሕማም ካብቶም ንብዙሓት ዝቐዝፍ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይነግር ከምዚ ሎሚ አብ መላእ ዓለም ኮሮና ቫይረስ ዝገብሮ ዘሎ። እዚ ሕማም ክጅምር እንከሎ ብንእሽቶይ ቁስሊ ይጅምር አብ ሓጺር ጊዜ አብ መላእ ሰውነት ይዝርጋሕ። ሰውነት በብቕሩብ ይብላዕ ቍስሊ ንምሉእ ሰውነት ይኸድኖ ከምኡ ድምጺ ይጠፍእ፥ ምስትንፋስ የጸግም ቀስብቐስ ነቲ ሰብ ይቐትሎ። አጀማምርኡ ዝኾነ ስምዒት ወይ ሸውሃት የብላካን። አብ ሰውነትካ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዝጠፍእ ዳርጋ እናሞትካ ኢኻ ትኸይድ። አእጋርን አእዳውን እናተቖርጹ ይኸዱ ቀሲብቐስ ኩሉ ይውዳእ። እቲ ሕሙም ንነውሕ ጊዜ ብርቱዕ ቃንዛ ይገብረሉ አብ መጨረሻ ይመውት።

አካላዊ ኩነት ሕሙም ዘስካሕክሕ እዩ፥ ልዕሊኡ ዝኸፍአ ዝገብሮ ነገር ከአ አሎ። ጽሓፋይ ታሪኽ እስራኤል አብ ጊዜ ኢየሱስ ጆሰፉስ ዝተባህለ ከምዝብሎ፥ ሕማም መጻጉዕ/ለምጺ ዝሓመሙ ዳርጋ ሓደ ሬሳ ከም ዝንቀሳቐስ ዘሎ ገሮም እዮም ዝርእይዎም ነሮም ይብል። ሓደ ሰብ ንእሽቶይ ምልክት ሕማም መጻጉዕ እንተ አርአየ ቀልጢፎም እዮም ካብ ዝኾነ ሰብ ዝፈልይዎ። በይኑ ክነብር ክትነብር አለዎ/ዋ እቲ ሕማም ክሳብ ምስኡ ዘሎ ዘይንጽሕ ኮይኑ እዪ ዝነብር። ንበይኑ እናነበረ ካብ ዝኾነ ካልኦት ዝነብርሉ ከባቢ ክርሕቕ አለዎ (ሌዋ 13፡46)፥ ምስ ኢዛ አብ ዓለምና ዘሎ ሕማም ኮቪድ 19 ክነመሳስሎ ንኽእል ወላ እኳ ንሓጺር ጊዜ እንተ ኾነ እቲ ውሸባ። ለምጻማት ክዳውንቶም ቀዳድመዳድ ብላይ፥ ጾግሮም ጨንገርገር ዝበለ ዘይላጸዩ ብርስሓት ዝመልኡ እዮም። ሰብ ብማዕዶ እንተ ረአዩ ዓው ኢሎም መጻጉዕ እየ እናበሉ ክነግሩን ክሃድሙን አለዎም፥ ቆልዑት በእማን የሳጉግዎም።

ሕማም መጻጉዕ ሥጋውን መንፈሳውን ሞራላውን ስቓይ ዘልኦ ከቢድ ሕማም እዩ። አብ ጊዜ ኢየሱስ ነዚ ሕማም ዝሓመሙ ካብ ኢየሩሳሌምን አብ ኩለን ብመንደቅ ዝተኸባ ከተማታት ከይአትዎ ወይ ከይቀርቡ ክልኩላት እዮም ነሮም። አብ ነጻ ዝኾነ ቦታ እንተ ረኸብካዮም ሰላም ክትብሎም ብሕጊ ክልኩል እዩ ነሩ። ብማዕዶ ብስግር ኮይኖም እዮም ዝደለይዎ ክነግሩ ዝኽእሉ ወላ ወለዲ/አሕዋት ይኹኑ ክራኸቡ አይፍቀድን እዩ።

ካልእ ዘስካሕክሕ ባህሊ ዝኾነ ሰብ ንሕማም መጻጉዕ ዝመስል ዝሓመመ ወይ አብ ቆርቦቱ ምልክት ዘርአየ ልክዕ ከም መጻጉዕ ተሓሲቡ ንሶም እውን ካብ ሕብረተስብ ይግለሉ ይፍንፈኑ ነሮም። ብሓፈሻ ዝኾነ ተላጋባይ ሕማም ካብ ሰብ ከም እትፍለ ገሩ አብ ስቓይ እዩ ዘውርደካ።

እዚ ዘስካሕክሕ ሕማም ብዛዕብኡ ክንፈልጥ እንከሎና ነቲ ብሰንኪ ኃጢአት አብ ነፍስናን አብ ርክብና ምስ አምላኽን ሰብን ዘምጽኦ ጉድአትን ንአና ካብ ኩሉ ከምዝፈልየና ንምስትንታን እምበር ዝተራቐቐ ታሪኽ ሕማም መጻጉዕ ንምፍላጥ አይኮነን። ሰብ አብ ዓቢ ኃጢአት አብ ጽልእን ቂምታን ቅርሕንትን ዝነብር እንተ ኾነ መንፈሳዊ መጻጉዕ/ለምጺ አጥቂዕዎ አሎ ማለት እዩ። አብ መንፈሳዊ ሕይወትና ዝኾነ ምልክት ሕማም ከይርአ እምብአር ምጥንቃቕን ጸጋ አምላኽ ከይፍለየና ምጽላይ የድልየና።

ኢየሱስ ነዚ ኹሉ እናፈለጠ እዩ ነቲ ሕጎምን ኩሉ ባህሎም ነጺጉ ነቲ ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ክተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እናበለ ዝሰገደሉ ኢዱ ዘርጊሑ ፍቓደይ እዩ ንጻሕ እናበለ ዝተንከዮ ብኡብኡ ኸአ ካብ ለምጹ ነጺሑ። ደፊርና ብኃጢአትና ተአሚና ምሕረት አብ እንልምነሉ ኢየሱስ ክቕበለና ክሰምዕና ጸገም የብሉን እኳድአ እዚ ወደይ እዛ ጓለይ መይቱ ነሩ ሓውዩ/ያ ጠፊኡ ነሩ ተረኺቡ እዩ እናበለ ዝቕበለና። ሰብ ዝሰርሖ ሕግን ስርዓትን ንኢየሱስ ክዓግቶ አይክእልን እዩ።  

እምብአር እዚ ሥጋዊ ሕማም አምሳል ናይ እቲ መንፈሳዊ ሕማም አብዚ እዋን ክነጽሓሉ ዝግብአና እዩ። መንፈሳዊ መጻጉዕ ካብ ሰብን አምላኽን ፈልዩ ጓኖት ይገብረና፥ ስለዚ አብዚ እዋን ካብ ሓሚምናዮ ዘሎና መጻጉዕ/ለምጺ ወጺእና ንኢየሱስ አሕውየኒ ክንብሎ ይግብአና። ብዙሓት ዝርአ ኃጢአት ወይ ክፍአት ክህልወና ይክአል እዩ፥ እንተ ኾነ ውሽጥናን ሕልናና ሓሚሙ እንተሎ ንሕናን አምላኽን ኢና እንፈልጦ ስለዚ አብ ውሽጥና አቲና አብ ቅድሚ አምላኽ ቀሪብና ምሕረት ንሕተት።

ሰብ ካብ መንፈሳውን ሥጋውን ሕማም ክሓዊ እንተ ኾይኑ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት አሎ።

  1. ከም ዝሓመመ ክእመን ወይ ክፈልጥ አለዎ፥ ምኽንያቱ ከም ዝሓመመ እንተ ዘይአመነ ወይ ፈለጠ አብ ናይ ርእሰ ምትላል እዩ ዝነብር። ኮይኑዎ ዘሎን እቲ ሓቅን ብሓደ አይከይድን። ንርእሱ ገምጊሙ ሓሚመ አሎኹ ኢሉ ምስ ፈለጠ ክሕውዮ ወይ ክሕክሞ አብ ዝኽእል ወይ እውን ፈውሲ ክደሊ ይኽእል። ሕማሙ ዝፈልጥ ፈውሱ ክረክብ ቀሊል እዩ። ርእሱ እናሓመመ እግረይ እዩ ዝሕመኒ እንተ በለ ወይ ልቡ እናሓመመ ዓይነይ ዝብል ጨሪሹ ሕማሙ አየለለየን አሎ በዚ ኸአ ፈውሱ ክረክብ ይኸብዶ። አብ መንፈሳዊ ሕይወት እውን ከምኡ እዩ። አብ ኃጢአት አብ ክፍአት አብ ሓሶትን ጥልመትን ክሕደትን እንከሎ ሓንቲ ዝርድአኒ ክፍአት ወይ ሕልናይ ዝወቕሰኒ ነገር የብለይን እንተ በለ እዚ መንፈሳዊ ዑረት ዝመለኾ ጥራሕ እዩ ዝብሃል ስለዚ እምብአር ሕማምና ተአሚና ፈውሲ ክንደልየሉ የድሊ።
  2. አብ ሥጋውን መንፈሳውን ሕማም ክንሓዊ ግድን ሓጋዚ የድልየና። ሕማሙ አብ ውሽጡ ጥራሕ ዝሓብአ ሰብ ክሓዊ ከቢድ እዩ። ሕማምካ ክሕክመካ ንዝኽእል ክትነግር ቀንዲ መገዲ ምሕዋይ እዩ። ንሥጋውን መንፈሳውን ሕማም እምብአር ነንዝምልከቶም ሓካይሙ ክነካፍል ይግባእ። ሥጋዊ ሕማም አብ ሕክምና አብ ዝፈልጡ ከድና ንሕከም። መንፈሳዊ ሕማም ከአ ብኃጢአትና ተአሚና አብ ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ቀሪብና ኃጢአትና ተአሚና ንስሓ ንአቱ፥ አብ መንበረ ኑዛዜ ተመርኪኽና ብኃጢአትና ተነሲሕና ካብ ወኪል ክርስቶስ ዝኾነ ካህን ቆኖናና ተቐቢልና ምስ ፈጸምና ንሓዊ፥ ግን ክንሕገዝ ከም ዘሎና ክንእመን አሎና። ሓገዝ ከይሓተትና ብሓይሊ ከሕውየና ዝኽእል የለን።
  3. አምላኽ ብምሉእ እምነት ክሓዊ ንዝቐረቦ ካብ መንፈሳውን ሥጋውን ሕማም የሕዊ። አብ ወንጌል ሰባት አብ ኢየሱስ ቀሪቦም ገለ ሥጋዊ ሕማም ዘሳቐዮም ገለ ጋኒን ሓዲርዎም አብ ኃጢአት ዝነብሩ ዝነበሩ ንስሓን እምነትን ገሮም አብ ኢየሱስ ምስ ቀረቡ ይሓውዩ ከም ዝነበሩ ነንብብ። ሎሚ እውን ሓንትስ ምሉእ እምነት ይሃልወና እምበር አምላኽና ክምሕረና ርሑቕ አይኮነን ንለምኖ።
  4. ግቡእ ክንፍጽም ይግባእ። ኢየሱስ ነቲ ለምጻም ነቲ ሙሴ ዝአዘዞ መባእ ፈጽም ኢልዎ። ነቲ ብግዚኡ ዝነበረ አገባብን ስርዓታት ናይ ምንጻሕ ሕግታትን ክፍጽም አለዎ ፍጹም ሕውየት ክረክብ። አብ ሕይወትና አብ ዘሎናዮ ደው ኢልና ተአምራት ክፍጸም አይንጽበን ኢና፥ ነቲ ናይ ሓካይምን ሳይንሳዊ ሓገዝን ክንአቢ የብልናን። ነቲ ክንገብሮ ዝግብአና ኩሉ ክንገብር አሎና ቅድሚ ካብ አምላኽ ዝውሃበና ጸጋ፥ አብ ጉዳይ ምንጻሕና ናይ ነፍስወከፍና ምትሕብባር የድሊ። ተአምራት አብ ሃካይን ተጸባይን እግዚአብሔር ክገብረለይ አብ ዝብል ትጽቢት አብ ዝነብሩ አይፍጸምን እዩ። ምሉእ እምነት ገርና ምስቲ አምላኽ ዝደልዮ ሓቢርና ክንዓዪ እንከሎና ጥራሕ እዩ ዝፍጸም።

ዝተነበ ወንጌል አብ ፍሉይ ነገራት አተኲርና ክንሓስብ ይሕግዘና።

  • እዚ ለምጻም ምስ ምሉእ እምነት እዩ አብ ኢየሱስ ቀሪቡ። ኢየሱስ ፍቓዱ እንተ ኾይኑ ከሕውዮ ከምዝኽእል ምሉእ እምነት ነርዎ። ለምጻም አብ ቅድሚ ሓደ ፍሉጥ መምህር ክቐርብ ከምዘይኽእል ይፈልጥ እዩ፥ ከምኡ እንተ ቐረበ ብዳርባ እምነት ከም ዝስጎግ ይፈልጥ እዩ እዚ ለምጻም ግን አብ ኢየሱስ ቀሪቡ። ኢየሱስ ከም ዝቕበሎ ምሉእ እምነት ነርዎ፥ ዝኾነ ሰብ ከምዘይዓግቶ ምሉእ ምነት ገሩ አብ ኢየሱስ ቀሪቡ። እዚ ዝነግረና አብ ቅድሚ ኢየሱስ ክንቀርብ ሓንቲስ ምሉእ እምነት ንግበር እምበር ዝዓግተና ኃይሊ ከምዘየሎ እዩ። እዚ ለምጻም አብ ሥልጣን ወይ ኃይሊ ኢየሱስ እምነት ነርዎ። ብርግጽ አብ ጊዜ ኢየሱስ ንለምጺ ዝርኢ በቶም አብ ግዚኡ ዝነበሩ መማህራን ፈውሲ አይነበሮን፥ እዚ ለምጻም ግን ኢየሱስ ካልኦት ክገብርዎ ዘይክእሉ ከምዝክእል አሚኑ ብድፍረት ቀሪቡ። ኩልና ኢየሱስ ምሳና እንተሎ ዘይሓዊ ወይ ዘይሕደግ ኃጢአት አብ መንጎና የለን። ንጉዕዞ ምንጻሕ ብምሉእ እምነት ተሰኒና ሎሚ እውን ንጀምሮ።
  • እዚ ለምጻም ትሕትና ለቢሱ እዩ ቀሪቡ። ክሓዊ አይ ኮነን አቐዲሙ ዝሓተቶ ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ክተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ እዩ ኢሉ። ሰብ ዝብልዎ ዝገብርዎ አይግድሰንን እንቋዕ ንአኻ እቲ ኩሉ እትኽእል አብ ቅድመኻ ቆምኩ እምበር ዘፍርሕ ወይ ዘህድም የብለይን ኢሉ እዩ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ብእምነት ቆይሙ። አብ ልዕለኻ ወላ ዝኾነ ነገር ዝሓቶ የብለይን እንተ ኾነ ብዘሎካ ሰማያዊ ሥልጣን ንኸማይ ዝበለ ክተርእዮ ትኽእል ኢኻ እናበለ ብምሉእ ትሕትና እዩ ቐሪቡ። ትሕትንኡ እዩ ናብ ኢየሱስ ደፊሩ ክቐርብ ዝሓገዞ።
  • እቲ መጻጉዕ ብዓቢ አኽብሮት እዩ ቀሪቡ። ሰገደሉ ይብል፥ እዚ አብ ስርዓት አምልኾ ንአምላኽ ጥራሕ ዝጥቀሙሉ ቃል እዩ። በዚ ኸአ ናይ እቲ ብሃሊኡ ሰብ አብ ቅድሚ አምላኽ ዘርእዮ ተግባርን ስምዒትን እዩ ዝገልጽ። እዚ ለምጻም ነቲ ኢየሱስ መን ምዃኑ ዝሓስቦ ንማንም ካልእ ክብሎን ብዘይክእል መገዲ ንአምላኽ ጥራሕ ዝግባእ ቃልን አገባብን ቀሪቡ። አብ ቅድሚ ኢየሱስ ደው ምባሉ አብ ቅድሚ አምላኽ ደው ኢሉ ከምዘሎ ስለ ዝአመነ እዩ። ነዚ ብፍልስፍናዊ ወይ ተሎጋዊ ርድኢት ሃልዩና እንብሎ አይኮነን አብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ደው ምስ በልና ብፍቕርን ናይ ልዑል አምላኽ ሥልጣን ኢና እንገልጽ።

እዚ ለምጻም ብኸምዚ አገባብ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ምስ ቀረበ መልሲ ረኺቡ። መጀመርያ ዝረኸቦ ፍቕሪ ርሕራሐ እዩ። ብዓይኒ ሕጊ ክርአ እንከሎ ኢየሱስ ዝገበሮ ዘቕጽዕ እዩ። ኢየሱስ ግን ንጻሕ እናበለ ተንክይዎ እዚ ኸአ በቶም ዝርእይዎ ዝነበሩ በቲ ሕማም ተለኺፉ እዩ እንተ ኾነ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ነዚ አብ ቅድሚኡ ዝልምን ዘሎ ለምጻም አሕውይዎ።

ኢየሱስ ናይ ምሕረት ኢዱ ክዝርግሓልና እንከሎ ክንቅበሎ ክንህቦ ይግባእ። ኢድ ኢየሱስ ቡራኬ ምንጻሕ ምሕረትን ትንሣኤን እያ እተምጽእ፥ አብ ሕይወትና ብዙሕ ጊዜ ብዝተፈላለየ መገዲ ኢዱ ይዝርግሓልና እዩ እንተ ኾነ ገለ እዋን ከየስተውዓልና ገለ እዋን ከአ ሰይጣን ተዓዊትልና ዓዊርና እንከሎና ይሓልፈና እዩ፥ ሎሚ ንእትዝርጋሕ ዘላ ኢድ ኢየሱስ ክነለሊ እሙ አብ ፍጹምን ምንጻሕን ምልዋጥን ክንአቱ ኢድካ ዘርግሓለይ ኢልና ንለምኖ።

ኢየሱስ አብዚ ዓለም ሓንቲ ግድነት ዝኾነት ነገር አላቶ ንሳ ኸአ ምሕጋዝ እዩ። ሓደ ሕጊ እዩ ዘሎ ንሱ ኸአ ናይ ፍቕሪ ሕጊ። ናይ ፍቕሪ ግድነታት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሕጊ እዩ፥ በዚ ኸአ ልዕሊ ዝኾነ አካላዊ ወጥሪ ከም ዝኾነ ምግንዛብ የድልየና። ሓካይም ንሓደ ብብርቱዕ ቍስሊ ዝሳቐ ንዝርአይዎ አትኩርኦም ከመይ ገሮም ካብዚ ከም ዘሕውይዎ እምበር አብቲ ናይ ቍስሊ ብርታዐን ዘምጽኦ ስክፍታታትን አይኮነን። ኢየሱስ ከምኡ እዩ ንሕና እውን ከምኡ ኢና ክንከውን ዘሎና። ሓቀኛ ክርስትያን ንዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ስምምዓት ሰቢሩ ነቶም አብ ከቢድ ጸገም ንዘለዉ ክሕግዝ አልኦ። ብፍላይ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ አምላኽ ርሒቖም ንዘለዉ ክመልስ ዝዓግቶ ሓይሊ ክህሉ አይግባእን።

ኢየሱስ አብ ቍስልና አብቲ ወዲቕናዮ ዘሎና ኃጢአትን ክፍአትን አይ ኮነን ዘተኩር ወደይ/ጓለይ ሎሚዶ ጽባሕ ይምለሰኒ ይኸውን እናበለ እዩ ዝጽበ (ሉቃ 15)። ነታ ንጥአትን ካብኡ ክንርሕቕ ዝመረጽናያ ናይ ጥፍአት መገዲ ሓዲግና ይምለሱኒዶ ይኾኑ እናበለ ይጽበየና አሎ። እዋኑ አብ ንስሓን ምንጻሕን ክንአቱ ዝዕድም ስለ ዝኾነ ርእስና አብ ምንጻሕ ንተዓወት።  

ኢየሱስ ፍቓዱ ምስ ተሓተ እወ ፍቓደይ እዩ ኢሉ ብቕጽበት አሕውይዎ። አብዚ ናይ ኢየሱስ ሕይውነትን ክንሓዊ ዘልኦ ቅሩብነትን ኢና እንርኢ። አምላኽ ኩሉ ጊዜ አብ አፍደገ ማዕጾ ልብና እዩ ዘሎ ይኵሕኵሕ እዩ ዘሎ። ብግሩህን ዝአመንነ ልቢ እንተ ለመናዮ ኩሉ ጊዜ ይምልሰልና እዩ።

እዚ ለምጻም አብ ወንጌል ዘንበብናዮ እምብአር አምሳል ናይ እቶም ኩሎም ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ሕብረተሰብን ቤተ ክርስትያንን ርሒቖም ዘለዉ እዩ። ንሕና ኩልና ክርስትያን ኢና እንብል መጋበርት ድሕነትን ምንጻሕን ክንከውን እሞ ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ ዘሳቒ ኩነታት ክወጽኡ ክነጽሑ ሓላፍነትና እዩ። ንኹሉ ብዘይ አፈላላይ አብ ሓደ መአዲ ክርስቶስ ክጽመድ አእጃምና ነበርክት።

ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ፍቓድካ እንተ ኾይኑስ ክተንጻሓኒ ተኽእል ኢኻ እሞ ነዛ እንነብረላ ዓለም ብፍላይ ነዚ ወሪዱና ዘሎ ሕማም አንጽሓልና ምሕረትካ ወሪዱ አብ ሓዲስ ርክብን መንፈስን ተመሊስና ስምካ ክንውድስ ቃልካ ክንሰምዕ ጸጋኻን ምሕረትካን አውርደልና።

ብሩኽ ሰንበት።

ኣንጉሠ ፍሥሓ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

05 December 2020, 16:32