Sök

En ny enhetlig politik för Heliga Stolens och Vatikanstatens finansiella investeringar från och med den 1 september 2022 i linje med socialläran. En ny enhetlig politik för Heliga Stolens och Vatikanstatens finansiella investeringar från och med den 1 september 2022 i linje med socialläran. 

Heliga stolen. Ny investeringspolitik i linje med socialläran

En ny enhetlig politik för Heliga Stolens och Vatikanstatens finansiella investeringar från och med den 1 september. Investeringspolitiken avser generera en tillräcklig avkastning för att stödja finansieringen av Heliga stolens verksamhet genom investeringar i linje med den katolska kyrkans sociallära.

Vatican News övers Katarina Agorelius

Från och med den 1 september nästa år kommer en ny policy införas som enar Heliga Stolens och Vatikanens finansiella investeringar. Detta meddelar ekonomisekretariatet (SPE) i ett pressmeddelande som Vatikanens pressrum publicerade tisdagen den 19 juli. Denna nya investeringspolitik har diskuterats i ekonomirådet, med stöd av specialister inom denna sektor. Prefekten för ekonomisekretariatet, pater Juan Antonio Guerrero Alves, har sedan meddelat cheferna för kurians dikasterier samt ansvariga vid institutioner och organisationer som är anslutna till Heliga stolen.

“Den nya investeringspolitiken – läser vi i SPE:s kommuniké - har som mål att säkerställa att investeringar syftar till att bidra till en mer rättvis och hållbar värld; skyddar det verkliga värdet av den Heliga stolens tillgångar och genererar en tillräcklig avkastning, för att på ett hållbart sätt bidra till finansieringen av dess verksamhet; anpassar dem till den katolska kyrkans lära och specifikt utesluter finansiella investeringar som strider mot dess grundläggande principer, såsom livets helighet, människans värdighet eller det gemensamma goda”. Därför, fortsätter kommunikén, är det viktigt att dessa investeringar “är inriktade på finansiell verksamhet av produktiv karaktär och utesluter dem av spekulativ karaktär och som framför allt styrs av principen att valet att investera på en plats snarare än en annan, i en produktiv sektor snarare än en annan, alltid är moraliskt och kulturellt”.

Femårsperiod

Denna nya policy, lägger ekonomisekretariatet till, har godkänts för en försöksperiod på fem år och träder i kraft den 1 september i år, med en tidsfrist för anpassning till de föreslagna kriterierna. I kommunikén förklarar man även sätten på vilka den nya investeringspolitiken kommer att inledas: “Kurians institutioner – läser vi – måste överlåta sina finansiella investeringar till APSA, överföra sina tillgångar att investera - eller egna värdepapper placerade i utländska banker eller Vatikanbankten IOR själv - till det konto som APSA registrerar vid IOR för detta ändamål. APSA kommer, som institution som administrerar Heliga stolens tillgångar, att upprätta en enda fond för Heliga stolen genom vilken investeringarna i de olika finansiella medlen kommer att kanaliseras. Den kommer att ha ett konto för varje institution.  

Investeringskommitténs roll

Man hänvisar slutligen till den nya investeringskommittén, som har inrättats genom den nya apostoliska konstitutionen Praedicate Evangelium. Man understryker att denna kommitté kommer att “genom APSA ha adekvata samråd för att genomföra investeringsstrategin och bedöma lämpligheten av valen, med särskild uppmärksamhet på att de investeringar som gjorts överensstämmer med principerna i kyrkans sociallära, samt avkastnings- och riskfaktorer enligt investeringspolitiken”.

Den 19 juli offentliggjorde ekonomisekretariatet stadgarna för investeringskommittén, som är just ansvarig för att definiera investeringsstrategier och säkerställa att de genomförs på ett effektivt sätt. I enlighet med investeringspolitiken, föreskriver stadgarna att kommittén utvecklar och uppdaterar de mandat som APSA ska meddela portföljförvaltarna. Den interna kontrollen av kommitténs verksamhet anförtros åt en övervakningsansvarig utsedd av ekonomisekretariatets prefekt. Denne garanterar transparens, att kommittén fungerar väl samt frånvaro av intressekonflikter och kontrollerar en korrekt riskhantering. Ekonomisekretariatet ansvarar för att kontrollera och övervaka kommitténs verksamhet, som årligen lämnar en rapport om sin verksamhet till ekonomirådet.

20 juli 2022, 10:22