Sök

Peterskyrkan Peterskyrkan 

Mässor i Peterskyrkan med hänsyn till de troendes behov

Kardinal Gambetti förklarar de senaste normerna för firandet i av morgonmässor i Peterskyrkan. Han påminner om att liturgiskt firande inte är en privat handling och att det är mer lämpligt för präster att koncelebrera. Samtidigt klargör han undantagen och behovet av att acceptera legitima önskemål från präster och grupper av troende, både vad gäller den ordinära liksom den extraordinära formen av den romerska riten.

Acceptera de troendes legitima önskemål

De nya normerna - förklarar kardinalen - är inspirerade av två principer: "att organisera mässfirande med hänsyn till tid och kvalitet” och "att välkomna de troendes särskilda och legitima önskemål, så långt det är möjligt".

Enligt dessa bestämmelser, "kan präster, mellan 7 och 9, koncelebrera mässan i en av de planerade mässorna på de etablerade platserna". Samtidigt är "undantag tillåtna, på särskilda platser - med anledning av minnet av et helgon vars kvarlevor förvaras i basilikan - och mässor för pilgrimsgrupper eller präster som firar mässani i den extraordinära formen av den romerska riten".

I kölvattnet av traditionen: mässor är inte privata handlingar

”Sättet att organisera morgonfirandet av mässor på enligt statssekretariatets föreskrifter – läser man i anmärkningen - är ett tillfälle att påminna om värdet av att koncelebrera eukaristin vilket det Andra Vatikankonciliet påminde om är en del i kyrkans tradition”. Enligt Sacrosanctum Concilium är "liturgiska handlingar inte privata handlingar utan kyrkans firande, av "enhetens sakrament", det vill säga att ett heligt folk samlade under ledning av biskoparna".

 

Därför är det att föredra att "troende närvarar vid det liturgiska firandet och aktiva deltar, framför den individuella och närmast privata firandet", även om "varje mässa alltid har en offentlig och social karaktär" (SC 26-27).

I själva verket är församlingen som samlats för det eukaristiska firandet ett tecken på kyrkans mysterium: "hela gemenskapen, Kristi kropp förenad med dess huvud, som firar".

För präster är det mer än lämpligt att koncelebrera

Följaktligen - förklarar anmärkningen - ”är det mer än lämpligt för präster att koncelebrera, när det är möjligt. Peterskyrkan organiserar att de som presiderar över mässan växlas regelbundet. Detsamma gäller enskilda troende och grupper, som inbjuds att delta i samma mässa som ett uttryck på enhet och inte individuella särdrag, vilket inte återspeglar eukaristins känsla av kyrklig gemenskap”.

"Utan att undervärdera legitimiteten för enskilda prästers firande, även utan troende deltagande" - betonas det. Men det är nödvändigt att erkänna "den avgörande karaktären" av normen som förbjuder att fira "individuellt [...] samtidigt som ett eukaristiskt firande hålls i samma kyrka eller oratorium "(jfr 902).

Undantag och särdrag i Peterskyrkan

Anmärkningen påminner även om undantagen. Man bör inte underskatta "vikten av att förstå språket som liturgin firas på" för grupper av pilgrimer från hela världen. Det bör också noteras att " Peterskyrkans storlek och arkitektur gör det möjligt att tillgodose de olika behoven hos de som vill fira eukaristin i en grupp utan att överlappa firande som äger rum vid större altare". Dessutom är närvaron av troende numeriskt begränsad i Peterskyrkan mellan 7 och 9 på morgonen."

Arrangemang av altare

Av dessa skäl har kardinal Gambetti redan gett instruktioner ”så att förfrågningar om att fira mässan mellan 7 och 9 av grupper med särskilda och legitima behov kan accepteras. Även förfrågningar om att fira individuellt då och då kan vara föremål för urskiljning, utan att det påverkar principen att mässan ska äga rum i en värdig och stillsam atmosfär, och att det exceptionella undantaget inte blir ordinarie, vilket skulle snedvrida ämbetets avsikter och betydelse".

Extraordinära riten: gör allt för att tillgodose önskemål

Vad gäller "firandet av mässan med Missale Romanum 1962 måste allt göras för att uppfylla de troendes och prästernas önskningar som Benedictus XVI:s Motu Proprio Summorum Pontificum förutser". "På detta sätt - avslutar Gambetti - är jag övertygad om att dessa normer kommer att gynna varje präst och alla troende att fira eukaristin i Peterskyrkan på ett allt mer ordnat sätt präglat av det goda, det vackra och det sanna”.

23 juni 2021, 10:04