Sök

Om att välja en biskop: en kyrkans man, inte en framgångsklättrare

I vår serie ”Vatikanen inifrån” som beskriver den Romerska kurians historia, arbete och mission i påvens tjänst, presenteras här Biskopskongregationen av dess prefekt kardinal Marc Ouellet.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kriterierna är inte att söka perfektion, helgon att sätta på en piedestal, utan män med sanna, mänskliga och andliga dygder. Den första av dessa är försiktighet, vilket inte betyder förtegenhet eller blyghet utan balans mellan handling och reflektion, medan man bär sitt ansvar med engagemang och mod.

Kardinal Marc Ouellet beskriver kortfattat den typiska profilen för valet av kandidater till biskopsämbetet. Biskopskongregationen han sedan flera år detta ansvar som utförs enligt väldefinierade normer och praxis. Målet är att hjälpa påven att välja herdar att anförtro kyrkans församlingar över hela världen. Det är en uppgift, förklarar han, som utförs kollegialt "i en anda av tilltro och inte beräknande".

Hur väljer man en biskop?

Vidare förklarar kardinal Ouellet att ”kongregationens uppdrag är att hjälpa den heliga fadern att besluta. Vår uppgift är att göra en tidigare urskiljning. Detta "första steg" kan sammanfattas i tre verb: be, samråda, verifiera. Samrådet sker med Guds folk, nuntierna, medlemmar i plenarförsamlingen; och verifieringen  innebär att uppnå största möjliga säkerhet om att den personen i fråga har de nödvändiga egenskaperna, innan förslaget hamnar på påvens skrivbord”.

Den första urskiljningen och samrådet sker högst konfidentiellt lokalt för att garantera att informationen skyddar personen i fråga, understryker kardinal Ouellet:

”När man har hittat de bästa kandidaterna på lokal nivå skickas de till Biskopskongregationen vid Heliga Stolen, som överväger förlagen mot bakgrund av allmänna kriterier och med hjälp av de 23 medlemmarna, kardinaler och biskopar, som påven har utsetts för detta ändamål. Denna grupp genomför den slutliga utvärdering som man sedan erbjuder påven för hans slutgiltiga beslut.”

2021 Heliga Stolens apostoliska uppdrag - budget

Undvika egenintressen och klättrare

Men hur undviker man egenintressen eller andra egenskaper eller villkor? Kardinal Ouellet noterar att ”liksom i alla mänskliga frågor kan de inblandade frestas att drivas av ambition, avund och personliga intressen. För att undvika detta är det nödvändigt att odla en anda av befrielse i Guds folk, och i formationen av präster. Kyrkan har inget behov av män som inte vill klättra på den sociala stegen, inte söker framgång och första plats, utan män som uppriktigt vill tjäna sina bröder och systrar och visa dem vägen till tro och omvändelse.”

Helige Andens vägledning

Kardinal Ouellet beskriver hur man söker efter de teologiska dygderna liksom kardinalsdygderna i biskopskandidaterna - de så kallade huvudsakliga mänskliga dygderna. Framför allt är försiktighet viktigt. Den Helige Anden ger påven en särskild känslighet om kyrkans utmaningar och prioriteringar, och när man samarbetar med påven är man kallad att ingå in detta överste herdens perspektiv med tilltro, och utan beräkningar och egenintressen.

Ad Limina besöken värdefulla

Biskoparnas Ad limina besök vart femte år är ett viktigt ögonblick för utbytet mellan de lokala kyrkorna, påven och den romerska kurian. Kardinal Ouellet beskriver biskoparnas presentation av sina territorier som en fascinerande mosaik genom vilken man kan skymta hur Gud verkar i varje hörn av världen. Före besöket bör varje enskild biskop ha lyssnat på sitt folk. När han väl återvänder till sitt stift efter denna serie möten som kulminerar med firandet av eukaristin med den påven vid Petrus grav, bör han informera sitt stift om mötet.

28 april 2021, 09:48