Sök

Heliga Gravkyrkan i Jerusalem Heliga Gravkyrkan i Jerusalem  

Kardinal vädjar om en generös kollekt till Heliga Landet i år

Varje år gör kyrkan en insamling på långfredagen för att hjälpa kristna i det Heliga Landet och för att bevara de heliga platserna. I ett brev riktat till världens biskopar uppmanar prefekten ansvarig för de österländska kyrkorna alla kristna att vara generösa i sitt bidrag till årets kollekt.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kardinal Leonardo Sandri som är prefekt för kongregationen för de österländska kyrkorna, uppmanar återigen kristna över hela världen att stödja den årliga Heliga Landet kollekten, som äger rum varje år på långfredagen.

Heliga Landet kollekten ”föddes ur påvens önskan att upprätthålla en stark länk mellan alla troende och de heliga platserna”, skriver kongregationen. "Det är den främsta källan till materiellt stöd till det kristna livet i det Heliga landet och en privilegierad möjlighet som kyrkan ger sina barn i andra delar av världen att visa sin solidaritet med de kyrkliga kommuniteterna i Mellanöstern."

Andliga pilgrimer

I sitt brev påminner kardinal Sandri de kristna om att: ”Varje Stilla vecka är vi andligt pilgrimer i Jerusalem och då vi begrundar mysteriet om vår Herre Jesus Kristus, lidande, död och uppståndelse.” Denna erfarenhet, fortsatte han, "är grunden till det syskonskap som härrör från försonings- och fredsarbetet mellan alla folk som den Korsfäste utför."

Kardinalen konstaterar att påven Franciskus påminner oss om denna "försoningsgåva" i encyklikan Fratelli tutti. Påven, säger han, "vill hjälpa oss att se på alla våra relationer i förhållande till syskonskapsprincipen." Syskonskap bygger på Kristi kärlek på korset, där Jesus "stoppade fiendskapens spiral, bröt hatets onda cirkel och öppnade för en väg till försoning med Fadern, sinsemellan ​​och med själva skapelsen."

Ett år med prövningar

För de kristna i det heliga landet, liksom för resten av världen, var 2020 ”ett år av prövningar”, säger kardinal Sandri, på grund av den nödvändiga isoleringen, inkomstförlusten på grund av bristen på pilgrimer och svårigheterna att leva med värdighet och försörja sina barn. Han konstaterar också att det ekonomiska stödet som normalt tillhandahålls av Heliga Landet kollekten på grund av pandemin också var bristfälligt.

Med hänvisning till påven Franciskus uppmanar kardinal Sandri kristna att se den barmhärtige samaritanen "som en modell för aktiv välgörenhet" och att hjälpa till att övervinna den likgiltiga attityden.

Hopp om lyckad insamling

Under dessa omständigheter uttrycker kardinal Sandri sitt hopp om att årets Heliga Landet kollekt kommer att vara "en möjlighet för alla att inte ignorera våra bröders och systrars svåra situation på de heliga platserna, utan snarare att lätta deras bördor".

"Samtidigt”, säger han, ”Får vi inte ge upp att bevara de heliga platserna som är konkreta bevis på mysteriet om Guds Son inkarnation och hans offer för oss och för vår frälsning.”

Kardinal Sandri avslutar sitt brev med att förmedla påven Franciskus djupa tacksamhet till alla dem som "på olika sätt strävar efter att insamlingen ska lyckas, i trohet till det deltagande som kyrkan kräver av alla sina barn."

12 mars 2021, 00:00