Sök

Msgr Paul Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater, vänder sig i ett videobudskap till FN där han understryker att de okränkbara mänskliga rättigheterna måste respekteras. Msgr Paul Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater, vänder sig i ett videobudskap till FN där han understryker att de okränkbara mänskliga rättigheterna måste respekteras. 

Msgr Gallagher till FN: Mänskliga rättigheter är okränkbara och måste försvaras

Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater vänder sig i ett videobudskap till FN där han understryker att de okränkbara mänskliga rättigheterna måste respekteras, även vid åtgärder som vidtas för att bromsa den pågående covid-19 pandemin.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Ärkebiskop Paul Richard Gallagher, Heliga Stolens sekreterare för förbindelser med stater, har sänt ett videobudskap till Förenta Nationerna där han vädjar om att återupptäcka grunden för de mänskliga rättigheterna, för att genomföra dem på ett autentiskt sätt då världen vidtar åtgärder för att besegra covid-19-pandemin.

Msgr Gallagher framför sitt budskap till FN

Videobudskapet framfördes vid början av den 46:e sessionen vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) som inleddes i måndags 22 februari i Genève. Den fyra veckor långa sessionen, som hålls online på grund av pandemin, inleds med tre dagars möte där statschefer och företrädare för olika länder och regioner talar med rådet via videokonferenser.

Msgr Gallagher noterar att covid-19-pandemin, nu i över ett år, har påverkat livets alla sidor och orsakat många personers död samt skapat tvivel kring rådande ekonomiska, sociala och hälso-system. Detta,säger han, utmanar oss i vårt uppdrag att skydda och främja de universella mänskliga rättigheterna. Han hänvisar till påven Franciskus' ord i den senaste encyklikan Fratelli tuttioch understryker dess relevans i vår tid: genom att erkänna varje människas värdighet kan vi bidra till pånyttfödelsen av en universell strävan efter syskonskap.

Mänskliga rättigheter är okränkbara

Ärkebiskopen betonar att inledningen till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna klargör erkännandet av alla människors inneboende värdighet och av de lika och okränkbara rättigheterna som utgör grunden för frihet, rättvisa och fred; likaså hävdar FN-stadgan sin tro på fundamentala mänskliga rättigheter, värdighet och värde av människan, mäns och kvinnors, stora och små länders lika rätt. Han understryker att denna sanning gäller alla människor oavsett tid, plats, kultur eller sammanhang, men att den inte alltid erkänns, respekteras, skyddas och främjas.

Rätt till liv

Msgr Gallagher varnar för praxis eller system som behandlar rättigheter på ett abstrakt sätt - och inte ser till befintliga universella värderingar - eftersom man riskerar att följa rådande mode, synsätt och ideologier och lämna syftet att tjäna mänsklig värdighet. Han uppskattar kampen att motverka tortyr, påtvingat försvinnande och dödsstraff samt att skydda äldre, barn och moderskap, eftersom livet ska värdesättas och skyddas. Dock noterar han risken att underminera denna rätt, om den skiljs från dess grundval. Han belyser till exempel FN:s råd för mänskliga rättigheters kommentar 36 om rätten till liv, där man långt från skyddet av människans liv och värdighet vrider på dess betydelse för att införa rätt till assisterat självmord och att avsluta livet för ofödda barn.

Covid-19  - åtgärder och mänskliga rättigheter

Vad gäller åtgärder mot covid-19-pandemin, betonar msgr Gallagher vikten man genom dessa inte hindrar det fria utövandet av mänskliga rättigheter. Han påpekar att äldre, migranter, flyktingar, ursprungsbefolkningar, internflyktingar och barn oproportionerligt har påverkats av den nuvarande krisen. Därför, säger han, måste begränsningar i en nödsituation endast tillämpas i proportion till den, på ett icke diskriminerande sätt samt endast då inga andra medel är tillgängliga.

Religionsfrihet

Msgr Gallagher betonar även vikten av att skydda tanke-, samvets- och religionsfriheten och noterar särskilt att religiös tro och uttryck av den, är kärnan i människans värdighet och samvete. Han påpekar att covid-19-pandemin har avslöjat att förståelse för religionsfriheten har försvunnit och förklarar att Heliga Stolen hävdar att religionsfrihet också skyddar det offentliga vittnesbördet och uttrycket, både individuellt och kollektivt, offentligt och privat, genom tillbedjan, praktisering och lära. För att respektera denna inneboende rätt, rekommenderar msgr Gallagher politiska myndigheter att samarbeta med religiösa ledare, ledare för trosbaserade organisationer och det civila samhället som verkar för att främja religions- och samvetsfrihet.

Mänskligt syskonskap och multilateralism

Msgr Gallagher noterar att den rådande krisen ger oss en unik möjlighet att närma oss multilateralism som uttryck för en förnyad global ansvarskänsla, solidaritet grundad på rättvisa, fred och enhet inom den mänskliga familjen, som är Guds plan för världen. Han påminner om påven Franciskus’ inbjudan i Fratelli tutti att erkänna varje persons värdighet för att kunna främja ett universellt syskonskap, och uppmuntrar alla att vara öppna för att gå bortom det som skiljer oss åt, för att effektivt kunna bekämpa konsekvensera av olika kriser. 

Msgr Gallagher avslutar sitt budskap med att bekräfta Heliga Stolens åtagande att samarbeta för att uppnå dessa mål.


 

 

24 februari 2021, 13:05