Sök

Vaccin Vaccin 

Appell till FN: vaccin till alla – ingen får uteslutas

I ett gemensamt uttalande ber kardinalerna Tagle och Turkson om rätten till vaccin för alla i denna pandemi. De vädjar till FN:s säkerhetsråd att kalla till ett extra möte.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Caritas Internationalis och Vatikanens dikasterie för Främjandet av integrerad mänsklig utveckling, har med ett tydligt och detaljerat uttalande, undertecknat av kardinalerna Luis Antonio Tagle, ordförande för Caritas Internationalis, och Peter Turkson, prefekt för dikasteriet, samt Aloysius John, generalsekreterare för Caritas Internationalis. Uttalandet vädjar om att det ska vara möjligt för alla länder, särskilt de mest missgynnade, att få tillgång till vacciner för att hantera Covid-19 smittan, som har härjat i en pandemi det senaste året.

Dokumentet involverar FN som uppmanas till att hantera frågan med ett särskilt möte i säkerhetsrådet. Pandemin har lett till att belysa den mänskliga existensens sårbarhet, läser man. För att bekämpa spridningen av detta virus har den mänskliga familjen försökt agera i solidaritet, observera social avskiljning och isolering, stänga gränser och kommunicera genom en massiv användning av digital teknik. Påven Franciskus har ofta sagt att viruset har förenat oss och endast i solidaritet kan vi komma ut ur denna pandemi.

FN agera i vaccinfrågan

I linje med dikasteriets observationer "Vaccin för alla: 20 punkter för en rättvis och hälsosammare värld" uppmanar Caritas Internationalis beslutsfattare och FN att agera enligt följande:

- Inbjuda till ett säkerhetsrådsmöte för att ta itu med frågan om tillgång till vacciner som en global säkerhetsfråga med fasta politiska beslut baserade på multilateralism.

- Utför skuldlättnader för de fattigaste länderna så snabbt som möjligt och använd de medel som erhållits för att förbättra de medicinska och hälso- och sjukvårdssystemen i dessa länder.

- Främja lokal framställning av vacciner i olika tekniska centra i Afrika, Latinamerika och Asien och gör dem tillgängliga under de närmaste sex månaderna genom att ta itu och lösa frågan om patent och tekniskt samarbete med de fattigaste länderna.

- Tilldela ekonomiskt och tekniskt stöd till lokala civilsamhällesorganisationer, och särskilt trossamfunds organisationer, för att säkerställa beredskapen för lokalsamhällena genom medvetandegörande och kapacitetsuppbyggnad.

05 februari 2021, 14:59