Sök

Msgr. Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE Msgr. Janusz S. Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid OSSE 

Heliga stolen till OSSE: Främja kvinnors roll i krishantering och fredsbyggande arbete

Msgr. Janusz Urbańczyk, Heliga Stolens ständige observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), betonar vikten av dialog och respekt som nyckelelement i internationell konfliktlösning.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Heliga Stolens ständiga observatör vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), msgr. Janusz Urbańczyk, uppmanar det europeiska organet att "fortsätta arbeta för fred och rättvisa genom att driva igenom det som de samtyckt om och har åtagit sig".

Olösta konflikter hotar

På torsdagen, under OSSE:s 1298:e möte erinrade msgr. Urbańczyk om att 45-årsdagen av Helsingforsavtalets slutakt, och 30-årsjubileet för Parisstadgan, båda firades 2020. Han påminde de deltagande staterna om sina åtaganden "eftersom OSSE-regionen fortfarande står inför ihållande hot och andra olösta konflikter som kan undergräva freden och stabiliteten i hela OSSE-området och utanför”.

Han betonade därför att "man aldrig får släppa eller överge strävan efter fred och framsteg, trots prövningar och misslyckanden, dess framgångar och bakslag".

Dialog, global etik för samarbete

Msgr. Urbańczyk välkomnade OSSE:s omfattande säkerhetskoncept i alla dimensioner och upprepade Heliga Stolens stöd till att använda dialog och respekt för internationell rätt som tillvägagångssätt att lösa konflikter på.

Han konstaterade att "en verklig och varaktig fred endast kommer att vara möjlig på grundval av en global samarbetsetik för att forma en framtid som präglas av ömsesidigt beroende och delat ansvar för hela den mänskliga familjen".

Kvinnors roll i fredsbyggande

Monsignor Urbańczyk uppmärksammade det "oumbärliga bidrag som kvinnor erbjuder när det gäller försoning och uppbyggandet av fred", och erinrade om 20-årsjubileet för antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Han bekräftade kyrkans övertygelse om behovet av att främja "kvinnornas roll på alla nivåer av konfliktförebyggande, krishantering, lösning och rehabilitering efter konflikt." Han uppmanade också OSSE till att arbeta för att främja kvinnors roll i fred och säkerhet.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati

Centralt i den ständige observatörens tal var uppmaningen att "lägga särskilt fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet" genom att anta en strategi som "i samma utsträckning respekterar alla mänskliga rättigheter, för att undvika att upprätta en hierarki bland dem."

Msgr. Urbańczyk preciserade att mänskliga rättigheter aldrig får användas varken "som ett sätt att främja politisk, ekonomisk, militär, kulturell eller ideologisk agenda, eller som öppna villkor vilket möjliggör för olika aktörer att förändra dem enligt deras syften".

Med detta i åtanke upprepade han kyrkans hopp om att medlemsstaterna ska respektera kriterierna för ”opartiskhet och professionalism” särskilt med avseende på ”jämställdhet mellan män och kvinnor"

Trohet till avtal

Vatikanens representant insisterade också på att antagandet av nya åtaganden inom OSSE inte på något sätt ska avleda uppmärksamheten från behovet av att driva igenom de befintliga. Han erinrade om bona fide-principen och uppmanade att ”befintliga åtaganden inte kan ändras, omvandlas eller åsidosätts genom felaktiga ”tolkningar”.

Skydda religiösa grupper

Msgr. Urbańczyk fortsatte att uppmuntra OSSE till att "hålla ämnet tolerans och icke-diskriminering högt på sin agenda" och uppmärksamma den växande "intoleransen och diskrimineringen mot kristna, judar, muslimer och medlemmar av andra religioner."

Som svar på denna oro rekommenderade han att anta ett tillvägagångssätt som "samtidigt som det tar itu med övergripande frågor, erkänner specificiteten hos dessa former av intolerans och diskriminering och tillgodoser de specifika behoven hos hotade församlingar utan att visa partiskhet eller preferenser bland dem."

På detta sätt, fortsatte han, "kan OSSE kan reagera effektivt på de säkerhetsutmaningar som alla religiösa samfund i vår region står inför."

En enad front mot pandemin

Som avslutning på sitt uttalande uppmuntrade msgr. Urbańczyk medlemsstaterna att "samlas och vidta gemensamma åtgärder inför globala hot, inklusive den pågående Covid-19-pandemin", för att göra OSSE "starkare och mer motståndskraftig", vägledd – som påven Franciskus säger - "av den mänskliga värdigheten som roder och av de grundläggande sociala principerna som kompass”.

15 januari 2021, 12:14