Sök

Påvliga universitetet Urbaniana i Rom Påvliga universitetet Urbaniana i Rom 

Vatikanen utfärdar nya instruktioner för katolska högskolor

Nya instruktioner från Påvliga kongregationen för katolsk utbildning avser att "bemöta dagens utmaningar" och se till att katolska institutioner är i linje med kyrkans "nya missionsanda".

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kongregationen för katolsk utbildning har utfärdat nya normer för högre utbildningsinstitutioner som reglerar deras aggregering, införlivande och anslutning.

De tre nya instruktionerna som publicerades av kongregationen är avsedda att hjälpa utbildningsinstitutioner i katolsk regi att "möta dagens utmaningar och se till att studiesystemet följer kyrkans strävan efter en ny missionsanda", säger ärkebiskop Vincenzo Zani, kongregationens sekreterare.

Stärka missionsandan

De tre instruktionerna kommer tre år efter att påven Franciskus utfärdade den apostoliska konstitutionen Veritatis gaudium, om kyrkliga universitet och fakulteter, den 8 december 2017. Dokumenten syftar till att svara på behovet av "nätverk" mellan de olika institutionerna för högre studier, för att stärka kyrkans mission. Dokumenten noterar den "krävande uppgiften" som dessa utmaningar innebär, och man hoppas "kunna stödja både utvecklingen av dessa institut och deras effektiva närvaro i olika delar av världen".

Vad är nytt

Dokumenten från Kongregationen för katolsk utbildning fokuserar på tre nyckelord: aggregering, införlivande och anslutning. De genomför tre viktiga förändringar, som alla är föremål för en utvärdering som efter fem år kan förnyas i ytterligare fem år eller eventuellt återkallas. Instruktionerna gäller från och med den första dagen av läsåret 2021-2022 eller läsåret 2022, beroende på den akademiska kalendern som används i olika delar av världen.

Institutionernas olika examensförhållanden

Msgr. Zani förklarar vad förändringarna innebär för institut för högre studier:

Vi har över 500 kyrkliga institutioner, 120 är kyrkliga fakulteter - med teologi, filosofi, kanonisk rätt och andra avdelningar. Efter det har vi cirka 400 anslutna, aggregerade och införlivade institut. Vad betyder det här? Det betyder att de kyrkliga fakulteterna har ett studieprogram som liknar de som finns i icke-kyrkliga, det vill säga de är organiserade i tre studiecykler. Den första cykeln avslutas med examen; den andra cykeln med licentiatexamen; och den tredje cykeln med doktorsexamen.

Så vi har de 120 fakulteterna men runt om i världen har vi alla andra institutioner som är anslutna, aggregerade eller integrerade. Anslutna institut har bara den första cykeln; de aggregerade instituten kan inte bara utfärda examen utan även licentiatexamen; medan de införlivade instituten, som är väldigt få och specialiserade, utfärdar endast en andra eller tredje cykels examen. Dessa institutioner är under fakulteternas ansvar, men efter att ha förnyat hela studiesystemet godkänner vi gradvis reglerna även för institutionerna som är kopplade till fakulteterna.

Från latin till moderna språk

En nyhet är att dessa normer alltid har skrivits på latin, och idag är det nödvändigt att använda alla moderna språk, förklarar msgr. Zani. Det här är mycket konkreta riktlinjer som måste ges angående lärare och de grader de måste ha. Eftersom de anslutna instituten huvudsakligen är stora seminarier, skiljer normerna också med avseende på bildandet av framtida präster och gudsvigda. Deras bildande faller under Ratio Fundamentalis, som är Prästerskapskongregationens ansvar. Vi följer studierna och vägleder seminarierna där det anses vara bättre att hålla den administrativa sidan av seminarieledningen åtskild från den som gäller studier och som förhåller sig till kyrkliga fakulteter.

Nätverk: det underliggande temat i Veritatis gaudium

Ärkebiskop Zani förklarar att vad gäller ordet nätverk har en av principerna varit att arbeta tillsammans. Nätverk har två betydelser: för det första en bättre samordning av studierna inom institutionen; och för det andra ”transdisciplinaritet”, där discipliner inte är självrefererande i isolerade termer utan snarare i dialog med varandra.

Det finns även en uppmaning till nätverk i betydelsen att inte multiplicera onödiga institutioner, där det redan finns mer specialiserade institutioner. I denna bemärkelse är möjligheten till anslutningar, aggregeringar och införlivanden mycket viktigt för att stärka relationerna mellan institutioner, samtidigt som varje institution tydligt bibehåller sin autonomi. Detta nätverk är tydligare i den romerska kyrkliga verkligheten, där vi har flera olika fakulteter inom teologi, filosofi och kanonisk rätt. Under flera år har vi arbetat för att undvika dubbelarbete och istället förbättra de mer specialiserade institutionerna, och dessa verktyg kommer också att hjälpa oss att uppmuntra detta nätverk och höja kvaliteten på specialiseringen.

Högre utbildningsinstitutioner med geografiska skillnader

Ärkebiskop Zani förklarar att Veritatis gaudium införlivar och erbjuder en djupgående tolkning av Evangelii gaudium, där påven talar om ”En kyrka som går framåt”, en missionerande kyrka. Denna princip har också införlivats i de nya normerna för kyrkliga institutioner, både i missionsandan, som ett sätt att vara i djupare dialog med dagens samhälle, kulturer och utmaningar i dagens värld. Det rör sig om en kyrka som går fram i denna mening. Man kan inte föra vidare målen med kyrkliga studier utan att erkänna de svårigheter och utmaningar som kommer från dagens värld.

Å andra sidan måste missionsdimensionen även ses i geografisk mening. Det Påvliga universitetet Urbaniana, som är ett av de påvliga universiteten i Rom, har 110 anslutna institut i Afrika och Asien. Detta ger en extraordinär möjlighet att arbeta i nätverk tillsammans, också i samarbete med Kongregationen för folkens Evangelisation. På detta sätt, och tillsammans med dessa institutioner hoppas vi kunna besvara på dagens utmaningar för att säkerställa att systemet med kyrkliga studier inte är en självreferens, utan följer kyrkans inriktning som ständigt är den nya evangelisationen och uppsökande missionen.

10 december 2020, 07:11