Sök

McCarrick McCarrick 

McCarrick-rapporten, ett smärtsamt kapitel och en lärdom för kyrkan

Heliga Stolen har publicerat rapporten om den tidigare kardinalen och ärkebiskopen av Washington som tvingats lämna prästämbetet. Parolin: drivna av att söka sanningen så att misstagen i det förflutna aldrig upprepas igen

Vatican News

Heliga Stolens rapport om det institutionella samvetet och beslutsprocessen om den tidigare kardinalen Theodore Edgar McCarrick (från 1930 till 2017) publicerades idag, utarbetad av statssekretariatet på påvens uppdrag. Det är en omfattande text, som har tagit två år att sammanställa.

Frånvaron av anklagelser om övergrepp på minderåriga fram till 2017

Rapporten är svaret på påven Franciskus uppmaning att grundligt undersöka McCarrick-fallet och visar på hans oro för den amerikanska katolska gemenskapen, sårad och förvirrad av händelserna. Några fasta punkter framgår av rapporten. För det första de misstag som gjorts, som redan har lett till nya normer i kyrkan, för att förhindra att historien upprepar sig. En andra punkt är frånvaron, fram till 2017, av detaljerade anklagelser om McCarricks övergrepp på minderåriga. Den första detaljerade anklagelsen som involverar minderåriga är den för tre år sedan, som ledde till den omedelbara kanoniska processen, och som fick som följd att påven Franciskus beslutade att först frånta McCarrick kardinalstiteln och därefter prästämbetet.

Brevet från kardinal O'Connor

Av rapporten framgår att både vid tidpunkten för den första utnämningen till biskopsämbetet (1977) såväl som vid tidpunkten för utnämningarna till Metuchen (1981) och sedan till Newark (1986), hade ingen av de personer som rådfrågades gett negativa antydningar angående McCarricks moraliska uppförande. På 1990-talet nådde några anonyma brev gällande prelaten kardinalerna och nuntiaturen i Washington, men de ansågs inte trovärdiga i bristen på konkreta händelser. En viktig punkt i fallet är tidpunkten för utnämningen till ärkebiskop av Washington. Bland olika positiva omdömen bör man notera kardinalen och ärkebiskopen av New York, John O'Connors negativa uppfattning. Trots att han inte hade någon direkt information förklarade kardinalen i ett brev från 1999 till den apostoliska nuntien att han ansåg att McCarricks utnämning var fel på grund av risken för en allvarlig skandal, eftersom det gick rykten om att ärkebiskopen tidigare hade delat säng med unga vuxna i prästgården och med seminarister i ett hus vid havet.

Johannes Paulus II:s första beslut

Johannes Paulus II ber nuntien att verifiera sanningen i dessa anklagelser. Undersökningen leder inte till några konkreta bevis. Påven välkomnar den dåvarande apostoliska nuntien i USA, Gabriel Montalvo’s och den dåvarande prefekten för biskopskongregationen Giovanni Battista Re’s förslag att låta utnämningen falla.

McCarricks brev till påven

Ett nytt faktum förändrar händelseförloppet. Efter att ha fått reda på utnämningen och reservationerna mot honom skrev McCarrick den 6 augusti 2000 till den polska påvens dåvarande privata sekreterare, biskop Stanislaw Dziwisz. Han hävdade att han var oskyldig och svor att han "aldrig hade haft sexuella relationer med någon person, man eller kvinna, ung eller gammal, präst eller lekman". Johannes Paulus II lät sig övertygas om att ärkebiskopen talade sanning och fastställde med den dåvarande statssekreteraren Angelo Sodanos indikationer, att McCarrick återigen skulle stå på listan med kandidater, och i slutligen valdes han till biskopsämbetet i Washington. Enligt vissa vittnen som citeras i rapporten kan den personliga upplevelsen som den dåvarande ärkebiskopen Wojtyla gjorde i Polen, också bidra till att bättre förstå sammanhanget under denna period: i åratal hade han sett hur regimen använde sig av falska anklagelser för att väcka misstro mot präster och prelater.

Benedictus XVI:s beslut

När anklagelser om trakasserier och övergrepp mot vuxna åter börjar komma år 2005 uppmanar den nya påven Benedictus XVI, snabbt den amerikanska kardinalen att avgå, till vilken han just beviljat en tvåårig förlängning av sitt mandat. 2006 blev McCarrick biskop emeritus. Av rapporten framgår att under denna period hade msgr. Carlo Maria Viganò, som delegat för påvens diplomati vid statssekretariatet, berättat om informationen från nuntiaturen till statssekretariatet och betonat dess allvar. Men medan han slog larm insåg han samtidigt att han saknade bevis för anklagelserna. Statssekreterare kardinal Tarcisio Bertone presenterade situationen för påven Benedictus XVI. Då det inte gällde minderåriga offer, och eftersom kardinalen hade avgått från sitt ämbete, beslutades det att inte inleda en kanonisk process.

Rekommendationer, inte sanktioner

Trots biskopskongregationens uppmaning att leva ett mer tillbakadraget liv fortsatte kardinalen de följande åren att resa från den ena delen av världen till den andra, inklusive Rom. I rapporten står det klart att det aldrig rörde sig om "sanktioner". Detta var rekommendationer som förutsatte den berörda personens goda vilja. I själva verket tolererades det att kardinalen fortsatte att resa. Inför ett nytt klagomål mot McCarrick som skickades till honom 2012, får msgr. Viganò, som under tiden utnämnts till nuntie i USA, uppdraget att utreda fallet av prefekten för biskopskongregationen. Av vad som framgår av rapporten utför nuntien dock inte alla utredningar som begärts av honom. Han tar inte heller några väsentliga steg för att begränsa McCarricks aktiviteter och resor.

Rättegången inleddes av Franciskus

Vid valet av påven Franciskus var McCarrick över åttio. Hans resvanor hade inte förändrats. Informationen och de allvarliga anklagelserna når inte den nya påven, utan endast de om den tidigare ärkebiskopen av Washingtons sexuella relationer med vuxna. Påven Franciskus får reda på att det gick "rykten" och anklagelser om "omoraliskt beteende med vuxna" innan McCarrick utnämndes till biskop av Washington. Eftersom han trodde att anklagelserna hade analyserats och avfärdats av Johannes Paulus II, och väl medveten om att McCarrick hade förblivit aktiv under Benedictus XVI:s pontifikat, kände påven Franciskus inte behovet av att ändra "det som fastställdes av hans föregångare", därför är det inte sant att han tog bort eller lindrade sanktionerna eller begränsningarna för ärkebiskopen emeritus. Allt förändrades dock av den första anklagelsen om sexuella övergrepp på minderåriga. Svaret är omedelbart. Det mycket allvarliga beslutet att frånta honom prästämbetet fattades efter en snabb kanonisk process.

Vad kyrkan har lärt sig

McCarrick-fallet är en smärtsam sida, som hela kyrkan har lärt sig av. Några av de åtgärder som påven Franciskus har vidtagit efter toppmötet för skydd av minderåriga i februari 2019 kan man se bottnar i denna händelse, inklusive avskaffandet av den påvliga sekretessen i sexuella övergreppsfall.

Parolin: drivna av att söka sanningen

"Rapportens storlek och mängden dokument och information, visar på att vi har drivits av att söka sanningen", bekräftade statssekreteraren kardinal Pietro Parolin i ett uttalande. ”Vi publicerar rapporten - understryker han - med smärta över de sår som fallet har orsakat offren, deras familjer, kyrkan i USA och den universella kyrkan. Liksom påven, har även jag kunnat ta del av offrens vittnesmål i Acta som rapporten bygger på och som förvaras i Heliga Stolens arkiv. Deras bidrag är grundläggande”.

”Smärtan - avslutar Parolin - åtföljs av en hoppfull blick. För att dessa händelser inte ska upprepas, behöver vi, tillsammans med mer effektiva normer, hjärtats omvändelse. Det finns ett behov av trovärdiga präster som förkunnar evangeliet, och vi måste alla vara väl medvetna om att detta bara är möjligt med den Helige Andens nåd och tilliten till Jesu ord: 'Utan mig kan ni inte göra någonting'".

10 november 2020, 14:00